Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA B év (2021.)2021-04-18 00:00:00 

Olv.: ApCsel 3,13-15.17-19 – 1Jn 2,1-5a – Lk 24,35-48  

         Jézus  megjelenik az apostoloknak

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Gondolom, hogy nemcsak vasárnaponként nyílik ki a Biblia számunkra. Reménykedem abban, hogy sokan vannak, akik odahaza is alkalmanként kezükbe veszik a Bibliát és olvassák az Írásokat. A vasárnap nagy ajándéka, hogy az Írások mögé tekintünk, az Írások értelmét szeretnénk megtalálni. A mai vasárnapon Jézus Krisztus az, aki sajátos módon magyarázza az apostoloknak és rajtuk keresztül nekünk és a világnak, mi is az Írás értelme. Ha egyetlen mondatban foglalnám össze, akkor azt mondhatnám:

 

Életünk értelme olvasható ki

a Könyvből!

 

A mai vasárnapon a szentmisét azért ajánljuk fel, hogy egyre több ember ismerje föl élete értelmét Jézus tanításában. A megváltást, húsvétot a legnagyobb ünnepünknek tartjuk, mert a világ megváltását, életünk megváltását hozta el nekünk! Most nézzünk önmagunkba, kérdezzünk: ezen misztérium után: mi is az életünk értelme? Hogyan sikerül élni ennek megfelelően a mindennapjainkat?

 

Arra is gondolunk, hogy a világ megváltása, a mi megváltásunk életünk megújulásában valósul meg. Ez a felelősség hassa át a mai ünnepünket, ünneplésünket! Kedves vendéget köszöntünk, Andrást, aki diakónusként, házasemberként szolgál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat különböző programjaiban. A lelki oldal képviselője nem egyedül, többedmagával, mert minden szociális program vagy lelki is, vagy tévedünk.

 

Másik nagyon Kedves Testvérünket is köszöntjük újra, Jocit, aki majdnem tíz hónapja távol tőlünk megharcolta az élet harcát! Igen sokan imádkoztak érte! Voltak olyan pillanatok, amikor attól tartottunk, hogy nincs tovább. Ő mindig azt kérte tőlem és ezt tolmácsoljam, hogy imádkozzunk érte! Volt is ereje az imádságunknak! Örülünk, hogy itt vagy velünk!

 

Most volt Joci születésnapja is, április 16-án a huszonegyedik, éppen azon a napon, amikor XVI. Benedek pápának és Julcsinak is a születésnapjuk volt. Julcsi nincs itt, legalább az édesanyja itt van. Őket is utólag szeretettel köszöntjük! Nézzünk önmagunkba, önismereti kaland ez minden alkalommal és kezdjük el lelkünkben és közösségünkben az ünneplést!

 

Szentbeszéd

Megnyitotta értelmüket!

 

Ismerjük az Írásokat, az apostolok is ismerték Jézus tanítását. Amikor minden úgy történt, ahogy megjövendölték Róla, akkor mintha köd szállt volna az agyukra, megdöbbentek, botránkoztak, aztán kétségbeestek. Többen a Jézushoz való tartozásukat is megkérdőjelezték. Jézus ezeknek az elbizonytalanodott embereknek segítségére sietett, hiszen Ő a Megváltó! A mi segítségünkre is jön ma Jézus Krisztus. Igen nagy szükségünk van a harmadik évezred elején az Ő szavaira, az Ő igazságára, aki segít nekünk abban, hogy a dolgok mögé lássunk!

 

Ne csak ismerjünk valamit, hanem az értelmét is megértsük

Vagy legalább valamit megsejtsünk abból. Gondoljunk a feltámadás utáni pillanatokban történtekre, amikor az asszonyok keresték a sírt és vitték az apostoloknak a hírt: üres a sír! Az apostolok közül ketten - noha asszonyi szóbeszédnek tartották mindazt, amit jó hírként hoztak ezek a jó asszonyok - János és Péter sietve a sírhoz mentek.

 

Amikor odaértek, akkor János annak megfelelően, ahogy az udvariasság is tartja, - noha ő volt a szeretett tanítvány - Péter elsőbbségét tekintetbe vette és vették az apostolok is. Péter látta az üres sírt és ennyi. Utána odalépett János, aki ugyancsak látta az üres sírt.

 

Péter csak nézte, amit láthatott!

János – ahogy az Írás is kifejezi – látta és hitt!

 

A Szentírás-magyarázók azt mondják, hogy ebben a rövidke mondatban a hit igazsága fogalmazódik meg! János számára mindaz világos lett ebben a pillanatban, amit Jézus mondott, neki először az apostolok közül. Mindaz, amit Jézus mondott nekik, mindaz a tanítás, amit hallottak és amit nem jó szívvel fogadtak. Jézus a jeruzsálemi út alakalmával is arról beszélt, hogy szenvednie kell, megölik, de föltámad!

