Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

URUNK MENNYBEMENETELE A év (2020.)2020-05-24 00:00:00 

Olv.: ApCsel 1,1-11  – Ef1,17-23 – Mt 28,16-20

         Az Apostolok küldetése

               

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek!

Urunk mennybemenetelének ünnepe van, a Messiás - királyság meghirdetésének örömünnepe. Jézus az apostoloknak nyilatkoztatja ki ezt a csodálatos igazságot:

 

Nekem adatott minden hatalom

az égen és a Földön!

 

Micsoda hatalom ez, nem földi, nem e világi, isteni, nem a földi erő hatalma, hanem az isteni Erő hatalma! A szeretet hatalma, az üdvözítő, megváltó szeretet hatalma! Krisztushoz tartozunk mi hívő keresztények – így is mondhatom – az ő királyságához, az ő országához. Nem egyszerű lélekben felnőni ehhez a közösséghez! Még az apostoloknak is voltak e világi vágyaik. Amikor Péter apostol rádöbbent az ő útjukra, így szólt: Urunk, mi mindenünket elhagytuk és követtünk Téged, mi lesz a jutalmunk? Sajátos választ adott neki Jézus, de már korábban is, máskor is többször kifejezte, hogy mi is az ő gondolata ezzel kapcsolatosan:

 

Hozzám tartozol! Velem vagy!

Mi a jutalom?

Hozzám tartozol, Velem vagy, összetartozunk!

 

A mai ünnepen minden hívő ember ezen a csodálatos titkon elmélkedik: Mit jelent, hogy Hozzá tartozunk? Mit jelent, hogy Vele vagyunk? Mit jelent az, hogy a világban minden emberrel összetatozunk, minden emberrel közösséget akarunk?

 

Sikerül? Nem mindig!

Ezért bűnbánatot tartunk!

Isten segítségét kérjük, az isteni Erőt!

 

Szentbeszéd

 

A mai nap a Messiás - királyság örömünnepe!

 

Kedves Testvérek! Hallottuk: Nekem adatott minden hatalom az égen és a Földön! Apostolainak mondja Jézus: Menjetek el az egész világra, tanítsatok minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg nekik mindazt, amit parancsoltam nektek és Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig!

 

Veletek vagyok!

 

Azt gondolom, hogy ezt a biztató, bátorító üzenetet kellene megsejteni mindegyikünknek: Mit is hoz ez nekünk? Az apostolok ez után érdeklődtek: Most állítod helyre Isten országát?

Az Én országom nem ebből a világból való!

- mondta Jézus egy másik alkalommal.

 

Jézus olyan hatalom birtokosa, olyan hatalmat jelenít meg ebben a világban, amely nem e világi, isteni! Nem emberi erő, hanem isteni Erő! Ahogy a szentmise bevezetőjében hangsúlyoztam, a szeretet hatalmáról van szó! Elgondolkodhatunk azon, hogy mi mindenben kellett megváltozniuk az apostoloknak. Tudjuk, hogy az emmauszi tanítványok csalódottan - mint akik mindent elveszítettek - fordultak el a jézusi úttól és a maguk útjára léptek újra.

 

Azt hallottuk, hogy amikor az Úr búcsúzik az apostoloktól: örömmel tértek haza!

Az ember azt várná, hogy szomorúan hagyták ott Jézus búcsúzásának helyét. Hiszen együtt éltek, összetartoztak, Jézus jelenléte meghatározta egész gondolkodásukat. Emmausztól a mennybemenetelig néhány tíz nap mindössze.

Milyen változás történt az apostolok gondolkodásában ezalatt az idő alatt?

 

Isten azt akarja, ez a változás a mi életünkben is megjelenjen, gondolkodásunk átalakuljon! Mi volt, amit megértettek? Az emmausziak is kimondták, megértették, hogy mindennek úgy kellett történni, ahogy történt, mert csak a szenvedés áldozata hozza el az embernek a megújulást, a megváltást, de ennél még többet is megtudtak.

Sajátos volt a Tamással való találkozás, amikor meghallották Jézus újabb nagy igazságát:

 

Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!

 

Azt gondolom, hogy ez a nagy változás abban állt, hogy megsejtették, talán föl is fogták a hallgatói azt, hogy az igazi boldogság nem abban van, amit látunk, amit megtapasztalunk. Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan! Ez az a nagy változás, aminek meg kell történnie! El kell engednünk mindazt, amihez két kézzel ragaszkodunk. Be kell látnunk azt, hogy nem csupán az tesz bennünket örömtelivé és boldoggá, amit meg tudunk tapasztalni.

 

Ami igazán az ember boldogságát, örömét okozza,

az a szemnek láthatatlan!

Exupéry igazságát sokszor hallottuk:

Az ember jól csak a szívével lát!

 

A Betegápoló Irgalmas Rend kápolnájában vagyunk, emlékezzünk Istenes Szent János Atyánk igazságára, aki arról elmélkedett, hogy aki Isten közelébe kerül, aki Jézussal kapcsolatba kerül, az nagy ajándékot kap: Isten az ilyen ember szemét a szívébe helyezi!

 

Istenes Szent János küldetése,

 a Betegápoló Irgalmas Rend küldetése:

akiknek a szeme a szívükben van!

 

Betegeket szolgálni, szegényeket fölkarolni, embereket szeretni csak azok képesek, akik a szívükkel látnak, akiknek a szeme a szívük közepében van. Ez valamiképpen a Krisztushoz tartozásunknak, az Isten országának nagyon fontos, talán mindennél lényegesebb eleme! Ma ezekkel az apostolokkal együtt ünnepelünk, akiknek szívébe szomorúság helyett az öröm költözött, akiknek küldetésük van, ahogy mindegyikünknek küldetésünk van.

