Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY, A év2019-12-29 00:00:00Olv.: Iz 52,7-10 – Zsid 1,1-6 – Jn 1-18, Az isteni Ige                

Szentmise bevezetése

 

Jézus Krisztus születésnapja van!

Karácsony!

 

Isten hozta a Testvéreket! Születésnapot ünnepelünk, Jézus Krisztus születésnapját és a magyar kereszténység születésnapját, mert 1000-ben ezen a napon koronázták meg István királyunkat. Ezt a mai szentmisét ajánljuk fel Magyarország lelki újjászületéséért!

 

Minden ember újjászületésének is ez a napja, mert Isten megváltó terve szerint, aki a Fiút megismeri, az lelkileg újjászületik! Igen nagy szükségünk van erre! Nézzünk csak körül: egy maroknyi ember ünnepel itt, ebben a kis kápolnában. Ez a helyzet Európában, Magyarországon, talán mondhatom, az egész világon is. Minden okunk meg van arra, hogy elgondolkodjunk egyéni jövőnkön, társadalmunk jövőjén, Magyarország, Európa jövőjén.

 

Isten gondolatai nagyobbak, hatalmasabbak

a mi emberi gondolatainknál!

Kérjük a Jóistent, adjon nekünk erőt,

hogy tervét egyre jobban megértsük!

Ezen múlik a jövő!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Általában a születés pillanatai az örömről szólnak, a megszületett gyermek a jövő ígérete! Az ember újjászületésének, az új életre támadt embernek igazi öröme az, hogy ezeknek az embereknek kezében van az emberiség jövője. A kérdés az, hogy egyre inkább magunkévá tudjuk-e tenni az Isten embermentő, üdvözítő tervét, amely a mi újjászületésünket ígéri, biztosítja. Azon dől el szinte minden, hogy megértjük-e az Isten akaratát, legalább is megsejtjük az Isten akaratát és úgy rejtjük el szívünkben az isteni gondolatokat, ahogy a Szűzanya elrejtette szívében az üdvözítő szavakat és gyakran elgondolkodott rajtuk.

 

Erre azért is kell ma különösképpen gondolnunk,

mert a kérdés: lenni, vagy nem lenni!

 

Az elmúlt ezer esztendőben bizonyos értelemben könnyű volt a helyzetünk, mert első királyunk, István király a kereszténység mellett döntött A kereszténység értékei nem rászakadtak népünkre, hanem a keresztény igazságok a szívünkhöz szép lassan megtalálták az utat. Ez akkor is igaz, ha nem olyan egyszerű az ember kőszívéből puha, meleg szívet varázsolni. Ez Istennek se könnyű! Egészen más viszonyok között éltünk.

Magától értetődő volt egy nemzetnek, egy népnek, a nép legtöbb tagjának az a törekvése, hogy valamiképpen megfeleljen a keresztény gondolatoknak, hiszen ezek az élet gondolatai.

 

Ma mennyire értjük az Isten megmentő gondolatait?

 

Ma reggel, amikor imádkoztuk a zsolozsmát, a záró könyörgésben ez az igazság állt elénk: Istennek nem volt egyszerű megteremteni a világot és megteremteni az embert. Ez izgalmas isteni gondolat és terv. Nehezebb az ember újjászületése, újjáteremtése. A mai időben, 2019 karácsonyán ennek különös üzenete van. Önök rádiót hallgatnak, televíziót néznek.

 

Ma Európában megtiltják a karácsony egyházi ünneplését. Egyszerűen kijelentik, hogy keresztény módon nem lehet ünnepelni, mert ez mások érzékenységét bánthatja. Oda kell figyelni azokra is, akik a keresztényekkel ellenséges gondolatokat táplálnak. Ők úgy gondolják, szekularizált Európában az ember azt tehet, amit akar, ezt fennhangon hirdetik is.