 

Ez nem gyújtott világosságot legfőképpen a szívükben, az agyukban sem. A hit egyébként nem agyi kérdés, hanem a szív kérdése! Mi a hit világában élünk, nem a személyes tapasztalatok világában. Ezt a fölismerést fontos magunk elé állítani, a mindennapok világában is találkozunk ezzel. A tegnapi újságban olvastam Kósa Klára iparművészről, aki 20 éves korában lett iparművész. Gyerekkorában a Kodály iskolába járt Kecskeméten.

 

Nagyon sajátos vallomást tett, ami a következő. A Kodály módszer nem csupán azt jelenti, hogy ebből valamit megértsünk, elsajátítsunk esetleg minél jobban, aztán mindenki zenész lesz. A Kodály módszer másról szól, mondta ez az egykori diák. Kodály módszer azt jelenti, hogy az ember mindazt befogadja, ami javára válhat élete értelmezésében. Ilyen fogalmazása is volt: ami az értelmes élet felé terelgeti az embert. Ez volt vallomásának egyik része.

 

Vallomásának másik része: a Kodály módszer látni tanít! A mai vasárnap ugyan nem jézusi módszerről szól, Jézusnak nincs módszere, Jézusnak élete van! Jézus a Megváltó, a Mester, a Messiás, – ahogy ma hallottuk – aki az Írások értelmét fölfedte az apostoloknak. Ők megsejtették, hogy ennek így kellett történnie. Teljes egészében magukévá tették, gondoljunk csak az emmausziak történéseire. Keserűen, reményt vesztetten mentek haza.

 

Valaki odacsatlakozott hozzájuk az úton. Nyitogatja az agyukat, nyílik a szívük is. Amikor visszagondoltak erre az úti élményre: ügye, lelkendezett a szívünk. Ezt a kedves Vándort behívták, amikor hazaértek Emmauszba, fölismerték Jézust a Kenyértörésben. Ebben a pillanatban rohannak vissza Jeruzsálembe és elmondják élményüket az apostoloknak, akik bezárkóztak félelmükben. Húsvétvasárnapján este Tamás nem volt ott. Ez is jézusi gesztus, a következő héten, a nyolcadik napon – a nyolcadik nap nagyon fontos – Tamás is ott volt.

 

Jézus segített Tamásnak abban, hogy megértse az üzenetet! Ezek az apostolok mindannyian erre a hitükre hivatkoznak, hogy föltámadt. Nekik azért bizonyos értelemben könnyebb volt, mint nekünk ma. Nekik volt tapasztalatuk is, de nem olyan magától értetődő, ahogy kibomlott számukra az üzenet. Pedig Vele voltak. Amikor kérdezgették Jézustól, akkor ilyen egyszerűen válaszolt nekik: „Hozzám tartoztok!” Van ennél nagyobb üzenet?

 

Valakihez tartozni, Aki értem van! Valakivel összetartozni, Akinek fontos az életem! Én is tartozom valakihez, sokakhoz. A harmadik évezred elején a világban történő eseményekre gondolva érezzük-e, hogy ehhez a világhoz tartozunk? Ennek a világnak vagyunk az adósai. Ennek a világnak tragédiája, hogy a legalapvetőbb gesztusokat kérdőjelezi meg, ezeket írja át, ezzel megjeleníti a világban a bizonytalanságot, a békétlenséget. A béke messiási ajándék!

 

Az apostoloknak nem volt egyszerű eljutni a fölismerésig, mert szellemnek gondolták, valamilyen látomásnak. Ha Jézus szellem csupán, akkor nincs feltámadás, akkor nincs kereszténység. Tanúivá teszi Jézus az apostolokat, megmutatja a sebeit! Ha ez se elég, akkor együtt étkezik velük, mert a szellemnek nincs húsa és csontja. A szellemnek nincs szüksége táplálkozásra. A mag képét oly sokszor használtuk: Halálmagból élet! A feltámadásból élet!

 

Aki odaadja az életét, az életet fakaszt! Ez a kereszténység, a szeretettel, áldozattal odaadott élet világa! Ebből születik az új világ, azoknak a világa, akik fölismerik ezeknek a gesztusoknak a mélységét, gazdagságát és gyakorolják. Ennek a jegyében tartoznak össze. A mag ennek értelmezésére is itt van. Elvetjük a magot, előjön a Földből a növény. Egészen más a formája, mint az elvetett magnak, de bent van a mag a Földből előbújt növényben.

