Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP C év2019-02-24 00:00:00Olv.: 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23 – 1Kor 15,45-49 – Lk 6,27-38

         Ellenségszeretet

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

Szentmise bevezetése

 

Kegyes szemmel nézz ránk édes Istenünk,

akit szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk!

Kegyelmednek árját áraszd ránk,

légy mindenkor édes, jó Atyánk!

 

Kedves Testvérek! Nagyon örülök, hogy ezzel az énekkel kezdtük ezt a szentmisét, ennek hívó szavára gyülekeztünk. Valaki azt kérte, ajánljuk fel ezt a szentmisét hálaadásképpen. Fontos emberi erény a hálaadás. A hálaadó ember tudatában van azoknak az ajándékoknak, amiket kap. A keresztény ember elsősorban Istennek hálás, mert a mi gondolkodásunk szerint minden Isten ajándéka, a másik ember is, aki jó esetben az életünket gazdagítja.

A mai vasárnapon templomainkban a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Az elmúlt napokban emlékeztünk Mindszenthy bíboros úr tragikus napjaira. Egyik legfőbb indok az ő üldöztetésekor, hogy a katolikus iskolák mellett mindvégig kitartott. Nagyon jól tudta, hogy akinek hatáskörében nevelkednek a fiatalok, annak kezében van a jövő. Az a jövő, ami nekünk készült az elmúlt évtizedekben a második világháború után, mindezt sajnos igazolja.

Fájdalmasan azt is megállapíthatja az ember, hogy az erőszak csapdájába kerültünk. Az erőszak meghatározza a mindennapjainkat, a hétköznapi erőszak. Nem beszélek azokról a szabad versenyekről, amelyekre épül – többek között - ez az Isten nélküli világ. A hétköznapi erőszaktól szenvedünk minden nap és ez fájdalmas mindegyikünk számára.

A napokban olvastam az újságban a tömeggyilkos, Magda Marinkáról, aki letöltött vagy 25 évet a börtönben. és fölvetődött, hogy kiengedik. Semmit nem bánt meg. Hála Istennek bent tartják valószínűleg élete végéig. Amikor szó volt arról, hogy újra kijöhet az emberek közé, akkor azt mondta, a gyilkosság nem erkölcsi kérdés, a gyilkosság feladat, emberi munka. Hát erről van szó! Kérjük a Jóistent, hogy legyen a segítségünkre!

A mai vasárnap arra szólít fel bennünket, hogy gondolkodjuk el azon:

mit jelent, ha az ember Isten felé fordul és isteni értékek határozzák meg az életét!

            Ezek a gondolatok segítenek abban, hogy tisztábban lássunk!

 

Szentbeszéd

 

A legnehezebb paranccsal szembesülünk ezen a mai napon:

Szeressétek ellenségeiteket!

 

Kedves Testvérek! Nem egyszerű ezzel a kérdéssel szembesülni! Jézus ajánlata próbára tesz bennünket! Ahhoz, hogy egyáltalán hozzá tudjunk fogni ennek a kérdésnek a megértéséhez, vagy akár a tisztázásához, két fogalmat kell egymás mellé tennünk, mert valamiképpen ez a két fogalom jelenti a hátteret, ahonnan elindulhatunk a szeretet parancsának értelmezésére.

Az egyik fogalom a tökéletességre törekvés!

A másik fogalom az erőszak!

 

Ha lemondunk a tökéletességre törekvésről, akkor csapdába kerülünk, az erőszak csapdájába! Ettől szenved ma a világ! Gondoljunk csak arra, micsoda erőket mozgósítunk és micsoda áldozatokat hozunk azért, hogy valamiképpen kivédjük az erőszakos cselekedeteket! Különben pedig – nem tudjuk – egyfolytában félelemben élünk.

Mit jelent a tökéletességre törekvés ószövetségi értelemben?

Mit jelent a tökéletességre törekvés újszövetségi értelemben?

 

Az ószövetségi tökéletességre törekvés értelmezését azért jelzem, hogy jobban kivilágosodjon számunkra az újszövetségi tökéletességre törekvés értelme. Az ószövetségi ember tökéletességre törekvése - a Bibliára, az Isten üzenetére hivatkozva - a törvény teljesítésében áll. A zsidóság számára a tökéletesség a törvény teljesítése volt. Ezeknek az embereknek - akik ugyan a törvényt teljesítették, de Isten segítségét is hívva - erőszakos cselekedeteik is voltak. Bizony, igen sokszor attól várták a megoldást.