 

Ha valamikor, akkor most valóban élet-halál kérdése az, hogy egyre jobban értjük-e, mi az Isten gondolata. Nem egyszerű, mert Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Isten annak az embernek a megújulását akarja, aki elszakadt tőle, értelme elhomályosult, akarata rosszra hajló lett. Elsötétült gondolatok világa ez a mai. Elszabadult akaratok mindennapjait éljük. El kell komolyan gondolkodni azon, hogy mi keresztények hogyan is akarunk élni?

 

Mit akarunk mi keresztények?

Bátorságunkon, kockázatvállalásunkon, lelki megújulásunkon

igen sok múlik!

 

Isten gondolata az volt a teremtéssel és a megváltással kapcsolatosan, hogy az emberrel közös történetet éljen. Az ember Isten igazságaira figyelő lény legyen, egymásra is Isten terve szerint figyeljünk és alakítsuk a kapcsolatainkat. A megváltással kapcsolatosan is mások Isten gondolatai, mint amire a zsidók gondoltak és amire mi keresztények is gondolunk. Mi a zsidókkal együtt csodavárók vagyunk.

 

Jöjjön Isten, tegyen rendet ebben a világban. A zsidók csalódtak, mert Isten nem jött el, nem iktatta ki az élők sorából a rosszakat. Isten akkor sem jön el úgy, ahogy mi szeretnénk, amikor nagyokat sóhajtunk: hol van az Isten? Miért nem tesz már rendet a világban? Isten nem fog rendet teremteni. Hogy ide jutottunk, mintha nem is akarnánk jobban megérteni Isten akaratát.

 

Minden azon múlik, hogy kezdjük-e érteni:

Mi is az Isten akarata? Mi a megújulás záloga?

 

Mit akart az Isten?

Az én központú ember gondolkodását

egy másik létmódba akarja átemelni az Isten:

a szolgálat világába!

 

Jézus azért jött, hogy ő szolgáljon!

Szolgálata által megújítsa azoknak az embereknek az életét,

akik ebből az isteni jóságból élnek!

 

Izajás gyönyörűen mondja ezt a megújító isteni programot, amikor Izrael felé fordul. Isten és a népe gondolata a házasság képében jelenik meg: Ne félj Izrael leánya, megszűnik a magányod, - mennyi magányos ember van - elveszem a szégyenedet. Új neved lesz, nem elhagyatott, hanem gyönyörűséged az Isten. Ez az Isten velünk!

 

Isten elmélyült kapcsolatot szeretne, amely kapcsolatban a mi oldalunkon is az összetartozás titka bontakozik ki. Amikor az egocentrikus gondolkodásunk - amely az Istentől való elfordulásunk következménye – megváltozik, megújul Isten gondolatának megfelelően és az ember létmódja a szolgálat lesz! Nincs más létmód! Ezen kívül minden elgondolás tévedés!

 

A kérdés az, értünk-e kicsit többet Isten gondolataiból? Mária sem értett többet, amikor Isten a gondolataival elé állt. Mária szerette az Istent és bólintott! József sem értette az Isten gondolatait, ki akart hátrálni ebből az isteni programból, de igaz ember lévén - igaz ember az, akinek életében az Isten van az első helyen - bólintott! Ők az új ember képviselői!

 

A pásztorok ennek az új hírnek lesznek hirdetői és valami megváltozik. Nagy a sötétség, ha most a mindennapjainkra gondolunk. Nagy a sötétség éppen amiatt, hogy mindenki úgy gondolja, hogy azt tehet, amit akar. Ez az önző ember világa, amelyben első helyre azt teszik, ami az ő érdeküket szolgálja. Mi van, ha mindenki azt tehet, amit akar? Sötét világ lesz ebből!

 

Akarjuk-e, hogy a világ Világossága,

Jézus megszülethessen a szívünkben is?

 

Ezen múlik a világ jövője!

