Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Húsvétvasárnap B év2018-04-01 00:00:00Urunk feltámadása
Olv.:  ApCsel 10,34a.37-43 – Kol 3,1-4 – Jn 20,1-9
     Péter és János a sírnál 

Szentmise bevezetése
Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!

Kedves Testvérek! Nem áprilisi tréfa! Még akkor is így van, ha április elseje van ma! Nem tudom, hogy hazánkban, Európában ezt a mai ünnepet miképpen értékelik, mit jelent az emberek számára? Azt hiszem, többen vannak, akik számára áprilisi tréfa az egész.

Mi számunkra nagy lehetőség, hogy
a hit Krisztusával találkozzunk a mai ünnepen!

Ez a találkozás kiemelhet bennünket a magunk és a társadalom istenellenességéből! Kérdés az, hogy elegendően vagyunk-e létszámban? Van valami bíztatás a számunkra: Egy csipetnyi kovász elég ahhoz, hogy a kenyér elkészüljön! Ha kevesen is vagyunk, ha kovászként vagyunk jelen ebben a világban, akkor általunk Istennel szövetségben új világ születik! Próbáljuk meg a bűnbánatot mindenképpen és aztán Istennel egy új világ építését!

Szentbeszéd
Húsvét vasárnap
a hit Krisztusával szembesülünk!

Kedves Testvérek! Hallottuk, a tanítvány szembesült a látottakkal! Mit látott? Ugyanazt látta, amit Péter látott. Péter az üres sírt látta, a másik tanítvánnyal kapcsolatban ezt olvassuk: Látta és hitt! Nem régen elmélkedtünk a látásról és megállapítottuk, hogy a szemünk nem fényképez, amikor nézünk, látunk. Ez pszichológiai folyamat és az ember azt látja, amit akar!

Látta és hitt!

Ebben az üzenetben még egy fordulat van a látással kapcsolatosan, mert nem csupán azt látta, amit látni akart, hanem számára egyértelmű lett mindaz, amit Jézus előre megmondott! Mindezt az igazságot foglalja magába ez a rövidke mondat: Látta és hitt! Húsvét ünnepe nagy kihívás az ember számára, mert nem egyszerű a hit Krisztusával találkozni!

A történelmi Jézussal nagyon egyszerű foglalkozni. Az emberiség eljutott oda, hogy a történelmi Jézust tudomásul kell venni! A hitetlenkedő ember a történelmi Jézust, mint kitalált személyt a legendák világába száműzte. Rajtavesztett, mert az emberi tudomány fejlődik és a történelmi Jézus lábnyomai felfedezhetők ezen a Földön! Jézus tanítása kényesebb kérdés! Ha szembesülünk Jézus tanításával, akkor az ember a hit valósága felé fordul!

Húsvét ünnepén a hit Krisztusával szembesülünk - mondhatom így is –
Szent János apostol követésében, aki látta azt, amit látott és hitt!
Az ember üdvössége
Tegnap este húsvét titkával szembesültünk és arról beszéltem, hogy a húsvéti események az ember üdvösségtörténetének kérdését tárják elénk. Az üdvösségtörténet Isten és ember közös története, amiben az ember üdvösségéről van szó!

Az ember életéről van szó mindig, mert Istennek fontos az ember!
Az Ószövetség Istenével Isten értünk Isten!
Az Újszövetség Istenével Isten velünk Isten!
Isten egyértelműen elkötelezte magát!
A húsvéti emlékezés történeteiben találkozunk azzal:
Mit tett értünk az Isten, értünk - azért, mert az ember üdvössége van veszélyben!
Az üdvösség nem a túlvilági élet hite, hanem a földi élet megkezdett örök élet!

Isten nagy tettei és a mi nyomorúságunk
Üdvösségtörténetről van szó ma is, az élet folytatódik, mert Isten szeretete hatalmasabb a halálnál! Isten üdvözítő nagy tettei a mi nyomorúságunk miatt következnek be, mert mi Isten és ember közös történetét felmondtuk! A gondolkodók mondják, nem csupán a teológusok, hogy az ember akarata teremtettségénél fogva együttműködésre törekszik az Isten akaratával! A bűnben az ember csak magára gondol, ez tragikus emberi sorsokat, tragikus világot eredményez! Talán éppen ezért drámai a mai világunk!

