Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE B év (2021.)2021-01-10 00:00:00Olv.: Iz 55,1-11 – 1Jn 5,1-9 – Mk 1,7-11

    Jézus megkeresztelkedése

 

Szentmise bevezetése

 

Urunk megkeresztelkedésének

ünnepe van!

Az Isten Lelkéből újjászületett világ

kezdetére gondolunk!

 

Kedves Testvérek! Arra a világra gondolunk, amely a keresztségben születik meg, amely új világot mi is mindannyian önmagunkban hordozzuk! Ma sajátos helyzetben vagyunk és éppen ezért ezen a mai ünnepen, Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén sajátos az üzenet is!

 

Kérjük a Jóisten kegyelmét,

hogy Isten Lelkében újjászülessünk!

 

Új világ,

Isten akarata szerinti világ

formálódjon és alakuljon általunk!

 

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! A zsidók világában találkozunk egy sajátos megszólítással. Éppen ez a mai ünnep Jézus megkeresztelkedését állítja elénk, természetesen abban a keretben, ami Keresztelő Szent János működésében áll elénk. Ez a megszólítás így hangzik:

 

Szent Maradék!

 

Azokat illették ezzel, akik a szétszóratás közepette - amikor a zsidókat szétzavarták abban az időben - különböző pogány nemzetek közé kerültek. Bizony, ezek közül a zsidók közül nagyon sokan beleszerettek abba a világba, amely világ nem hordozta az isteni parancsolatokat, amely világ emberarcú világ volt.

 

Akik mindezek közepette meg tudták őrizni a zsidóságukat, meg tudták őrizni az istenkapcsolatukat, ezeket nevezték szent maradéknak! Szeretettel köszöntöm a szent maradékokat, azokat, akik ebben a szekularizált világban élnek, amelynek az útja elkeserítő a mi számunkra. A teológusok szerint a világ – sokféleképpen használjuk ezt a fogalmat: világ –első jelentésében az Isten ellen lázadó világot jelenti.

 

Ebben az értelemben néz körül az ember itt Európában és találkozik azokkal, akik az Isten ellen lázadó világban is hűségesek maradtak Istenhez, a keresztény értékekhez, igazságokhoz, keresztény civilizációhoz, kultúrához. Ezen a mai vasárnapon ezt a sajátos összefüggést kellene vizsgálni, Keresztelő János ténykedését és a mi lehetőségünket ebben az Isten ellen lázadó Európában, most csak maradjunk a mi területünkön, hiszen sajátosan lehetne tágítani ezt a kört. Azt hiszem, hogy a szent maradék igazi üzenete Európában hangzik el.

Annyiszor emlegettem, – ezzel mindannyian egyetérthetünk – hogy Európa az egyetlen földrész, amely a kereszténység szülötte. Az összes többi földrésszel kapcsolatban a kereszténység kérdéséről másképp kell beszélni, ahová Európából érkezett el az isteni üzenet. A jó hír, hogy Isten értünk Emberré lett, megváltott bennünket, Magára vette bűneinket. Mindazt az adósságunkat, amit fölhalmoztunk bűneink miatt, Jézus Krisztus elvette!

 

Azt látom, hogy a maradék sajátos helyzetben van Európában. Én azért többre tartom ezt a maradékot valamifajta képződménynél. Már ilyeneket is hallunk, hogy Önök, mi valamifajta képződmény vagyunk. Gyalázatos így gondolkodni és így beszélni a másik emberről. Egyik ember hogy beszélhet így a másikról! Ez az Isten ellen lázadó világ hangja.

 

Helyezkedjünk a történésbe! Hatalmas tömeg hallgatja Keresztelő Jánost. Időrendiségben ez Jézus föllépése előtti helyzet. Most ünnepeltük karácsonyt, a bölcsek emlékét is fölidéztük, amely szerint a megváltás minden emberre kiterjed. A Szentírás-magyarázók hatalmas tömeget emlegetnek. Ki tudja, mit jelentett ez a hatalmas tömeg? Nyilvánvaló sokan voltak, akik Keresztelő Jánost hallgatták, de kik voltak ezek? Ez a döntő: a maradék!

 

A maradék azok, akik nem tántorodtak el, akiket nem kísértett meg a pogány világ csillogása, - bizonyos értelemben - könnyebbsége. A pogány világ öntörvényű világ, nagy csábítása, hogy mindenki azt tehet, amit akar. A maradék Keresztelő Jánost hallgatja.

