Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI XI. VASÁRNAP B év2021-06-13 00:00:00 

Olv.: Ez 17,22-24 – 2Kor 5,6-10 – Mk 4,26-34

         Példabeszéd a vetés növekedéséről

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek!

Jézus Krisztus, amikor elkezdte megváltó művének e világban való meghirdetését, akkor szövetségeseket keresett. Isten akarata az, hogy az ember emberhez méltóan élhessen. Jézus Krisztus az üzenetét és a programját ilyen egyszerűen fogalmazta meg:

 

Elérkezett hozzátok az Isten országa!

 

Azt jelenti, hogy véget ért a bűn és a halál hatalma fölöttünk – így is mondhatnám – a sátán hatalma. Ne magunknak éljünk, a bűn ezt jelenti: uralkodik rajtunk és magunk felé fordít bennünket. Ne magunknak éljünk, így a bűn és a halál hatalma fölé kerülünk. Aki magának él, az a maga sírját ássa! Isten úgy gondolta el, hogy mi egymással közösségben éljünk, egymásért éljünk. Aki ezt magáévá teszi, az a feltámadott ember életét éli!

 

A mai vasárnapon nekünk könnyű a dolgunk, mert akkor, amikor Jézus ezt a programot meghirdette, akkor még senki nem tudta, hogy ez mit is jelent. Ma már mi tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus, aki értünk lett Emberré szeretetből, értünk meghalt és föltámadt értünk szeretetből, elküldte nekünk a Lelkét, a Szentlelket, hogy sikerüljön emberhez méltó életet élni! Erről az áldott kezdetről kapunk ma nagyon fontos üzenetet!

 

Isten országának programja ebben a világban

a világ jövőjét jelenti!

Valójában a világ célját jelenti!

 

Engedjük közel szívünkhöz ezt a gondolatot. Ennek érdekében tartsunk önvizsgálatot, bűnbánatot és ezzel űzzük el a gonosz hatalmát az életünkből és éljünk Isten segítségével!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Magunk között vagyunk. Jézus is az üzenet értelmét elsősorban és mindenek előtt a tanítványaival osztotta meg. Ez a feladata, ez a küldetése az igehirdetőnek, hogy amikor ünnepelünk együtt azok, akik Krisztushoz tartozunk, Krisztus családjának a tagjai vagyunk, akkor a papnak az a dolga, hogy azokat az igazságokat, értékeket jelenítse meg, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy keresztényként tudjunk élni ebben a világban – így is mondhatnám – ahhoz, hogy Isten országában tudjunk élni.

 

Isten országát már megalapította Jézus. Ahhoz, hogy ezt az Istenországot meg tudjuk jeleníteni ebben a világban, ahhoz szükségünk van arra, hogy tudjuk, értsük mindazt, amit tudni kell és amit érteni kell. Ha ez nem történik meg, akkor egyszer csak elbizonytalanodunk. Egyszer csak azt se tudjuk, hogy miért is tartozunk mi ehhez az Anyaszentegyházhoz. Miért is gondoljunk azt, hogy mi tagjai vagyunk az Isten országának. Nagyon fontos ez!

Az, hogy odajutott az európai kereszténység, ahova jutott, gyanítom, hogy a miatt történt ez, mert megelégedtünk mi is keresztények az együttlét örömével, amely még semmire sem kötelez. Legfeljebb minimum arra kötelez bennünket, hogy legalább vasárnap ünnepeljünk. Ennek is tanúi vagyunk, hogy már erre sem vagyunk képesek, mert valami mindig fontosabb annál, mint hogy Istennel együtt ünnepeljünk és egymással találkozzunk.

 

Ha ez a találkozás nem történik meg, akkor kimegyünk a világba és magányos emberként járjuk az útjainkat rengeteg olyan emberrel együtt, akinek semmi köze nincs az Isten országához. Az Isten országa a legnagyobb ígéret minden ember számára, nemcsak a hívek számára. Valójában nem véletlenül hangsúlyoztam ezt a szentmise bevezetőjében, hogy a világ jövőjéről van szó. A világ sorsát határozza meg. Az Isten országa jelen van a világban az értékeivel, az üzenetével, a küldetésével.