 

Nekünk kell elvinni Jézus tanítását a világba!

Tanúvá kell lennünk ebben a világban!

Az igazi tanítás nem a szó, nem a prédikáció világa, hanem a mindennapok világa! A szeretet logikája azt jelenti, hogy minden ember fontos. Hallottuk a világjárvány alatt, nekünk minden ember fontos, senkit nem hagyunk egyedül, a szeretetünkkel közelítünk! Bibliai igazság!

 

Induljunk el azon az úton, amin ezek az apostolok is elindultak: Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, kereszteljetek, tanítsatok és ne felejtsétek el: Én veletek vagyok! A szeretet megváltó hatalmát bírjátok! Ezzel a gazdagsággal induljatok az emberekhez – mondhatom – azzal az örömmel, ami az apostolok szívében föltámadt, ez az önzetlenség útja!

 

Csak az érkezik el a másik emberhez,

aki kilépett önző önmagából!

A szeretet útja, az áldozatok útja az öröm forrásához vezet!

 

Az apostolok is megtapasztalták ezt!

Ezen az úton tudták megmutatni

a világ számára a megújulás lelkületét, szellemét!

 

Amikor Jézus elbúcsúzott az apostoloktól, akkor megáldotta őket! A Föld megáldott Föld! Tegnap tanyasi emberekkel találkoztam Kiskunság területén. Az egyik kedves, idős tanyasi asszony mondta: Kedves Atya! Én attól félek, hogy ha ilyen önzők vagyunk, akkor a Föld ledob a hátáról bennünket! Az asszony így fogalmazott. Bevallom, nekem nagyon tetszett!

 

Földünk megáldott! Ez a Föld áldott otthon mindegyikünk számára! Csak azok által áldott, akik által áldottak a mindennapok. Áldott emberek! Az áldott emberek kivetkőztek önzésükből! Az áldatlan emberek önző módon változtatják meg a mindennapjainkat, - most különösképpen is, amikor ebben a nagy harcban vagyunk a világjárvánnyal.

 

Jó erre gondolni, hogy Istentől megáldott az ember otthona, az ember élete. Öröm megtapasztalni! Ezek az áldott emberek fölismerték azt, hogy a másik emberben meg kell találni azt, aki fontos és ha fontos, akkor szeretjük és önzetlenül elindulunk a megsegítésére!

 

Mennyi ilyen önzetlen útról hallunk ezekben a hetekben!

Nap mint nap halljuk, rácsodálkozik a mi világunk is

ezekre a titokzatos utakra!

 

Nagyon sajnáljuk azokat, akik még mindig egyéni érdekeikkel vannak elfoglalva, miközben ilyen hatalmas küzdelmet vívunk ezzel a láthatatlan ellenséggel. Háború van, egy világjárvánnyal harcolunk! Oly sokszor gondol az ember arra, amikor nem ilyen fajta, hanem olyan háborúkat él át az emberiség, amiket naponta tapasztalunk, akkor is vannak emberek, akik az egyéni önző érdekeiket próbálják kielégíteni a legkegyetlenebb napokban is.

 

Ma az Egyház titkára csodálkozunk, Jézus titkára, hiszen az Egyház Krisztus titokzatos teste. Krisztustól tanultuk, hogy az ember öröme akkor születik meg, ha fölismeri a másik emberben a testvérét. Ha azért a másik emberért tud áldozatot hozni, ami csak önzetlenségben lehetséges. Ha ez sikerül, akkor áldássá leszünk egymás számára!

 

Annak az Istennek a megjelenítői leszünk,

aki megáld bennünket

nap mint nap minden liturgikus találkozáskor is!

 

Erre emlékezünk,

amikor az Isten áldását fogadjuk!

Isten velünk van!

Fogadjuk be az isteni Erőt,

a szeretet erejét, a szeretet hatalmát,

amely megvált bennünket és a világot!

 

+  A M E N  +

 

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Nagy igazságokat hallunk mindig Krisztustól. Ma különösképpen is eligazító igazságokat hallhattunk, ami az Egyházhoz tartozásunkat, az Egyház küldetését, ezáltal a mi keresztény küldetésünket hangsúlyozza. Most az Úr imádságát imádkozzuk, gondoljunk Jézus nagyon fontos üzenetére, a mai nap erre különösképpen alkalmas.

 

Ma Szűz Mária, keresztények segítsége ünnepe is lenne. Sajnos a vasárnap és Urunk mennybemenetelének ünnepe együtt ezt már lehetetlenné teszik. Mi magyarok ne feledkezzünk meg arról, hogy első Szent Királyunknak köszönhetően, amikor az Úr imádságát ajkunkra vesszük, akkor a Szűzanya oltalma alatt is imádkozunk!

 

Mi Atyánk…

 

 

Könyörögjünk

Mindenható örök Isten, te minket már a Földön mennyei Eledellel táplálsz, add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket, Krisztus a mi urunk által.                                                                                                    Amen

 

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Mint minden alkalommal, Isten áldásával indulunk el a szentmise ünnepléséről. Vigyük Isten áldását a világba! Milyen fájdalmas igazságot hallottunk ebben az előbbi énekben: ellenségei szertefutnak. Hogy lehet futni, menekülni az elfogadó, a megváltó szeretet elől? Ez az ember misztériuma! Az Isten misztériuma más!

 

Az Isten misztériuma a szeretet hatalma!

Gondoljunk most erre,

amikor Isten segítségével megyünk tanúságtevő utunkra!

 

+  Á L D Á S  +