 

Keresztelő János fölkészíti ezt a maradékot!

Lehet-e ez a maradék egy új kezdet kovásza?

 

Lehet-e ez a maradék a megújulás elindítója? Keresztelő János vízzel keresztel. A zsidóknál sajátos vonatkozás, hogy a prozelitákat, akik pogányokból lettek keresztények, az első időszakban megkeresztelték, ami nem a keresztény keresztség volt, hanem az a keresztség, amit János hirdetett, a vízzel való megkeresztelkedés, ami a bűnbánati keresztség volt.

 

Fölkészíteni az embereket, a maradékot, hogy lélekben újjászülessen! Először szembesüljön önmagával, szembesüljön azzal a világgal, amelyben él, azzal a világgal, amely magának él. Nem Isten akarata határozza meg ennek a világnak a rendjét, hanem emberi akarat. A megkereszteletlen emberi akarat önző, ha nem így lenne, akkor nem kellett volna megváltás.

 

Jézus megjelenik ebben a tömegben

és Jánostól kéri a bűnbánati keresztséget!

 

János nagyon jól tudta: „Köztetek van, Akit ti nem ismertek!” Tudta, ki Jézus, neki nincs szüksége a bűnbánat keresztségére, Neki nincs személyes bűne! Jézus mégis beáll a bűnös emberek közé és kéri a bűnbánat keresztségét, ezzel ki akarja fejezni, hogy magára vette a világ bűnét és mindazok bűnét, akikkel együtt ott van a tömegben, mind-mind magára veszi!

 

Ennek a szent kezdetnek perspektívája: Nem elegendő szembesülni a magunk gyarlóságával, gyengeségével, hanem isteni erőre is szükségünk van ahhoz, hogy az Isten akarata szerint tudjunk élni, mint Isten fogadott gyermekei! Ahogy hallottuk ebben a jelenetben, hallatszott az Atya hangja: „Ez az Én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” Mindez a Lélekben való újjászületést akarja előrevetíteni.  Jézus elküldte az apostolokat, kereszteljetek meg mindenkit, akit tanítotok: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a Szentháromság nevében.

 

A Lélekben való újjászületés a keresztények keresztségével indul!

Jézus egész élete két keresztség közötti élettörténet!

Az első keresztség a bűnbánati keresztség: Jézus magára veszi bűneinket. A másik keresztség a kereszten van, amikor Jézus az életével pecsételi meg az Isten akaratát, az életével erősíti meg, hogy még az életét is odaadja értünk! Ez a Vérrel és Lélekben történő keresztség.

 

E kettő között ível Jézus egyetlen élete értünk! Ebből táplálkozhatunk mi, akik megkeresztelkedünk. A mi keresztségünk vízzel és Szentlélekkel történik, vízben és Szentlélekben. A víz, amely minden élet ősforrása és a Lélek, amely minden igazi emberi élet ősforrása, ami azt jelenti, hogy az ember Isten akaratát teszi az első helyre.

 

Többször is előkerül ez a fogalom: a megnyílt ég!

Mi abban a világban élünk, amely Isten ellen lázad, Isten ellensége. A szekularizált világ ilyen. Nem lehet szépítgetni, nem lehet önmagunkat becsapni. A zsidók is önmagukat csapták be, amikor a pogány világhoz igazodtak. Istenkapcsolatukról lemondtak, mert csábítóbb volt a világ kísértése. A szekularizálódott Európa ennek a kísértésnek az áldozata.

 

Beleszerettünk mi is a világba, amely világ nagyon szép, nagyon színes, gazdag, csábító. Nem ellene kell menni a világnak, hanem ebben a világban megjeleníteni a Lélekben való életet! Jézustól tanuljuk, akinek az Atya akarata a legfontosabb, az egymásért való élet, az istenes élet megjelenését ebben a világban! Erről van szó! Ez a perspektíva!

 

Keresztények elfogytunk Európában, elvitt bennünket az a világ, amely sok ajándékot tud adni. Csak nem lehet a világot összehasonlítani az Istennel! Nem lehet a világot az Isten fölé helyezni! A világ nem tudja a lelket táplálni, a lelket csak az Isten tudja táplálni. A keresztény ember a Lélekből való! Sok jelzés van a Szentírásban ezzel kapcsolatosan.

