Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA B év (2021.)2021-05-30 00:00:00 

Olv.: MTörv 4,32-34.39-40 – Róm 8,14-17 –

         Mt 28,16-20   Az apostolok küldetése

 

Szentmise bevezetése

Szentháromság vasárnapja van!

 

Kedves Testvérek! Isten titkának mélységeivel szembesülünk, valahányszor Isten felé fordulunk. Amikor az igehirdetést hallgatjuk, amikor a szentmiseáldozatot bemutatjuk, akkor minden találkozásunk a Szentháromság nevében történik. Xavéri Szent Ferenc, aki Távol-Keletre vitte az evangélium örömhírét, azt üzeni nekünk, hogy a legrövidebb imádság, amit ő először megtanított az ott élő embereknek, akik még soha nem hallottak semmit az Istenről, a keresztények Istenéről, az az imádság így szól:

 

Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete

és a Szentlélek egyesítő ereje – most hozzáteszem –

legyen mindnyájatokkal! És a te lelkeddel!

 

Ezt a szentmisét egy nagyon kedves fiatal Testvérünkért ajánljuk fel, Johannának van ma a névnapja. Ez a Testvérünk ma Albániában dolgozik Teréz Anya nővéreként. Főorvos asszonynak és Palinak a lánya. Érte imádkozunk, hogy ezt a vállalt feladatát, Isten küldetésében ezt a nagyon nehéz szolgálatot teljesíteni tudja. 

 

Gondolunk Terikénk testvérére, Jankára is, aki 96 esztendős. A Johanna gyönyörű névnek magyar változata a Janka. Az elmúlt héten egy csodálatos találkozásnak lehettem én is a tanúja, bizonyos értelemben résztvevője, mert Janka már nagyon búcsúzik 96 évesen ebből a világból. Mindenképpen szerettem volna biztosítani a 92 esztendős Terikénknek a testvérével való találkozását. Lélekemelő tapasztalat volt a találkozás tanújának lenni. Mi most tartsunk önvizsgálatot és bánjuk meg bűneinket.

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Isten titkával szembesülünk mi, akik keresztények vagyunk, akik megkereszteltettünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Így is mondhatom, beleoltatott a mi életünk az isteni Szőlőtőbe! Ettől fogva az Isten Lelke éltet bennünket. Ahogy hallottuk, akik az Isten Lelkét kapták, azok az Isten fiai!

 

Küldetésünk:

az isteni Lelket megjeleníteni ebben a világban!

 

Akár így is mondhatnám: Az Istent megismertetni a világgal! Mielőtt elindulnánk e felé a titok felé, gondoljunk arra, hogy Isten velünk találkozni akar. Isten velünk egy közös életet akar. Ha még tovább megyek, az Isten az emberiséggel közös történetet akar, Isten, aki az élet teljessége, velünk létező emberekkel közös történetet, közös életet akar, akik a teljességre csak vágyakozunk. Ha sikerül az Istennel találkozni, akkor a mi emberi életünk kiteljesedhet! Nem csupán létezünk, - oly sok létező van a Földön - hanem az Istennel való találkozásban kiteljesedhet a mi életünk, amire mindannyian vágyakozunk.

 

A szentmisét azzal kezdtem, hogy egy nagyon kedves találkozásra utaltam és örömmel osztottam meg az élményeimet. Elég volt látni két testvérnek a találkozását. Gondoljuk csak el, milyen életünk lehetne, ha igazán találkoznánk az Istennel. Röviden szeretnék ma a Szentháromság titokról szólni. Nem szeretnék Szent Ágoston nyomába lépni, sem sok-sok gondolkodót követni. Különböző nagy igazságokat mondtak ki, de a titkot nem is sejthették.

 

Hozzánk korban közelebbi Dante testvérünk próbálkozását elmondom a Szentháromságról, aki azt mondta: Az Atyaisten az őserő, a teremtő Isten. Teremt világot és embert. A Fiúisten az ősigazság. Mi az igazság? Áldozatával megmentette az embert. A Szentlélek Úristen az ősszeretet, Isten és ember egységének és embernek emberrel való egységének a Lélekre hivatkozó megteremtése. Ez Dante, az Isteni színjáték szerzőjének próbálkozása.

 

Én tiszta forrásból szeretnék meríteni, az Isten maga fedte föl számunkra a titkát. Isten a szeretet Istene. Oly sokszor hallottuk ezt a fogalmat, hogy szeretet. Szentháromság ünnepén az isteni kinyilatkoztatás alapján gondoljunk a szeretet gazdagságára, amikor az Atyaistenre, a Fiúistenre és a Szentlélekistenre gondolunk.

 

Az alapválasz a következő, az Isten önkinyilatkoztatásának nagy igazsága az, amit Mózesnek mondott, amikor Mózes az égő csipkebokor látomásakor kérdezte: Ki vagy Te? Valamit hallott, de ha ő annak a valakinek a követeként indul el a világ útján, akkor kire hivatkozhat? A válasz, innen bontható ki az Isten titka: Aki Van! Aki öröktől foga van és mindörökké lesz! A mi számunkra nagyon fontos kijelentéssel is gazdagította: Aki értetek Van!

 

Itt a válasz! A szeretet a másikért!