Az újszövetségi tökéletességre törekvés az Isten akaratának teljesítése! Isten pedig fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes! – halljuk a felszólítást mindannyian, akik Isten szeretetében új életre születtünk! Ma is a szentmise után egy kisgyereket keresztelünk. A keresztségben ezt a titkot ünnepeljük: az ember számára ez lehetőség, hogy új életre szülessen! A modern világ mindennapjaiban - sajnos a keresztény világra is áll - nem meghatározó ez a tökéletességre törekvés!

Mit jelent az ószövetségi törvény

és mit jelent az újszövetségi törvény?

 

Az ószövetségi törvény

Itt van a kapcsolódási pont a tökéletesség és a felebaráti szeretet értelmezésében. Az ószövetségi törvény - miközben a tökéletességre törekvést meghatározta - mit mondott? Szemet, szemért, fogat, fogért! Ez Krisztus idejében a kor meghatározó szellemisége volt.

Az ószövetségi törvény:

 a rosszat győzd le rosszal!

 

Az újszövetségi törvény

A jézusi törvény: győzd le a rosszat jóval! Jézus a főparancsolatot kiterjeszti: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Jézus ezt a parancsolatot kiterjeszti mindenkire: Szeressétek ellenségeiteket! Valójában arról van szó, hogy a világban megjelenő rossz problémája megoldható-e. Egyetlen megoldás van, Jézus ezt a lehetetlennek tűnő megoldást ajánlja, nem egyszerű magunkévá tenni ezt a gondolatot: Szeressétek ellenségeiteket! Az emberi gondolkodásunk azt tartja, hogy a rosszra rosszal kell válaszolni, a jót meg kell jutalmazni.

Jézus a fordítottját mondja:

A rosszra jóval kell válaszolni,

a jó esetében ne várjatok jutalmat!

Sajátos szellemiség ez, mert arról van szó és Jézus azért ajánlja nekünk keresztényeknek, hogy a rosszra jóval válaszoljunk, mert a legnagyobb veszélyben az az ember van, aki rosszat gondol, aki rosszat akar, aki rosszat tesz! Bajban van, nagyobb bajban van, mint az, akivel szemben ezeket elköveti. Ennek az embernek egyetlen lehetősége van, valamiképpen az isteni magatartás megjelenítése: a rosszat nem rosszal viszonozza! Ez az egyetlen mentség, egyetlen lehetőség az ilyen ember számára.

Jézus ezért ajánlja ezt a lehetetlennek tűnő parancsolatot, mert ez olyan, mint a megújulás! Olyan, - nem is szabadna használni ezt a szót – mint az ember megváltása. Nem biztos, hogy az, aki rosszat akar, az megváltozik, ha a jóval szembesül, de egy folyamat megszakad és elgondolkodhat a történteken.

A jézusi szeretet egészen sajátos, azt jelenti: valakihez tartozom! Valakinek jót teszek! Ez döntő! Itt a személyi kérdés kerül első helyre! A szeretet parancsolata nem általános, hanem konkrét, valakivel, valakinek jót teszek! Jézus itt még az ellenséget is idesorolja! Ez azért rendkívül fontos, mert a kereszténységnek ez a küldetése: Menjetek el az egész világra és vigyétek el ezt az isteni ajánlatot! Ismertessétek meg az emberekkel ezt az új lehetőséget, mert egyedül ez hozza el a megoldást a közösségek számára az egyes emberek által.

Nagyon fontos lenne egy kicsit jobban odafigyelnünk arra, amit az első közösségekkel kapcsolatosan rögzít a Szentírás is: Nézzétek, hogy szeretik egymást! Szeressétek egymást! – mondja Jézus. Ne az ellenség szeretetével kezdjünk elindulni az emberi utunkon, úgyse fog sikerülni! Szeressétek egymást! Ha ezt meg tudja jeleníteni az Egyház, mert ez a küldetése, akkor megváltozik a közösség légköre! Ezért mondta Jézus: Úgy vagytok a világban, mint a kovász a kenyér számára! Mint a fény a sötétségben, ti vagytok a világ világossága!

Szeressétek egymást! A kérdés az, hogy ez élő-e, igazi-e? Mi, akik most itt vagyunk, szeretjük egymást? Valóban szeretjük egymást, vagy semmi közünk nincs egymáshoz? Ma, amikor bajban vagyunk,  ami a mindennapi gondolkodásunkat meghatározza, ha az Egyház története felől nézzük, akkor minden problémának az az oka, hogy az Egyház nem tudta megjeleníteni ezeket az értékeket.

Az Egyháznak alapvetően ezt az értéket kell megjelenítenie:

közöm van a másikhoz és ez közösséget alkot a másik emberrel!