A húsvéti történetekben az ember helyzetét gondoljuk végig,
aki ellentmondásba, ellenségeskedésbe keveredik az Istennel,
megtagadja az Isten akaratát! Ez azért tragikus, mert Isten szereti az embert!
Isten szeretetre teremtett bennünket! Szabadságot adott nekünk, embereknek!
Itt van a gyenge pont! Szabadságunk okán
mi emberek szembeszegülhetünk az Isten akaratával!

Jézus szenvedéstörténete ennek a világnak a helyzetét mutatja be
és az ember helyzetét ismerhetjük fel ebben!
Olyan ez a világ, amelyben élünk, hogy megváltásra szorul!

Ha az ember csak a maga akaratára hagyatkozik, akkor tönkreteszi a világot! Tessék körülnézni, mit művelünk ezzel az Istentől ajándékba kapott világgal! Ha az ember Isten akaratától eltávolodik, akkor olyan lesz a világ, amilyen! Mennyit szenvedünk e miatt! Örülhetünk annak, hogy Köztársasági Elnökünk az egyik zászlóvivője azoknak, akik aggódnak a világunkért! Tönkre ne tegyük végérvényesen a levegőnket, a vizünket!

Jézus a szenvedésében, a kiszolgáltatottságában megjeleníti azt az embert,
aki kiszolgáltatott az istennélküli ember akaratának!
Itt jön a fordulat! A megváltás azt jelenti, hogy Jézus,
az értünk Emberré lett Isten Fia, Jézus engedelmes,
teljesíti az Atya akaratát, együttműködik az Atya akaratával,
bennünket visszafordít, az Isten felé fordít!
A történelmi Jézus történetében ez az esemény a feltámadás!

A hit Krisztusa
XVI. Benedek pápa, a nagy tudós, amikor még teológiával foglalkozott, Jézus szerepét egy ellipszis két fókuszával jelöli. Az egyik fókusz a szenvedés, a másik fókusz a húsvét. Ebben a történésben megjelenik a titok, amit mi Jézus feltámadásaként ünnepelünk!
Amit a tudós így ételmez - és még többen:
Olyan változás történik az ember világában,
amelyben előtérbe kerül a hit Krisztusa!

Az istennélküli világ szembeállítja a történelmi Jézust a hit Krisztusával! Évszázadokon keresztül az Isten ellen szervezkedő ember a történelmi Jézus létét is kétségbe vonta. Aztán rá kellett jönnie, hogy ez nem megy tovább! Meghajtotta fejét és történelmi Jézusról beszél a tudomány is! Akkor az Isten ellen szervezkedő világ a hit Krisztusát kezdte támadni, okkal, mert a hit Krisztusa az új élet Krisztusa! XVI. Benedek pápa, Josef Ratzinger a teológus mondja: A tanítványok közül ketten elrohantak a sírhoz, mert Mária Magdolna jött, hogy üres a sír! Akkor az apostolok, a halászokból lett tanítványok asszonybeszédnek tartották az egészet. Amikor a két tanítvány odaér a sírhoz, Péter az üres sírt látta.

János látta és hitt!
Mindaz eszébe jutott, amiről Jézus korábban beszélt!
Ez a fölismerés a hit Krisztusához való csatlakozás!

Érthető, hogy úgy 300 éve a pogány világ, az istenellenes világ a hit Krisztusát támadja, az Egyházat, a kereszténységet támadja! A történelmi Jézussal egyszerű volt a dolga, be kellett vallani, amit be kellett vallani, de a hit Krisztusával kapcsolatosan nem ilyen egyszerű!

A hit a feltámadt Krisztusban azt jelenti, amit Ratzinger, a teológus így mond:
Az apostolok a feltámadt Krisztussal való találkozást
olyan reális valóságként értelmezték,
mint amilyen reális valóság volt számukra a Jézussal való együttlét,
a Jézussal való kapcsolat, a Jézus tanításának hallgatása és a küldetésük felismerése!
Ehhez hozzájön a hitetlen Tamás apostol tapasztalata!
Amikor az apostolok mindezzel szembesülnek, akkor azt mondták:
Ez a Jézus valóban feltámadt, mert akivel találkoztak az él,
vele beszéltek, vele együtt étkeztek!
Természetesen ez másfajta találkozás, másfajta tapasztalat,
mint amikor együtt jártak az úton a történelmi Jézussal!

Az istentelen világ érdeke, hogy a hit Krisztusát támadja,
mert a keresztényég ebből a hitből nőtt hatalmassá!
A kereszténység ma is ebből a hitből táplálkozik!
Aki hallja a szavakat, amiket felolvasunk
napról - napra, vasárnapról - vasárnapra, azt elfogadja,
magáévá teszi, akkor ez azt jelenti, hogy benne Jézus él!
A hit Krisztusa benne él! Ez az új élet!
Ez az új világ lehetősége! Ezt ünnepeljük húsvétkor!

