Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

PÜNKÖSDVASÁRNAP A év (2020.)2020-05-31 00:00:00 

 

Olv.: ApCsel 2,1-11 – 1Kor 12,3b-7.12-13 – Jn 20,19-23

         Jézus megjelenik az apostoloknak

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek! Pünkösd ünnepe van. Mindennap halljuk: történelmi időket élünk, az egész emberiséget érintő világjárvány ránk szakadt és vívjuk vele harcunkat. Mit üzen az emberiségnek ebben a helyzetben pünkösd? Szívesebben foglalkozom történelmi idők helyett sorskérdéssel, mert minden döntés érinti a sorsunkat és az egész emberiség sorsát. Pünkösd üzenete jó válasz is lehet ebben a sorsdöntő helyzetben az emberiség számára.

 

Pünkösd üzenete:

Az egymást értés csodája!

 

Olvassuk a Szentírásban, – hallani fogjuk – az apostolok együtt voltak és várták a Lelket. Pünkösd napján Jeruzsálemben a Föld minden tájáról voltak emberek. Amikor eljött a Lélek, akkor mindnyájukat ugyanaz a Lélek töltötte be, egymás felé fordította az embereket, fölismerték az egymással való összetartozásukat. Ebben az esetben minden remény meg volt arra, hogy jó döntéseket hozzanak. 2020. pünkösdjén világjárvánnyal hadakozva, ha jó döntést akarunk hozni, akkor el kell gondolkodni azon:

 

Mit jelent számunkra

az egymást értés Lelke!

 

Pünkösd ellenpontozza Bábelt, amely az együttérzés és együttélés zavara volt. Az ember - aki Istennél nagyobb akart lenni, égig érő tornyot akart építeni - összezavarodott. Ezt a szentmisét ajánljuk fel azért, hogy - ami köztünk, emberek között van - az egyet nem értés tragédiája szűnjön meg. Jöjjön el a Lélek, Isten Lelke, töltse be minden ember szívét, hogy jó döntéseket tudjunk hozni ma is és minden nap!

 

Tartsunk bűnbánatot

és kérjük Isten megújító kegyelmét,

hogy Lélekben újjászülessünk!

 

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek!

Sorsdöntő helyzetben vagyunk, az ember nagyon sokszor van döntési helyzetben. Minden egyes döntés a sorsunkat érinti. Vannak olyan horderejű kérdések is, amelyeknek eldöntése az egész emberiség sorsát érinti. Most, amikor a világjárvánnyal küzdünk, akkor figyelemre méltó lehet számunkra pünkösd üzenete, amely nemcsak a mostani helyzetben érvényes és igaz, hanem az ember minden egyes napján a Föld végső határáig.

 

A kérdés az: meghalljuk-e az üzenetet,

pünkösd üzenetét?

Azt mondtam a szentmise bevezetőjében:

pünkösd, az egymást értés csodája!

 

Lehet-e eldönteni nagy kérdéseket, az egész emberiséget érintő kérdéseket, egyes emberek sorskérdéseit anélkül, hogy figyelembe vennénk ezt az üzenetet? Fájdalmas, mert hallunk olyan hangokat is a mai világban, hogy az egymás értésénél egyeseknek fontosabb a másság. Az egymást nem értés is mintha egyeseknek fontosabb lenne.

 

Az egymást értés arról szól, hogy ugyanaz a Lélek járta át őket, határozta meg a gondolkodásukat, döntéseiket. Ezek a döntések az emberiség javát szolgálták. Az egymást nem értés kérdése hogyan merülhet föl az emberben? Csak úgy és akkor, ha nem ugyanez a Lélek lakik az emberben!

 

Pünkösd ünnepén, az isteni Lélek eljövetelének napján gondolkodjunk el azon, amit Jézus megígért, amikor búcsúzott tőlünk: Nem hagylak árván titeket! Elküldöm nektek a vigasztalót, az igazság Lelkét és eszetekbe juttat mindent! Érvényes ez ma is? A hírközlő eszközök révén azzal van teli a világ, miképpen kommunikálhat ember a másik emberrel?

 

A kommunikáció akkor ér valamit, ha az emberek egységét szolgálja, az embereket egymás felé fordítja, közösségét szolgálja és munkálja jó ügyek érdekében. A kommunikáció önmagában semmit sem ér. Oly sokszor halljuk, hogy az ember elmagányosodik. A magány az egzisztenciális árvaság. A magányos ember árva, mert a magány nem az ember létmódja, nem az egzisztenciájának lényege. A magányos ember csak magára gondol, magával foglalkozik, elszigetelődik, nem alkalmas a szeretetre, az emberi kapcsolatra.

 

A Lélek az árvaságunkat akarja elvenni,

vigasztalni akar!

Mérhetetlen az ember vigasztalansága!

 

A Lélek elhozza nekünk a szeretetet! Azok az emberek, akiket ugyanaz a Lélek töltött el, egymás iránt szeretetre gyulladtak, mert fölismerték: egymással összetartoznak, közösséget alkotnak. A szeretet egzisztenciális vigasz, mert az ember létmódjának lényege szeretetben összetartozni egymással. Nem magányos lények vagyunk. Egymással élünk, egymásért élünk!

 

Pünkösd ünnepén, amikor pünkösd csodájára figyelünk, akkor az ember nagy útját kell átölelnünk és megértenünk, hogy az ember alkalmas legyen és képes legyen arra, hogy elvegye a másik ember magányát, árvaságát. Az ember egyet akarjon a másik emberrel a Föld megóvása és az emberi élet megmentése érdekében! Ez csak annak sikerülhet, aki szembesülni képes az emberi élet örökségével, ami ugyanakkor keresztény örökség.