 

Például István diakónus, akit megöltek: Látom a megnyílt eget és látom az Emberfiát! Menekülő út abból a világból, amely istenellenes világ, az egyetlen út, Istenhez menekülni, a Lélek világához menekülni. Megölhetik az embert, életét elvehetik, az istenellenes világban teszik is. Keresztényüldözés, de lelkünk életét igazából nem tudják elvenni.

 

A mai ünnepen ezen kell elgondolkodnunk: itt van előttünk a zsidók példája, Keresztelő Szent János csodálatos küldetése. Itt van előttünk Jézus, aki megkeresztelkedett és értünk meg is halt. Itt van előttünk a keresztény hagyomány, amely ezekből az értékekből alakult ki, amely értékek ebben a világban – amely világ mindig lázad az Isten ellen - a Lélek életét jelenítik meg. Az első keresztényeknél ez átütő volt:

 

„Nézzétek, hogy szeretik egymást!”

 

Ők eljutottak odáig, hogy egymással összetartozni csak áldozatos lélekkel lehet! Másképp nem! Amikor egymáshoz igazodunk, egymásért áldozatot hozunk, egymás életét szolgáljuk, ez a Lélekből született életnek a sajátossága, amit az Isten akarata éltet! Minden Mi Atyánkban imádkozzuk: „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is!”

 

Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén ez az igazi üzenet! Saját életünkben tapasztaljuk! Elfogytunk, mint keresztények itt Európában, kevesen maradtunk. Az a szent maradék, akinek Keresztelő János hirdette a bűnbánat keresztségét, az a Messiástól várta a megújulást. Nem politikától, különböző rendelkezésektől, elvektől, szervezkedésektől.

 

Új csak akkor lehetséges, ha a Messiástól, Krisztustól várja a megújulást!

Aki értünk Emberré lett, Aki magára vette bűneinket, Aki azonosította magát velünk, gyarló emberekkel és meg is halt értünk! Ez az útja a keresztény életnek, ez az útja annak az életnek, amit mi keresztény életnek mondunk. Nagyszerű és csodálatra méltó az az örökség, ami ebből kibontakozott. Kérdés az, hogy valóban a Lélektől várjuk-e a megújulást.

 

Mi lehetünk egy újnak a kezdete,

ez csak akkor lehetséges,

ha valóban a messiási megváltást akarjuk!

 

Nem magunknak akarunk élni,

hanem Isten akarata szerint

új világot akarunk teremteni!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves testvérek!

Ebben az imádságban kérjük az Isten segítségét, hogy legyen elegendő lelki erőnk a megújuláshoz, az újjászületéshez! Igazuk van azoknak a politológusoknak, akik azt mondják, hogy mindez azért oly nehéz, mert városlakókká lettünk. A városlakó embernek erre a létformára föl kellett volna már készülnie, de még szinte el se kezdődött. Tegnap tanyavilágban jártam. Tanyán élő emberekkel találkoztam és beszélgettem. Ezek az emberek – akiket a városlakók harmadrendű állampolgároknak tartanak – olyan bölcsen és okosan beszéltek dolgokról, ami lélegzetelállító!

 

Imádkozzunk azért,

hogy mi lehessünk ennek a megújulásnak a kovásza!

 

Mi Atyánk…

 

 

Könyörögjünk

Szent Lakomádban részesítettél minket Istenünk, buzgón kérünk, hogy Egyszülött Fiad tanítását készséges szívvel hallgatva, Isten gyermekeinek hívassunk és valóban, azok is legyünk Krisztus, a.mi urunk által.                                                                                     Amen

                                                                                    

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Az évközi időszak kezdődik el jövő vasárnappal. Azt a titkot, amin az ember újjászülethet Isten segítségével cselekedeteinkkel igazoljuk. Ezt ünnepeljük majd vasárnapról-vasárnapra. Majd következik a nagyböjti idő, aztán már itt is lesz a húsvét.

 

Nagyon peregnek a napok, hónapok. Nincs vesztegetni való időnk! A jövőnkről van szó! A jövőnk a lelki újjászületésünk függvénye! Így is, úgy is nagy bajban vagyunk, de ha áldozatokká válunk, akkor az szégyenletes is. A Jóisten segítsen bennünket abban, hogy a hősiesség, a nagylelkűség meghatározó legyen a mindennapjainkban. E nélkül emberhez méltó életet nem lehet élni. Isten áldása segítsen és támogasson minket!

 

+  Á L D Á S  +