Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA C év2019-04-28 00:00:00AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

 

Olv.: ApCsel 5,12-16 – Jel 1,9-11a.12-13-17-19 – Jn 20,19-31

         Jézus megjelenik Tamásnak

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

Jertek Atyám áldottai!

Ilyen csodálatos módon hívogat bennünket az Isten!

 

Kedves Testvérek! Minden vasárnap megkapjuk az Isten meghívóját, a mai vasárnapnak sajátos üzenete van! Húsvét után a 2. vasárnapot, fehér vasárnapnak hívjuk, ez húsvét éjszakája után a nyolcadik nap. Az őskeresztények korában húsvétkor a felnőttek keresztelkedtek meg és fehér ruhát öltöttek magukra. Ezt a fehér ruhát viselték nyolc napon át, hogy mindenki tudja meg, kik azok, akik Isten népéhez csatlakoztak. Ma erre emlékezünk!

 

Külön ajándék, hogy a mai vasárnapon egy kicsi gyermeket keresztelhetünk meg, aki az Isten népéhez csatlakozik. Emlékképpen kap egy fehér ingecskét, ami erre a fehér ruhára emlékeztet bennünket. A szüleitől megkérdezem: mit kértek Isten Egyházától, a keresztény közösségtől gyermeketek számára? A keresztséget!

 

A keresztség arról szól,

hogy az ember Istenhez rendeli az életét!

 

A fehér vasárnap a keresztségre és a keresztény értékeinkre emlékeztet bennünket, amiket mindenképpen szeretnénk megőrizni Európában és itt a Kárpát-medencében. Micsoda értékek világába kerül az ember, amikor megkeresztelkedik! Emberi életünk kapcsolatokban teljesedik ki. Micsoda lehetőség, hogy az ember Istennel közös történetet tervezhet!

 

Kedves Veronika, - a gyermek édesanyja - nagy lehetőséget kínál az, hogy ennek a kicsi gyermeknek ezt a kaput megnyitják! Mi lesz a gyermeketek neve? Dávid és Patrik! Dávid azt jelenti, hogy kedvenc. Legyen ez a gyermek Istennek és édesanyjának, édesapjának  a kedvence. Második neve Patrik, a patres fogalomból ered, ami azt jelenti, hogy atya. Legyen igazi atya, általa is gazdagodjon népünk, nemzetünk és az egész világ! Édesapja ír származású és Szent Patrik az írek védőszentje.

 

Pár évvel ezelőtt az Irgalmas Rend ír származású generálisát Bécsben nekem kellett köszönteni. Hivatkozhattam arra, hogy a győri Székesegyházban van egy kegykép, amit ír püspök hozott magával, akinek menekülnie kellett onnan az üldöztetés miatt. A győri püspök befogadta őt és ez a magával hozott kép a győri könnyező Szűz Mária képe csodálatos ír örökség nekünk magyaroknak.

 

Az ír püspöknek otthont adtunk Magyarországon. Legyen ennek a kis Patriknak is itt otthona, de azért Írországot is meglátogathatja. Azt kívánjuk, hogy ebben a közösségben, a keresztények közösségében nyitott lélekkel adjunk helyet ennek a kicsi gyermeknek. Isten befogadja! Mi is befogadjuk őt!

Szentbeszéd

 

Kedves Testvérek! Ahogy a köszöntésben mondottam, húsvét utáni vasárnap fehér vasárnap. 2000. április 30-án II. János Pál pápa, - akit azóta szentté avattak -  szentté avatta Kowalska lengyel apácát, akinek magánkinyilatkoztatásban ez az üzenete volt: húsvét második vasárnapja legyen az irgalmasság vasárnapja. Mit jelent? A kereszténység az irgalmasság műve. A keresztény hívők élettörténete az irgalmassággal kezdődik.

 

Az irgalmassággal a szeretet története kezdődik!

 

Mi emberek arra vágyakozunk, hogy életünk története a szeretet története legyen. Szeretetben akarunk élni! Húsvét azt az igazságot nyilatkoztatja ki: az a szeretet, amely Jézusban megnyilatkozott, - szeretetből lett Emberré, szeretetből szenvedett értünk, szeretetből halt meg értünk – az nem maradhatott a halálban! Az életről szól az, hogy akit annyira szeretnek, hogy érte szenvednek is, érte készek meghalni is, az ilyen Valaki nem halhat meg!

 

Jézus értünk szenvedett, értünk élt!

Titok, a hit titka, amelyre mindegyikünk vágyakozik!

Ez a titok meghatározhatja mindegyikünk életét!

 

Az irgalmasság fogalmát kell megérteni. Az irgalmassággal az ember létegységet hoz létre a bajban lévővel, a kiszolgáltatottal. Az irgalmasság tehát létegység, amire mindenki vágyakozik. Az irgalom héber fogalom: rahami. Az irgalmasság másik szóval - sajátos gazdag értelme - a rehem, - ebből származik a rahamin - jelentése anyaméh. Ez jobbkor nem is hangozhatna el, mint itt ma, amikor ezt a kicsiny gyermeket keresztmamája a kezében tartja.

 

Az irgalom azt jelenti: biztonság és védelem!

 

Amikor az ember irgalmas, azért ajánlja fel a másik embernek a biztonságot és a védelmet, mert az életét akarja! Akinek irgalmazunk, akinek megbocsátunk, annak az életét akarjuk, annak az embernek biztonságot akarunk és azt, hogy védelemben részesüljön! Van-e nagyobb biztonság, van-e nagyobb védelem, mint az, ami megadatik egy magzatnak az anyaméhben?

