Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

NAGYSZOMBAT B év2018-03-31 00:00:00HÚSVÉTI VIGÍLIA

 

Olv.: Ter 1,1-2,2 – Ter 22,1-18 – Kiv 14,15-15,1

         Iz 54,4a.5-14 – Iz 55,1-11 – 1Kor 5,6b-8 - Lk 24,13-35

         Az emmauszi tanítványok       

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL (internetről: http://www.kozmaimre.hu/)

 

Tűzszentelés

Kedves Testvérek! Ezen az éjszakán a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból életre támadt! Az Egyház meghívja az egész világon szerteélő gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak! Emlékezzünk Urunk húsvétjára, ha igéjét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, a halálon való győzelmének részesei leszünk, Vele együtt élünk Istenben!

 

Könyörögjünk

Istenünk, a te Szent Fiad által isteni fényességed tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséged fényének megünneplésére Krisztus, a mi Urunk által!                                                                                                                       +  A M E N  +

                                                                                                 

A húsvéti gyertya megáldása

Nagyszombat éjszakáján mi emberek csak picinyke fényt tudunk gyújtani, de ennek az éjszakának az igazi világossága Jézus Krisztus. A húsvéti gyertya Jézus Krisztus jelképe, aki akkora fényt tud támasztani, amely világosságba borítja az egész világot! A fény által Jézus Krisztust köszöntjük, aki értünk szenvedett, meghalt, de akit az Isten ereje megóvott a végzettől és visszaszólította az életbe! A történelmi valóságban jelenik meg, de túlmutat azon. A történelmi Krisztusnak és a hit Krisztusának titkát szeretnénk feloldani és ünnepelni.

 

A húsvéti gyertyán lévő sebhelyek megáldása:

Az Úr Krisztus szent és dicsőséges sebhelyei által

őrizzen és védjen minket!

 

+  A M E N  +

 

Szentmise bevezetése

Krisztus világossága!

Istennek legyen hála!

 

Kedves Testvérek! A fény hívott ide bennünket, mert sötétségben nem találjuk a helyünket. Isten világosságra hív, a világosság fiainak nevez bennünket! Mekkora a sötétség? Ebben a világban világosságot kell gyújtani, ha együtt akarunk élni! Vágyakozunk a szeretetre, de csak az Istenben szerethetjük egymást, ezért vagyunk itt Isten előtt, hogy egymással összetartozhassunk! Hitünk fényében az emberi történelem Isten és ember közös története: üdvösségtörténet! A világ története Isten és ember közös története jó esetben, Isten szándéka szerint mindenképpen! Érdemes odafigyelni, hogyan avatkozik be Isten emberi életünkbe!

 

Ünneplésünk első részében az olvasmányokban tanításokat hallunk. A keresztségben Isten meghív mindegyikünket a Vele közös útra. A szentmisében, az Eucharisztiában hálát adunk, mert Isten nem hagy magunkra. Nekünk kell tudatosan élni Istennel! Ünnepeljünk!

Tanítások az olvasmányokban

 

Isten dicsőítése

Köszönetet mondunk Istennek, hogy megteremtette ezt a világot, elhívott bennünket is erre a világra, ránk bízta a világot és egymásra bízott bennünket!

Az Anyaszentegyház összegyűjt bennünket, hogy a tanításra mindig figyelmeztessen, fölneveljen lélekben, értékelni tudjuk a ránk bízott világot és egymást szeretni tudjuk!

Újszövetségi dicséretünk: Dicsőség a magasságban Istennek!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! A mai ünnep bevezetőjében említettem, hogy húsvét estéjén, húsvét éjszakáján az üdvösségtörténet eseményeit idézzük. Ha ezek megszólítják a szívünket, akkor átéljük azokat! Az üdvösségtörténet, mint fogalom, Isten és ember közös történetét jelenti! Amikor 2018-ban Magyarországon, Európában még húsvétot ünnepelünk, akkor ráül lelkünkre a kétség! A helyzet, amiben élünk drámai! Keressük az okát ennek a drámaiságnak! A drámaiság okát elsősorban magunk között kell keresni!

 

A megkeresztelt keresztények sokasága

nem él hivatásának megfelelően!

A drámát így lehetne megfogalmazni:

Középszerűség!