 

Jézus azzal kezdi a küldetését: Isten országa megjelent! Tartsatok bűnbánatot, változtassátok meg gondolkodásotokat. Tehát minden igehirdetés célja a gondolkodásmódunk alakítása, formálása, hogy valóban az Isten országának méltó képviselői legyünk ebben a világban. Miféle ország ez az Isten országa? A legegyszerűbb választ szeretném adni.

 

Az Isten országa egyetlen Személy!

Az Isten országa az Isten!

 

Az Isten országa Jézus Krisztus országa. Jézus Krisztussal jelent meg ebben a világban az Isten. Ez a megjelenés olyan, mint egy ország alapítása, Isten országának létrehozása. A kérdés az, mi is ez az Isten országa? A Biblia tökéletesen felel.

 

Az Isten országa szeretet, igazság, béke, öröm!

Mindez azért,

hogy az Isten teremtette világot

megmentse az ember önmagának!

 

Ki mondja meg nekünk, hogy mi is az a szeretet? Ki mondja meg nekünk, hogy mi az igazság? Mi a béke? Jézus mondja a békével kapcsolatosan: „Az Én békémet adom nektek! Nem azt a békét, amit a világ ígérget!” Mi az öröm? Mindezek együtt, ha megvalósulnak, akkor nem kell félteni az Isten teremtette világot. Mindezen fogalmak értelme a következő.

 

Első fogalom: Isten országa szeretet!

 

A szeretet azt jelenti, hogy egymással összetartozunk, egymással egységben vagyunk! Az összetartozásnak, az egymással való közösségnek igen nagy az ára. Ezért a szeretet drámai. Ez azt jelenti, hogy az összetartozásunkban, az egységünkben nem magunkat keressük, nem magunknak élünk, hanem egymásért élünk, ezt Istentől, Jézus Krisztustól tanuljuk.

 

Szeretet:

Az ember jobban szereti a másikat önmagánál!

 

Ha valaki a kapcsolataiban, az összetartozásaiban magát keresi és ki akarja használni azt a másikat a maga javára, akkor máris nagyon nagy a baj. Szeretet. Gondolkodjunk el ezen.

 

A másik fogalom: az igazság!

Mi az igazság?

Amikor mi igazságot emlegetünk, akkor mindig a magunk javát szeretnénk érvényesíteni, biztosítani. Csakhogy a Földön nincs igazság! Az igazság azt jelenti, hogy az Isten értünk van! Mi az igazság a Földön? Az, hogy egymásért vagyunk. Ha magunkért akarunk lenni, létezni, akkor soha se lesz igazság. Miért fogadná el a másik ember azt, hogy én magamnak akarok élni és te is azért vagy, hogy én ezt a magam igazságát élvezhessem.

 

Az igazság, hogy egymásért vagyunk!

Ez csodálatos igaz légkört,

szellemet tud megteremteni ebben a világban!

 

A harmadik izgalmas fogalom: a béke!

 

Jézus nem véletlenül mondja: „Az Én békémet adom nektek!” A világ békéje egészen más, békeharc. Ez aztán izgalmas dolog. Kitalálta az ember, harccal megteremteni a békénket. Hogyan? Úgy, hogy legyőzzük a másikat és akkor én békében élhetek. Sokkal inkább oda kell figyelni Jézus Krisztusra! Pénteken beszéltem erről, Jézus Krisztus a kereszten önmagában győzte le az ellenségeskedést. Jézus nem az ellenségét akarta legyőzni. Önmagát akarta legyőzni, hogy Benne ne legyen ellenséges érzület!

 

Atyám, bocsáss meg nekik! Nem tudják, mit tesznek!

Ez a lelkület a békesség záloga!

Békét csak azok tudnak szerezni:

Akik a rosszat nem rosszal viszonozzák!