 

Jézus azzal kezdte tanítását, hogy változtassátok meg gondolkodásotokat. Jézus arra a hatalmas lehetőségre szólít föl bennünket, hogy az ember kiszabadulhat önző önmagából és elindulhat a másik ember felé, vele szeretetben összetartozzon és ebben az egységben megmentsük az életet. Keresztény örökségünk az emberré válás útjának állomása.

 

Minden ember hivatalos az emberré válás útjára, az ember nem lesz, hanem emberré válik! Emberré válni a magunk döntése nélkül elképzelhetetlen. Ezek az állomások az úton emberi örökségek, keresztény örökségek. A görög örökség az önismeret. A latin örökség az önnevelés világa. A keresztény örökség a közösség ajándéka. Az ember közösségi lény, a közösségben van a helye. Ott vannak feladatai, ott vannak kötelezettségei és lehetőségei.

Aki ezt az utat vállalja,

 az az emberi életre alkalmas,

amely a szeretetben és az áldozatkészségben teljesedik!

 

Az emberi élet a szeretet világa, amelyben az ember elajándékozza magát a másik embernek. Ez az áldozatkészség világa. Úgy mérjük az egymással való kapcsolatunkat, hogy mennyi áldozatra vagyunk képesek egymásért. Csodálatos lehetőség ez, örökségünk. Jézus tanítja nekünk: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ősi igazságot elevenít fel. Csakhogy elgondolkodtató az, hogyan lehet a másik emberrel való kapcsolatomat önszeretetemhez mérni? Nagy kérdés! Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja:

 

Szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket!

 

Jézus szeretete azt jelenti, jobban szerette a világot, amelynek megváltását rábízta az Isten! Jézus jobban szereti az embert, akinek a megmentését rábízta az Isten, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával váltott meg minket. Az élet csodája: Jobban szeretni magunknál egymást és ezt a szeretetet áldozatkészségünkkel megélni minden helyzetben, minden körülmények között. Pünkösd csodájával kapcsolatosan az az ember tud ezzel szembesülni, aki az emberré válás útját vállalja, következésképpen az emberi életre felkészült, alkalmas.

 

Ebben az esetben az egymást értés csodája

csodákat művelhet!

Megmenthetjük a világot,

ha közösen érzünk felelősséget érte!

Megmenthetjük az életet,

ha így gondolkodunk egymásról,

 jelenünkről és jövőnkről!

 

Ma, a Szentlélek eljövetelének napján a Lelkes emberekért könyörgünk, emberekért, akik Isten Lelkét befogadják az életükbe! Ezek az emberek az egység munkásai, egység ember és ember között a világ megmentése érdekében, az emberi élet megmentéséért! Ezek a Lelkes emberek azok, akik ismerik azt a hatalmat is - önismeretük, önmagukkal való küzdelmük és az egymással vállalt közösségük nyomán - ami szintén jelen van szívünkben, a bűn hatalmát.

 

Jézus, amikor küldi az apostolokat, akkor a bűnbocsánat hatalmát bízza rájuk! A szent, Lelkes emberek ismerik a bűn mételyét. Amikor az ember bűnt követ el, akkor csak magára gondol. Ebből a helyzetből csak akkor tud kikeveredni, ha tud bűnbánatot tartani és van elegendő lelki ereje ahhoz, hogy újra építse kapcsolatát Istennel és a másik emberrel.

 

Sorsdöntő helyzetben van az ember mindig! Mi Európában élünk, sorsdöntő helyzetben van az európai kereszténység is. A kérdés az, hogy a keresztények mennyire Lelkes emberek? A keresztények mennyire fogadják be az Isten Lelkét?

 

A mai ünnep arról is szól:

 

Az Egyház elindul az útján Isten segítségével!

Az Egyház elindul minden ember felé!

Hívja az embereket az egységre,

a világ gondjának-bajának megoldására!

 

Imádkozzunk azért ezen a szentmisén,

hogy Európa sorsa jóra forduljon!

Az európai keresztények azt az isteni Lelket fogadják be,

amely Lélek megújítja a Föld színét azáltal,

hogy elveszi az ember magányát,

képessé teszi az embert arra, hogy a másik emberrel összetartozzon

bánatban-örömben, áldozatban, boldogságban!

Ha ez sikerül, akkor Európa is megmenekül!

 

Európa a kereszténységben született!

Isten Lelke éltesse Európát továbbra is

azok által, akiket az Isten Lelke vezérel!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek!

Most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, akkor kérjük minden ember számára a készséget, a bátorságot, az alázatot, hogy vágyakozzanak az Isten Lelke után és befogadják az életükbe. Gondoljunk a keresztényekre, akik Krisztus közösségéhez tartoznak. Isten segítse őket abban, hogy Isten erejében tanúságot tudjanak tenni arról, hogy mi emberek egymás közösségében megszabadulunk az önzetlen szeretetben magányunktól és felszabadulunk az élet szolgálatára!

 

Mi Atyánk…

 

Könyörögjünk

Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat, őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet, Krisztus, a mi urunk által.

 

+  A M E N  +

 

 

Az Úr legyen veletek!

 

+  Á L D Á S  +

Áldjon meg bennetek a Mindenható Isten,

az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

 

A szentmise véget ért!

Menjetek békében!

Alleluja! Alleluja!