A Legfőbb Államtanács Rómában ülésezett, a Máltai Lovagrend két intézményi székhelyének egyikében, a Magisztrális Villában. A testület a Fogadalmasok Káptalanja által május 2-án kiválasztott három jelölt közül, abszolút többséggel szavazott. 99 szavazásra jogosult tag vett részt a választáson 18 különböző országból.

Fra' John Dunlap sajátkezű levélben közölte megválasztását Ferenc pápával. Május 3-án 18:30-kor teszi le az esküt Silvano Maria Tomasi bíboros, a pápa különleges küldötte kezében a Santa Maria in Aventino-templomban. Az új alkotmány 13. cikke szerint 10 évig marad hivatalában.

A nagymester a Szuverén Máltai Lovagrend feje. A Szuverén Máltai Lovagrend a katolikus egyház világi vallási rendje, a nemzetközi jog alanya, és hivatása teljesítésének céljából szuverén tevékenységet végez.

Az új nagymester a Legfőbb Államtanács tagjaihoz fordulva megerősítette: „Mélységes szolgálati lelkülettel és az állandó elkötelezettség ünnepélyes ígéretével fogadom el ezt a megbízatást. Mindannyiótoknak köszönöm a belém vetett bizalmat, és azt, hogy ma ittlétetekkel nagy szeretetet és odaadást tanúsítottatok Rendünk iránt. Sok kihívás áll még előttünk, de egyesülve küldetésünk tudatában, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (a hit védelme és a szegények szolgálata), biztos vagyok benne, hogy egységesen és összetartóan tudunk majd szembenézni velük, ugyanabban a szellemben, amely a Rendalapító Boldog Gellértet vezérelte”.

„A nagymester megválasztásával visszatért az alkotmányos rend, és lezárult az a reform folyamat, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett jó néhány évvel ezelőtt. Sem a lovagrend magyarországi tevékenysége, sem általában a lovagrend feladata és küldetése nem változik a mostani választás után. A reform során a belső átalakítások nagyon sok időt és energiát vettek igénybe. Ennek befejeztével a lovagrend minden erőforrása 900 éves hivatására, a hit védelmére és a szegények és betegek segítésére fordítható. A tervek szerint a jövőben a lovagrend szerzetesi identitása nagyobb hangsúlyt kap”– mondta Szabadhegÿ Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnöke, aki tagja a Szuverén Máltai Lovagrend Legfőbb Államtanácsának, amely megválasztotta az új nagymestert. 

 

A nagymester portréja

John Dunlap 1957. április 16-án a kanadai Ottawában született. A Nizzai Egyetemen folytatott tanulmányai után, az Ottawai Egyetemen szerzett diplomát, majd a Nyugat-Ontariói Egyetemen szerzett jogi doktori fokozatot. A római John Cabot Egyetem közigazgatás-tudományi díszdoktora.

Fra’ John Dunlap a New York Állami Ügyvédi Kamara és a kanadai Ontario Tartományi Ügyvédi Kamara tagja. 1986-ban csatlakozott a New York-i Dunnington, Bartholow & Miller ügyvédi irodához, 1993-ban partnerré vált. Szakterülete a társasági és bevándorlási jog. Nemzetközileg elismert jogász, 1997 óta jogi tanácsadója a Szentszék állandó megfigyelői missziójának az Egyesült Nemzetek Szervezeténél.

Fra' John Dunlap kapcsolata a Máltai Lovagrenddel és vallási hivatásának felismerése az AIDS-ben és más betegségekben szenvedő betegekkel végzett önkéntes munkája során kezdődött, a ’80-as években a harlemi (New York-i) Cardinal Cooke Medical Centerben. Az elmúlt 30 évben hetenként szolgált ebben a kórházban.

1996-ban vették fel a Máltai Lovagrendbe, majd 2008-ban tett ünnepélyes fogadalmat, mint Fogadalmas lovag. Több mint egy évtizeden át szolgálta a Máltai Lovagrendet a Név- és Jelképvédelmi Bizottság elnökeként és a Rend képviselőjeként a Szent János Rendek Szövetségénél.

2009-ben Fra' John Dunlapot öt évre a Szuverén Tanács tagjává választották. 2014-ben, majd 2019-ben a Főkáptalan további öt évre újraválasztotta. 2022 júniusa óta, Fra' Marco Luzzago halálát követően, a Máltai Lovagrend élén áll, mint Nagymesteri Helytartó.

 

A nagymester

Az Alkotmány 12. cikke szerint a Nagymester a Rend feje, és megilletik a szuverén előjogok és kiváltságok, valamint az „Őfensége és Őeminenciája” cím. Teljes mértékben a Rend tevékenységeinek kell szentelnie magát, és a hiteles keresztény élet példája kell, hogy legyen minden tagja számára (a Kódex 106. cikke).

A Nagymester a Szuverén Tanáccsal együtt felelős az Alkotmány és Törvénykönyvben nem szereplő ügyekben törvények és rendeletek meghozataláért és kihirdetéséért, és a nemzetközi egyezmények ratifikálásáért. A Közös Kincstár kincstárnokán keresztül kezeli a Rend vagyonát, összehívja a Fogadalmasok Káptalanját és a Nagykáptalant.

Azok az államok, amelyekkel a Máltai Szuverén Katonai Lovagrend diplomáciai kapcsolatot tart fenn, elismerik neki az államfőket megillető előjogokat, mentességeket és kiváltságokat.

A Nagymester a Máltai Lovagrend székhelyén, a római Magisztrális Palotában lakik.