 

Akik a rosszat rosszal viszonozzák, azok indítják a békeharcot. Soha se lesz vége! Mit mondott Iliescu? Nagy bölcsességet mondott. Nálunk nem lesz az ellenfél legyilkolás, mert a vértanú az a legyőzhetetlen ellenfél! Béke! Az Én békémet adom nektek! – mondja Jézus!

 

Negyedik fogalom: az öröm!

 

Mindenki szeretne boldog lenni, örömben élni. A baj csak az, örülni az ember csak akkor tud, ha megfeledkezik a napi bajairól, gondjairól. E nélkül nem lehet örülni, mert a gondjaink, a bajaink ránk szakadnak. Mi mit teszünk? 0 órától 24 óráig a bajainkkal, a gondjainkkal foglalkozunk és nincs örömünk, mert az öröm mindezekben az értékekben van, amikről eddig szóltam. Ebben az esetben, ha mi ezt magunkévá tudjuk tenni, akkor rájövünk arra, hogy a mi életünk Isten kezében van, egymás kezében van. Következésképpen minden lehetőségünk megvan arra, hogy örülni is tudjunk.

 

Egyetlen feltétele, hogy az ember lássa be, a sorsa, a jövője nem a saját kezében van, Isten nem rám bízta a világot, hanem ránk bízta Isten a világot! Isten országa elérkezett. Isten országa itt van. A Biblia erről beszél. Hallottuk, zsenge ágacskát letépnek a fáról, beszúrják a földbe és termést hoz. A magocskát beteszik a földbe és termést hoz magától, automate. Mint a kovász megkeleszti a tésztát. Lehet ezeket a képeket mind-mind használni.

 

Amikor az ember meghallja a szót, Jézus szavát és magáévá is teszi, akkor ez az a pillanat, amikor az életünkben elkezdődött annak a kis magocskának, annak az aprócska kezdetnek az élete. Aztán nagy lehet, hallottuk azt is, hogy a madarak az ágai közé tudnak telepedni és otthonra találnak. Jézus azt mondja, itt van az Isten országa, Ő az Isten országa az igazságaival, az Istennel való egységével. Ha Isten országának ezeket az értékeit magunkévá tesszük, akkor látjuk, hogy növekedik, ez a csoda. Isten országának csodája növekedik ebben a világban.  Néha nagy veszélynek van kitéve. A keresztényüldözés soha se szűnt meg. Az első pillanatban elkezdődött és a világvégéig tart. Érteni valamit és a szerint élni is, az maga az élet, de az életnek ára van!

 

Az élet maga is drámai!

Ezt így szoktam megfogalmazni:

halálmagból élet!

Az ember önmagának hal meg,

hogy élete legyen

és életet tudjon ajándékozni mindazoknak,

akikért él, akikért áldozatot hoz!

Csodálatos pálya!

 

+  A M E N  +

 

 

Könyörögjünk

Urunk, Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek Benned való egységét. Add, hogy ez a szentáldozás munkálja is hatékonyan ezt az egységet Egyházadban Krisztus, a mi Urunk által.                                                                                                  Amen

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! A Jóisten kegyelmét is kérjük az áldásban. Azon kell elgondolkodnunk, hogy az e világi gondjaink, bajaink, feladataink mintha megelőznék az Istennel való kapcsolatunkat és az egymással való kapcsolatunkat is. Nagyon fontosak a családi kérdések és azok megoldása. Nagyon fontos a munkahelyi helytállása az embernek és legyen pihenő ideje is, szabadsága. Csak egyről ne feledkezzünk el, hogy mindezek ne előzzék meg az Istennel való kapcsolatunkat és az egymásért való felelősségünket!

 

A szabadság öröme keresztény elkötelezettségünk szempontjából sok mindent félre tehet. Gondoljunk arra, hogy mindezek, amik az ember feladatai, ezek fontosak, de a legfontosabb az ember élete. Az ember élete ezek nélkül az értékek nélkül megkérdőjelezhető.

 

A Jóisten segítsen mindnyájunkat

és adjon erőt is a mindennapjainkhoz!

 

+  Á L D Á S  +