 

Azért vesszük kezünkbe a megszületett gyermeket, mert jól tudjuk azt, hogy új világba kerül és ebben a világban az ember kiszolgáltatott. Kiszolgáltatottjai vagyunk egymásnak, megszűnik az a biztonság, az a védettség, amiben részesül a magzat az anyaméhben.

 

Az irgalmasság vasárnapjának üzenete:

Irgalmasok vagyunk egymáshoz, ha egymásnak biztonságot, védelmet nyújtunk!

Új történet kezdődik, a szeretet élettörténete! Aki felé így fordulunk, azt szeretjük!

 

Egység jön létre a nagylelkű ember, az irgalmas, a megbocsátó ember között

és a között az ember között, akihez így fordulunk. Rendkívüli üzenet ez!

Valamiképpen a kereszténység ezt az értéket jeleníti meg ebben a világban!

 

Nem az erőszakot, nem a gyűlöletet, hanem ezt a biztonságot és védelmet! Ma egy Irgalmas Rendi kápolnában vagyunk, ahol a falak szinte sugározzák az üzenetet, az Irgalmas Rend karizmáját, a hospitalitast, a szolgálatot. A legkiszolgáltatottabb embernek, a beteg embernek akarunk biztonságot nyújtani, védelmet biztosítani.

 

Ma egy kicsi gyermek felé fordulunk, aki megérkezett ebbe a világba. Jó esetben, minden megszületett gyermeknek van édesanyja és édesapja, akik valamiképpen ezt a biztonságot jelentik övéik számára, amely biztonságban kibontakozhat az emberi élet!

 

Az evangélium szerint, akkor ott Jeruzsálemben, abban a kis teremben megjelenik Jézus az apostolok körében, akik féltek, bezárkóztak, kételyeik voltak. Mintha elfelejtették volna azt a választ, amit Jézustól kaptak. Mi volt Jézus válasza? Mi az a legtöbb, amit ember a másik embernek mondhat? Ezt Jézustól lehet megtanulni: „Hozzám tartozol!”

 

Ez a szeretet útja!

Ez az irgalmasságból született élet útja:

„Hozzám tartozol!”

 

A napokban olvastam egy érdekes összeállítást, amely arról szólt, hogy a XXI. század igazi tragédiája, hogy az egymásba vetett bizalom megrendült, az elköteleződés egymás felé, „Hozzám tartozol!” – mintha megroppant volna! Lehet, hogy Európának minden problémája ide vezethető vissza. Nem csupán társai vagyunk egymásnak, hanem egymásért élünk!

 

Az a kis közösség Jeruzsálemben, a világon az első közösség, amely megkapta Isten Lelkét és Isten Lelkéből élt! Az ilyen közösség, az egymásért élők közössége megkívánja, hogy az ember isteni ihletésű legyen! Az isteni Lélek határozza meg a gondolatait, kapcsolatait. Húsvét legfontosabb üzenete, hogy Jézus a kapcsolatainkat rendezi.

 

Ha az isteni Lélek formálja, alakítja a gondolatainkat,

akkor egymás felé közeledünk,

egymáshoz tartozunk, egymást éltetjük!

 

Ez a húsvéti élet!

Ez a húsvéti hit!

 

Ez azt jelenti, amit az apostolok mondtak:

Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!

Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek!

Tanúságot tettek!

 

Gondoljunk a kételkedő, hitetlenkedő Tamás apostolra,

 a földi embernek ennél jobb, ennél igazabb szava nem lehet:

 

Én Uram! Én Istenem!

 

+  A M E N  +

 

 

Most e felé a gyermek felé fordulunk! Ebbe az irgalomban született közösségbe hívom. Azt kívánom neki, hogy olyan családban nőjön föl, amelyben Isten Lelke ihleti az életet. Kérdezem: Akarjátok-e, hogy megkereszteljük Dávidot, Patrikot ebben a hitben és ebben a keresztény bizonyosságban? Akarjuk! Ennél szebb akarat nincs! Új, tágas világot kínálunk föl ennek a gyermeknek, az emberek szeretetét!

 

Keresztelő

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Általában minden vasárnap kitágítjuk azt a kört, akikre gondolunk imádságainkban. Most szűkítjük a kört egy családra és közösségi köreinkből ezekre a fehér ruhás ministránsokra, és a kékruhás énekesekre, akiknek én nagyon hálás vagyok. Értékeljük az ő szolgálataikat, mert áldozatosak. Imádkozzunk!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Gazdag ünnep volt ma számunkra húsvét 2. vasárnapja a keresztelés által, egy gyermekkel gyarapodott a közösségünk. Ígérem, majd számon kérjük az anyukáján, apukáján, hogy több legyen az ő élete ígéretnél.

 

Május elsejétől minden este a szentmise után

elimádkozzuk a lorettói litániát.

Május külön ajándéka ez!

 

A katolikus Egyház gyűjtést rendez a Sri Lankaiak részére, másképpen úgy mondják, a tenger, vagy India könnycseppje részére. Mi máltaiak is gyűjtünk nekik. Örömmel halljuk, hogy a magyarok minden bajban szinte erejükön felül segítenek. A futballisták megkerestek engem, hogy ők is szeretnének gyűjteni és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban látják legjobb kezekben a pénzt. Bátran csatlakozzon mindenki a Máltaiakhoz.

 

Annak idején együtt imádkoztunk a Sri Lankai keresztényekkel,

most osztozunk a fájdalmaikban, bánatukban!

 

Isten áldásával induljunk el az utunkon!

 

+  Á L D Á S  +