Ettől az Egyház az új élet jele!

 

Valójában ezt a mai világban csak azok tudják megmutatni, akik olyan közegben élik a mindennapjaikat, amely közösség a létüket jelenti! Indiában tapasztaltam egy buddhista és muszlim tömegben keresztények csak azért tudnak létezni, mert ők valóban egymással összetartoznak, egymást valóban szeretik. Közölték velem, hogy hol kell pénzt váltanom, a kereszténynél, nehogy muszlimhoz, vagy buddhistához menjek. Keresztényhez kellett menni pénzt váltani. Ha vásárolni akartam, közölték, hova kell menni, mert az keresztény boltos. Ez a keresztény közösség látható kisugárzása.

Nem kell Indiába menni, vagy oda, ahol keresztények kisebbségben élnek. Ezt itt Budapesten is meg lehet valósítani. Egyik keresztény közösségben valakinek virágboltja volt, akkor kiadták, hogy aki virágot akar vásárolni, lehetőleg ott vásároljon, ne másutt. Rendkívül fontos, hogy fölismerjük ezt az értéket: szeressétek egymást. Szeressétek ellenségeiteket, de ahhoz, hogy erre képesek legyünk, hogy tudjunk a rosszra jóval válaszolni, ahhoz mindenképpen egy lelki közösséghez kell tartozni, ahol egymással kapcsolatunk van, ahol ez az igazság élő! E nélkül nem képes az ember ezt a krisztusi felszólítást meghallani és teljesíteni.

Erre nem képes egy világpolgár. A világpolgár nem alkalmas arra, hogy a rosszra jóval válaszoljon, mert neki ott van az élete, a mindennapjai, ahol jól megy neki. A mi életünk abban a közösségben kell, hogy bontakozzon és tökéletesedjen, ahol egymással szeretetkapcsolatban vagyunk és akkor van remény arra, hogy a kereszténység, az Egyház ezt a krisztusi küldetést vállalni tudja.

Nekünk ezekkel a kérdésekkel kell szembesülni! Európa, de Magyarország is átalakulóban van. A történések ma Európában csúcsosodnak, mert ez a krisztusi felhívás elsősorban Európa születését, Európa mindennapjait határozta meg. Sajnos, ma már nem így van! Nekünk szükségünk van arra, hogy újra szembesüljünk ezzel a krisztusi felhívással! Ebben az esetben egymással olyan szeretetközösséget tudunk létrehozni, amely mindannyiunk javát szolgálja!

Lelkileg fölkészülünk, lesz elegendő lelki tőkénk ahhoz,

hogy amikor a világban a rosszal találkozunk,

akkor krisztusi választ tudunk adni!

Kívánom mindenkinek ezt az izgalmas krisztusi életet!

 

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Most az Úr imádságát imádkozzuk. Ebben kérjük az Isten kegyelmét, legyen meg bennünk a készség, hogy törekedjünk a tökéletességre! Megismerni Isten akaratát, azt teljesíteni, egymást elfogadni, egymás megújulását szolgálni a megbocsátás révén.

Közösségeink megújulnak a jótetteink által!                                                         Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

 

Kedves Testvérek! Most Isten áldásával megyünk tovább az utunkon, igen nagy szükségünk van az áldásra, mert fel kell mutatni a világban, hogy mi egymást szeretjük! Ne akarjuk szeretni azokat, akikkel nem is találkozunk, azokkal való szeretetegységünket kell felmutatni, akikkel egymás mellett ülünk például itt, vagy akikkel egy hívő közösséghez tartozunk, mert ez a realitás. Az összes többi álmodozás és menekülés a tettek világából.

Holnap van a kommunizmus áldozatainak emléknapja, gondoljunk erre is. Magyarország igen nagy árat fizetett a veresége okán. Sajátos világ az, ahol a keresztények kisebbségbe szorulnak. Európában ez a kisebbségi hely készül nekünk, keresztényeknek, ha még megmaradunk. Holnap Szíriából kedves vendégeink érkeznek, a város püspöke és egy kórház igazgatója. A kórházat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működőképessé tette. Az egész háború idején működött ez a kórház, vezetője egy apáca.

Jellemző, milyen a keresztény kisebbség helyzete egy muszlim tömegben. Ennek a kórháznak a neve: A feldarabolt Szent Jakabról elnevezett kórház. Ha testben nem is darabolnak fel bennünket, közösségeinket darabolják! Rajtunk múlik!

Vannak létező közösségek és ők a kegyelmi háttér!

 

+  Á L D Á S  +