 

Ha a megkeresztelt keresztények hivatásukat gyakorolnák, akkor a szeretet hatalmas erejének birtokában lenne és ennek hódító ereje van! Mindegyikünk arra vágyakozik, hogy a szeretet hódítsa meg! Áldott emlékű Prohászka püspökünk jelmondata, üzenete ez volt: Hiszek a szeretet végső győzelmében!

 

A helyzet drámai

Az emberi akarat - a teremtménység okán azt mondják a tudósok, a szakemberek – egybecsengésre, egységre törekszik az isteni akarattal! A bűn - az ember akaratának túlzása -  szembemegy az isteni akarattal! Ez emberi tragédiánk! Hiszen szeretetből teremtettünk, hatalmas ajándékkal engedett el bennünket az Isten, szabadságot adott nekünk! Minden problémánk ide vezethető vissza! Amely világ nem talál egységet Isten akaratával, azt a világot Jézus magára vállalta, szenvedett, gyötrődött, kínzásokat mértek rá és belehalt!

 

Ilyen az a világ, amely Isten akaratától távolodik! Ilyen az a világ, amely úgy uralkodik mindenen, úgy értékeli hatalmát, mint amihez Istennek semmi köze! Mi keresztények ezeket a fájdalmas igazságokat a magunk fejére olvassuk. Jézus meghalt az egész világért, minden emberért, értünk is! Az a lehetőség, amit Jézus felkínál, új lehetőség az ember számára: Akaratával csatlakozzon az Isten akaratához! Másképpen úgy nevezzük: Feltámadás!

 

Feltámadott

Hans Urs von Balthasar nagy teológus a feltámadás misztériumot igyekszik megválaszolni. Azt mondja, a feltámadás a tapasztalati világban történik, de ez az igazság túlmutat, kimutat ebből a tapasztalati világból! Teilhard de Chardin a nagy természettudós azt mondja, hogy a feltámadás titka minőségi ugrás az erkölcsi világ rendjében.

 

Általam különösen tisztelt - Istennek legyen hála, még vannak napjai - XVI. Benedek pápa, amikor még Joseph Ratzingernek hívták, a XX. század legnagyobb katolikus hittudósa is foglalkozott ezzel a titokkal és ő Jézus művét egy ellipszis két pontjaként tekinti. Az egyik pont Jézus szenvedése, a másik pont Jézus feltámadása. A történelmi Jézus és a hit Krisztusának valamilyen szembenállásával találkozik. Egyszerű a történelmi Jézus cselekedeteit idézni, sokkal nehezebb a hit Krisztusához tartozni! Az apostolok Krisztus feltámadását éppen olyan valóságként élték át, mint Jézus szenvedését!

 

Ez azért izgalmas válasz, mert az apostolok reális gondolkodású emberek voltak. Amikor az asszonyok jönnek a sírtól és arról beszélnek, hogy Jézust ellopták, üres a sír, akkor nem arra gondoltak, amit Jézustól korábban hallottak, hanem asszonyi beszédnek tartották az egészet. Amikor Jézus megjelent az apostoloknak, még akkor is kételkednek! Tamás nem volt velük az első találkozáskor, nem hitte el az apostoltársai vallomását. Amikor másodszor jelent meg nekik Jézus, akkor szembesül Tamás a titokkal. Ettől fogva az apostolok a Feltámadottal való találkozást éppen olyan valóságként értékelték, mint a szenvedését és egész földi életét! Az apostolok hittek a feltámadott Jézusban, Benne, aki ettől fogva számukra él!

 

Húsvétról-húsvétra, vasárnapról-vasárnapra a feltámadás hitével szembesítenek bennünket. Ezzel a hittel az bír, aki hallván a tanítást, hallván az evangéliumot, amit újra meg újra olvasunk, abban hisz és új életet jelent számára. Ma ezzel a titokkal nekünk is szembesülni kell! Ez nem az ész útján megragadható valóság, hanem csak az képes szembesülni ezzel, aki valóban szemével a szíve közepéből lát!

 

Ebben a drámai helyzetben,

nekünk, keresztényeknek kell mindenekelőtt

a keresztény üzenettel szembesülni,

a keresztény értékekkel újra megbarátkozni

és a keresztény hivatásunkat teljesíteni!