 

Ebből a szemszögből nézzük az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélekisten szeretetáldozatát! Isten azt mondja, hogy szeretetből teremtette a világot és szeretetből teremtette az embert.  A szeretet arra figyel, akiért minden történik. Az Isten teremtő szeretete hívott a létbe és az Isten teremtő szeretete tart fönn bennünket, ameddig Ő akarja. Tovább bontakoztatja a Fiúisten és a Szentlélekisten. Isten szeretete igazolja a létünket. Istennek fontos az ember. Isten akarta a világot és emberi létünket. Nekünk nincs más dolgunk, mint tanulni az Istentől, az Atyától.

 

Ha Isten Lelkét hordozzuk magunkban,

akkor Isten fiaiként élünk!

 

Ez azt jelenti, hogy nekünk kell egymást megajándékozni az Atyaisten példájára szeretettel, mert mindegyikünk arra szorul rá, – egy lépcsővel lejjebb léptünk – hogy emberi kapcsolatainkban egymás életét azzal igazoljuk, hogy egymást szeretjük. Az ember nem gondolhat magára, mert a szeretet a másik embert elénk helyezi.  Nem önmagam léte önmagában az érték, hanem azért, mert igazolhatom szeretetemmel embertestvéreim létét.

 

Akit megajándékoznak a szeretettel, azt a létben tartják. Akit nem szeret senki, az kiszorult a világból. Akit nem szeret senki, az elmagányosodik és elveszíti az életbe vetett bizalmát is. Ha ennyit megjegyzünk magunknak az Atyaisten teremtő szeretetéből, akkor be kell látnunk:

 

Életünk értelme az,

hogy a másikat magunknál jobban szeressük!

Ez életünk értelme és ez a szeretet a másik embert életben tartja. A Fiúisten egy nagyon fontos értékkel gazdagítja az isteni szeretetet, mert akit szeret az Isten, azért érdemes áldozatot hozni. „Úgy szerette Isten a világot, bennünket, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen!” Ennek a megváltó istenfiúi szeretetnek az igazsága, hogy az emberért Isten érdemesnek tartotta, hogy az életét is odaadja! Ezzel igazolja a szeretetét.

 

Ha emberi világunkra vetítjük a Fiúisten szeretetét, akkor ez azt is jelenti, hogy akit igazán szeretünk, azért örömmel hozunk áldozatot! Ez a megmentő szeretet, az Isten megmentő szeretete. Akiért nem hozunk áldozatot, az nem fontos a számunkra. Gondoljunk az irgalmas szamaritánus történetére. Többen is elmentek a kiszolgáltatott ember mellett, egy valaki állt meg, ő volt az igazi embertársa, aki áldozatra volt kész azért az emberért, hogy igazolja a szeretetét iránta, noha sohasem találkozott vele.

 

Nem kell egymással találkozni ahhoz, hogy fölismerjük: életünk értelme a Fiúisten nyomában járva az, hogy egymás életét áldozatkészségünkkel igazoljuk! Nőjünk fel lelkileg, hogy belássuk, az áldozat mélyíti el emberi kapcsolatainkat. E nélkül nincs szó áldozatról. E nélkül ígéretekről lehet szó. Az isteni szeretetnek a Szentlélekisten által kinyilatkoztatott gazdagsága azt jelenti, hogy akit szeretünk, akiért áldozatot hozunk, azzal összetartozunk.

 

A világ ennek az egységnek hiányától szenved, mert nem lehet egységben az ember azzal az emberrel, akit nem ajándékoz meg a szeretetével, akiért nem hajlandó és nem kész az áldozatra.  Az embernek emberrel való egysége a cél, mert különben, ha erről lemondunk, akkor mindenki a maga útját járja. Ez az emberi világot egyszerűen szétdarabolja.

A Szentlélek egységet teremtő szeretete legközelebb visz bennünket a teljesség élményéhez!

 

Nem elegendő létezni, teljes életre vágyunk mindannyian. Ennek a teljes életnek a kibontakozása az Isten gyermekeinek az útja, akiknek van bátorságuk kimondani azt, hogy a másik ember a szeretetem által nálam fontosabb. Az a másik ember azért, mert fontosabb nálam, minden odaadást, minden áldozatot megérdemel. Akkor egy új világ épül. Egymásra talált emberek világa, ami az ember boldogságát, a teljes élet ajándékát jelenti.

 

Ennyit akartam ezen a mai napon elmondani csak arra hagyatkozva, amit az Isten magáról kinyilatkoztat. Nem kell nekünk különböző területeken keresni az életre vezető utat. Isten kinyilatkoztatta magát. Soha se felejtsük el, értünk van az Isten! A mi teljesebb emberi életünk egyetlen feltétele, hogy isteni példára, Isten követségében egymásért vagyunk!

 

Kívánom mindenkinek ezen a nagy ünnepen,

hogy sikerüljön Jézus nyomában

ezen az úton járni!

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek!

Most az áldással befejeződik a szentmise. Gondoljunk arra, hogy a Szentháromság nevében történik az áldás is. Az Isten ajándékozta életre kérjük az Isten megvédő, áldó, életünket kísérő kegyelmét. Ma Szent István király szent jobbjának átviteli emléknapja lenne. Gondoljunk arra a sok-sok áldásra, amit a mi első szent Királyunk esdett ki az Istentől.

 

+  Á L D Á S  +