 

Jézus értelmezi ezt az új létezési módját. A mag ebben is segít nekünk. Jézus nem abban a testben jelenik meg, amelyben élt halála előtt. Ez egy új Test, misztikus Test, különbözőképpen magyarázzák. A döntő az, hogy bennünket - akiknek kibontja a feltámadás üzenetét -  Jézus abban akar megerősíteni, hogy élet csak a hit világában lehetséges!

 

A hitben való találkozás kockázatvállalás egymásért és áldozatra való készség azért, akivel találkozom. Nagyon fontos, hogy ezt a mai krisztusi magyarázatot úgy értelmezzük, mint az életünk értelmét. Alapvetően azt a nevet is adhatjuk ennek az újnak, hogy béke. Jézus mindig így köszöntötte őket: Béke veletek! A béke a Messiás ajándéka! Mi ez a béke? Az Istennel való bensőséges, harmonikus kapcsolat!  Sajátos ez a béke, ez nem a békétlenség megszűnte.

 

Ez nem azt jelenti, hogy minden fegyvert eldobtunk. Ó, dehogy! Sajnos, fegyverkezik is a világ állandóan és egymással is hadakozunk fegyverek nélkül is. A messiási béke ajándék! Aki ezt fölfogja, megérti azt, hogy a béke az ember létformája! Egymással békességben lenni azt jelenti, hogy csak ott van élet, csak azokon a helyeken, csak azokban a cselekedetekben, csak azok által a személyek által, akik az Istennel való bensőséges kapcsolatukat ezeken a helyeken, cselekedetükben, életükben ki tudják fejezni.

 

A mai vasárnapnak ez az üzenete. Emberiesebb világot szeretnénk. Emberhez méltóbb világot szeretnénk, ami Jézus békéje, ami ajándék. Bensőséges kapcsolat a hitben Istennel! Ennek jegyében megjelenni a világ legkülönbözőbb területein, mindegy, hogy hol, utcán, közlekedésben, munkahelyen, odahaza a családban. Ennek kell megjelenni a gondolatainkban, a mi cselekedeteinkben, az egymással való kapcsolatunkban. Ez az új világ!

 

Az új világ bennünk támad! Az új világ bennünk születik meg! Jézus azért tanította az apostolokat és segített nekik abban, hogy a dolgok mögé lássanak. Értsék meg azokat a vonatkozásokat, amik emberibbé teszik a világot! Ezt várja Jézus tőlünk is. Azt akarja, hogy mi is értsük, mi van az események mögött. Látni tanít! Érteni tanít! Értsük, lássuk, mi van a dolgok mögött. Ha ennek megfelelő a mi megjelenésünk a világban, emberi kapcsolatainkban, akkor új világ születik. Különben nem! Ma, amikor kétségbe esve látjuk azt, hogy mi történik itt Európában, csak a televíziót kell bekapcsolni, a rádiót kell hallgatni, újságokat kell kézbe venni és csak erről szól minden.

 

Egy hiányzik, a Messiás békéje! Ez a béke, ha bennünk van, mert elfogadtuk, mint Isten ajándékát, mint Istennel való bensőséges kapcsolatunkat, akkor ebből kisarjad egy új világ!

 

Erre van szüksége ma Magyarországnak!

Erre van szüksége ma Európának!

Erre van szüksége a világnak ma, holnap és mindörökké!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek!

Most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, gondoljunk arra, hogy ezek az apostolok, amikor megértették az üzenet lényegét, akkor ehhez mérték az életüket és egy csoda támadt, a kereszténység támadt ebből az ő hitükből, elkötelezettségükből ezen a Földön.

 

Bennünk és általunk akar

a harmadik évezredben is megújulni a világ!

Lesz-e csoda?

 

Könyörögjünk

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására Krisztus, a mi Urunk által.                                                                                                                          Amen

 

Kedves Testvérünk!

Jocóka! Örüljünk az életednek, mert nagy feladatot kaptál azzal, hogy életben maradtál. Mint ahogy mindegyikünk azzal, hogy élünk. Rajtunk múlik, hogy milyen világ lesz holnap. Örülünk, hogy egészségesen itt vagy. Vedd le a maszkot, hogy lássák arcodat. Ő az, nagyon izgultunk érte, majdnem elfogyott, mint a harmat, úgy ment össze. Most már erősebb is vagy.

 

Jóba vagyok a Jóistennel! – mondta Jocóka! Örülünk, hogy itt vagy! Isten éltessen!

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Amikor most az Isten áldását fogadjuk, akkor valóban elég ennyi, hogy jóba legyünk a Jóistennel! Igazi kapcsolatunk legyen az Istennel, akkor a Lélek hatalmának erejével vagyunk jelen a világban!

 

+  Á L D Á S  +