 

Ha tetszik, ha nem, hamis világot hoztunk létre, amely nem a keresztényektől függetlenül lett. Könnyű lenne ezt odautalni, hogy istenellenes, egyházellenes gondolkodás hozta létre azt a világot, amelyben Istennek nincs helye, amelyben élünk mi magunk is. De hol vagyunk a küldetésünkkel? Ez a világ évszázadokon keresztül készült, nem a XX században, vagy a XXI században teremtődött. Ez a világ több száz éven át jutott idáig. Közben mi vasárnapról-vasárnapra ünnepelünk. Azt is tudjuk, a hivatásunk hova szól!

 

Sajnos, minden okunk megvan a félelemre, mert ez az istennélküli világ új világot ígér megint. Azt ígérte, hogy az a világ jobb lesz, mint vallásos korában. Mondható liberálisnak, posztmodernnek, mindenki válogathatja a jelzőket. Az istennélküli emberi világ nem lehet az ember javára! Az embernek természetes ereje nincs arra, hogy megőrizhesse a világot épségében, sőt továbbfejlessze és megőrizzen bennünket egymás iránti szeretetben!

 

Az idei húsvéton, 2018-ban azon kell elgondolkodnunk, hogy nekünk, keresztényeknek igen sok közünk van ehhez az istentelen világhoz. Ha ebben az évben tudunk húsvétot ünnepelni, a feltámadás hite megelevenedik számunkra, akkor közelítünk emberi akaratunkkal az Istenhez, az Isten akaratához!

Ha újra egymásra találunk az Istennel,

akkor még van remény arra,

hogy megszabaduljunk, megmeneküljünk

és élhessünk!

 

+  A M E N  +

A keresztség liturgiája

Csak halálból támad élet! Annyi életünk van, amennyi szeretet van a szívünkben! A szeretet határtalan! A szeretet nem a maga javát keresi! Annyi életünk van, amennyi áldozatkészség születik meg bennünk! Mindezt szimbolizálja a keresztség! A keresztségben ezt a titkot közelítjük: eltemetkezünk és kiemelkedünk! Eltemetkezünk önző önmagunknak és kiemelkedünk új emberként, hogy egymásért éljünk! Most a megújító vízre emlékezzünk!

 

A víz megáldása

 A keresztségi ígéret megújítása

 

Az Eucharisztia liturgiája

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk, amit Jézus tanított nekünk. Ma ebben az imádságban gondoljunk minden magyar testvérünkre, azokra is, akik a megnyirbált kicsiny országunkon kívül élnek a régi hazánkban és az egész világban szétszóródott magyar testvéreinkre. Európa egészére is gondoljunk, Európa jövője nem közömbös számunkra. Valaki azt mondta: Aki csak múltat tud idézni, az gyenge. Aki a jövőről is tud álmodni és jövőt is tud tervezni, az erős! Imádkozzunk!

 

                                                          Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Szentségi áldás után a himnuszokkal befejeződik mai ünneplésünk. Szeretném megköszönni az együttlét örömét, az együttünneplés gazdagságát! Drámai a helyzet, de Isten felé fordulunk! Az, hogy ide jutottunk, nagyban az európai és a magyar kereszténység miatt van! Nem tudtuk megőrizni a titkot! Botránkozunk azon, hogy Európa és Magyarország elhagyta az Istent, de nem tudtuk hívatásunkat úgy gyakorolni, hogy megmenthessük Európát és Magyarországot!

 

Ne keressük másban az okokat! Az tény, hogy a muszlimok - akik ide igyekeznek Európába - Jézust különös tisztelettel emlegetik, de ugyanakkor el is ítélik, mert azt mondják, hogy Jézus gyenge volt. A helyett, hogy a kereszténységet megőrizte volna, legyőzték. Ezért számukra nem tiszteletreméltó. A muszlimok szerint az idők végezetével jön Allah és összetör minden keresztet. A hangsúlyt nem arrafelé kell tenni, hanem magunkba kell nézni, ugyanakkor ezzel a veszedelemmel is szembesülni kell!

 

Kívánok mindenkinek igazi hívő húsvétot,

a keresztény élet vagy húsvéti, vagy nem keresztény!

 

A Jóisten legyen velünk! Nagyon nehéz idők előtt állunk!

Próbáljunk sokkal, de sokkal erőteljesebben Isten felé fordulni!

Hitünk szerint élni!

Egymás iránt odaadással és áldozatos szeretettel élni!

Akkor a lelkünket mindenképpen megmentjük,

talán a nemzetünket is és Európát is!

 

+  Á L D Á S  +