 

Megszületik-e bennünk Jézus? Megszületik-e az az ember, aki Jézusról tesz tanúbizonyságot ebben a világban? A szolgálat szelleme határozza meg a létét! Az embernek az emberi kapcsolatainkban ez természetes, e nélkül nincsenek igazi emberi kapcsolatok. E nélkül nincs házasság, e nélkül nincs barátság, e nélkül nincs nemzet. E nélkül még globális világ sincs, mert az a világ, amely ezt nem fogadja el, az tobzódik az ember önös érdekei közepette.

 

Karácsonykor minden azon dől el,

 értjük-e egyre jobban Isten megváltó tervét!

 

Akarjuk-e egyre mélyebben érteni Isten megváltó tervét?

 

Akarunk-e ennek az isteni tervnek megfelelően újjászületni?

 

A mi újjászületésünk emberi kapcsolataink újjászületése, a mi újjászületésünk a nemzet újjászületése, a mi újjászületésünk a világ újjászületése. Jézus, a világ megváltója éppen erre az isteni programra hivatkozik. Nincs más tanító, nincs más Mester! Kívánom mindenkinek, hogy Isten segítségével legyen általunk több világosság, több jócselekedet ezen a Földön, amely az egymás iránti szolgálatokban, egymás iránti önzetlenségben születik meg.

 

Bárcsak igent tudnánk mondani István király gondolatára, aki a kereszténységben látta nemzetünk jövőjét! Bárcsak újjászületne a magyar kereszténységünk azok példájára, akik az életük kockáztatása árán is képesek voltak erre, mert felelősséget éreztek a nemzetükért, az emberekért. Hadd szűkítsem így le, a magyar testvéreikért és nyilvánvalóan minden emberért.

 

 

Élet-halál kérdéséről van szó!

Nincs más megoldás!

Mindenki jajong, panaszkodik mindazok miatt, amik a mindennapi tapasztalataik világában jellemzők. Az emberek mintha úgy gondolnák, hogy ezzel megoldották a kérdést. 2015-ben, amikor a Keleti-pályaudvaron lehajolva szolgáltuk azokat a szerencsétlen menekülteket, éjt nappallá téve elsősorban az egészségükre figyeltünk. Akkor ott egy fiatal lány kiabált, hol vannak a keresztények, miért nincsenek itt? Odamentem hozzá és megkérdeztem: Ön mit tesz ezekért az emberekért? A válasz néma csend. Ahogy elléptem tőle, folytatta a hangoskodást.

 

Értjük az Isten gondolatait! Értjük: Isten alázatban és szolgálatban hirdette meg az ember megújulását! Vagy az Isten van első helyen az akaratával együtt és az Isten akarata határozza meg a gondolkodásunkat és az utunkat! Vagy…

 

Vagy Isten akaratának megfelelően

Jézus születik meg bennünk, aki azt mondta:

Azért jöttem, hogy szolgáljak!

Nincs más út! Ez a megújulás útja!

Ez az újjászületés nagy lehetősége!

Ezt mindenkinek jó szívvel kívánom!

 

El kell gondolkodnunk az istenkapcsolatunkról,

ami az ember egyetlen lehetősége,

mert a kapcsolatokban bontakozik ki az élet!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Isten alázatban és szolgálatban tervezte el az ember megmentését. A kereszténység lényege az alázat, azt jelenti, hogy Isten első helyen van az életünkben. Ennek az a következménye, hogy a keresztény ember a rosszat jóval viszonozza!

 

Nem magának él az ember,

mert fölismerte, hogy az élet szolgálat!

Kérjük Isten segítségét,

hogy vállalni tudjuk ezt a keresztény üzenetet!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Mindenkinek kívánok elcsendesedés és találkozást egymással. Megerősödést abban, hogy tudjunk nagylelkűek lenni kapcsolatainkban, - mondhatnám így is – megbocsátók! Tudjunk erősek lenni abban, hogy küldetésünk egymás életének a szolgálata!

 

Ez az üzenet, ez az újjászületés titka!

Nincs más lehetőségünk!

 

Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

 

+  Á L D Á S  +