Ma szembesülünk azzal, hogy micsoda erőket mozgósít
évszázadok óta az istenellenes világ, a sátán szövetségesei, hogy
ezt a hitből felépült világot támadja,
ezt a világot, amely az Isten teremtette világot ajándéknak tartja,
ezt a világot, amelyben ember a másik embernek testvére,
ezt a világot, amelyben az ember a másik ember életét szolgálja!
Ezzel a Krisztussal nem lehet úgy elbánni, mint a történelmi Jézussal!
A történelmi Jézust meg lehetett fogni, meg lehetett ölni!
A hit Krisztusában hívők a tanúkra hivatkoznak
Az emberi gondolkodás is minden erejét onnan veszi, hogy vannak tanúk, akikre hivatkozhatunk. Nagyon fontos a tanúk szerepe és mindazok a jelek, amelyek megjelennek a tanúkra hivatkozva! Ebben a mai világban azok a jelek, amelyeket mi keresztények képesek vagyunk megjeleníteni, sajnos elégtelenek! Ez a mi árulásunk! Ha az elmúlt századok során nem engedtünk volna a csábításnak: hétköznapi pogányság és vasárnapi kereszténység képe jelent meg! Ez a világ nem a hit világa! Ez az emberi megalkuvás világa! Ha igazán ünnepelni akarunk, akkor ne felejtsük el, amit üzen nekünk ez a mai nap!

Jézus megváltó műve azt jelenti: Az emberi akaratot visszafordítja az Isten akarata felé!
Ha találkozik a két akarat, akkor új világ születik! Imádkozzunk annak ellenére, hogy leválasztottak bennünket az Istenről, most már igen nagy ellenállásra van szükség ahhoz, hogy visszaálljon az a természetes összetartozás, ami a teremtettségünk okán magától értetődő! Ha ehhez hozzájön a hitünk, akkor valóban bennünk Jézus él!

Bennünk olyan világ születik, általunk olyan világ lesz,
amivel e világ erői semmit se tudnak kezdeni!
Akkor joggal mondhatjuk: Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt! Úgy legyen!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Ezt a szentmisét a magyarokért ajánljuk fel, akár ebben a megcsonkított országban élnek, akár ezen kívül. Legyenek, akik messzire futottak, akár haszonlesésből, vagy kényszerből, mindenkit vonjunk be ebbe az imádságba, hiszen mi a kereszténységen nőttünk fel! Nekünk vannak tanúink! A tanú nagyon veszélyes minden e világi gondolkodásra! A tanú potenciális mártír! Ajánljuk ezt az imádságot minden magyar testvérünkért! Jézus szeretetében fogjuk őket össze! Mi mindenütt ott vagyunk, otthon csak itt vagyunk, ahol együtt él magyar a magyarral. Imádkozzunk!

Mi Atyánk…
Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Kívánok mindenkinek olyan napot, amely nap jócselekedetekben telik el! Hagyjunk fel azzal az ostoba köszöntéssel, ilyen szép nap, olyan szép nap. Ez a pogány világ terméke. Az igazi köszöntés így szólt: Adjon Isten jó napot! Elmaradt az Isten, aztán adj Isten, maradt a jó napot, ez is zavarta az istenteleneket. A tengeren áthoztuk, hogy szép napot. Mi közünk a szép naphoz? Süt a nap. Esik az eső. Mi közünk hozzá? Melyik a szép? A napsütés? Szakadó eső? A jó naphoz közünk van! Tőlünk függ, ha jót teszünk, akkor jó a nap!

Mindenkinek kívánok nagyon boldog együtttöltött időt egymással és mindenki felé sugárzó örömben! Kérjük Istent, hogy még sok húsvétot ünnepelhessünk! Hogy ide jutottunk, mi is felelősek vagyunk éppen eléggé! Jó lenne, ha még sok húsvétjuk lenne az embereknek az új élet örömével! Nagyon köszönöm az ujjongó éneket! Elsősorban a lányok hangja volt olyan ujjongó. Egyenrangúak, bízunk benne, hogy a jövőben is egyenrangúak lesznek a férfiakkal, olyan világot szeretnénk! Holnap, húsvéthétfőn reggel kilenc órakor lesz szentmise. Aztán élvezzék a szép tavaszi világot!
+  Á L D Á S  +