Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP C év 2019-01-27 00:00:00Olv.: Neh 8,2-4a.5b.8-10 – 1Kor 12,12-30 – Lk 1,1-4.4,14-21

         A názáreti zsinagógában

                 

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

 

Kedves Testvérek!

Minden alkalommal Isten egyesítő Lelkére hivatkozunk, amikor az ünneplésünket elkezdjük. Egyedül a Lélek tesz képessé bennünket arra, hogy egymást el tudjuk fogadni, egymással közösségben legyünk. A világ nagy programja az emberi egység megteremtése. Mi van akkor, ha ebből kimarad a Lélek? Ha a Lelket kifelejtjük a mindennapjaink törekvéseiből, akkor az emberi egyéni törekvések mindent elsöpörnek, mert ezek az egységünk útjában állnak!

 

Ma különösképpen az isteni Szóra figyelünk!

Amikor az Isten szól, azt mondjuk: kinyilatkoztat!

 

Az Isten szava kijelentés, mert Isten csak az igazság felől tud megszólalni, ez az ő isteni szeretete! A mai vasárnapon is azért vagyunk itt, mert szeretnénk hallgatni az isteni Szóra! A választ is jó lenne megfogalmazni! Akik itt összegyűltünk, azért vagyunk itt, mert mi éhesek vagyunk az Isten szavára. Nekünk van válaszunk is!

 

A válaszunk egyetlen szó: az amen, az igen!

 

A mai vasárnapon a szó hatalmára gondoljunk, mert nemcsak az isteni Szónak van hatalma, hanem az ember szavának is. Ha úgy tudnunk egymással értekezni, kommunikálni, hogy van válaszunk is egymásnak, akkor egyszer csak kezdjük érteni egymást. A kimondott szóban az ember maga van benn. Akkor értjük meg egymást, ha erre az igazságra felfigyelünk.

 

Kérjük a Jóisten kegyelmét, a Lelket,

hogy halljuk a szót, helyesen értelmezzük a szót

és belássuk az igazát!

 

Szentbeszéd

Beteljesedett!

 

Kedves Testvérek! Ezzel a gondolattal indul el Jézus tanító útjára, hogy elhozza nekünk az Isten üzenetét! Azt a lehetőséget, hogy az emberi életünk nem zsákutca, hanem Istennel közösségben öröm és boldogság! Majd ismét ez a szó hangzik el

 

Jézus ajkáról végsőként a keresztfán:

Betejesedett!

A mai vasárnapon valamiképpen

ez a csodálatos ív indul el az útján!

 

Hiszek abban, hogy mindegyikünk életében ez az ív - Jézus életének útja - valóban ív lesz! Amikor elérkezünk életünk végére, akkor visszatekintve erre az útra, mindegyikünk elmondhatja: volt értelme! Elmúlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy az Isten, az Atya eljegyezte magát az emberiséggel! Ezt a gyönyörű képet használta a Szentírás ennek a titoknak megvilágítására. Olyan ez az eljegyzés, mint egy lakodalom. Valójában az is! Isten az emberrel ünnepelni akar, örök közösséget kifejező ünnepet akar!

 

A törvény

A törvényről hallottunk az ószövetségi Szentírásban. Ma egy-két nagyon fontos szempontra kell odafigyelni. Jézus tanítása folyamán számtalanszor elénk állítja a törvényt. Nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, azért jött, hogy értelmezze számunkra a törvényt.

 

Jézus azért jött, hogy belássuk:

Az Istennel való kapcsolat ad értelmet

az ember életének!

 

A próféta is azért olvasta a fogságból megszabadult zsidóknak a törvényt, mert a törvény az Isten szeretetét fejezi ki! Amikor a nép ezt a törvényt hallotta, akkor ujjongott: amen, amen, igen, igen, úgy van! Ha ez az igen bennük az élet igenje lesz, igen a törvényre, igen az Isten szeretetére, akkor ez az élet útja! A mai vasárnapon mindenekelőtt erre kell gondolni:

 

Ahhoz, hogy az ember Isten eljegyzettje lehessen,

ahhoz törvénytudó és törvényt tartó emberré kell lennünk!

 

Isten az embernek törvényt adott a paradicsomban - megbuktunk. Adja a törvényt a világban is és nap mint nap megbukunk. A törvényhez mindig visszatérhet az ember, hozzámérheti magát. Ahhoz, hogy az Istennel kapcsolatban élhessük az életünket, ahhoz méltónak kell lenni, ahhoz az embernek meg kell felelni! Kevésszer gondolunk erre az összefüggésre, erre a vonatkozásra. Ha az ember nem tolja félre a törvényt, hanem az jelen van az életében, akkor minden helyzetben figyelmezteti az embert arra, hogy a törvény adja meg az ember méltóságát és megfelelését az istenkapcsolatához. Arra meg már alig gondolunk, hogy erre a méltóságra, erre a megfelelésre minden emberi kapcsolatunkban szükség van.

 

A világunkban annyit beszélnek az ember ilyen-olyan méltóságáról, most az egyszer legalább szembesüljünk azzal, amit az Isten akar. Isten az életünket akarja, mégpedig szebbé, boldogabbá tenni! Nem lehet a törvényhez igazodás nélkül méltónak lenni Istenhez és egymáshoz, nem lehet e nélkül megfelelni Istennek és egymásnak. Olyan meg egyáltalán nincs, hogy Istennek megfelelni, embernek meg nem. Olyan még kevésbé lehet, hogy embernek akarok megfelelni, de az Isten nem számít! Összekeveredik minden.

 

A mai vasárnapon Jézus Krisztus által

elkezdődik annak az embernek tanítása,

aki az Isten jegyese, aki az Istenhez tartozik!

 

Jézus tanítja az embert

Jézus azt mondja, az Írás Isten szava, a szó nagyhatalom. A szóban az ember kifejezi a gondolatait, az érzelmeit, kifejezi önmagát. Amikor az Isten szól, kinyilatkoztat, akkor kifejezi a velünk kapcsolatos gondolatait, az irányunkban meglévő végtelen nagy érzelmi gazdagságát, szeretetét, Önmagát! Ilyen az Isten! Ma beteljesedett az Írás! Hallottuk, Jézus mondja. Ma Jézus, mint tanító, mint mester megszólal, tanítja az embert. Ebben a Jézusban megjelent az Isten! Én és az Atya egy vagyunk! Jézus küldetése, Jézus életprogramja egyezik, egybeesik az Atya szavával, az Atya akaratával!

Az Én eledelem az Atya akaratának teljesítése!

 

Jézus Krisztus, aki a Fölkent, akit eltölt az Isten Lelke, elindul emberi életében. Mit jelenthet ez: Az Úr Lelke Rajtam! Fölkent! A krisztusi név ezt jelenti: a Fölkent, aki a Megbízott, aki az Úr Küldötte! A Lélek fölkente akkor, amikor az angyal Máriának mondja: a Szentlélek száll rád. Később, Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor leszállt Rá a Szentlélek, mert Krisztusnak isteni programja van! Józsefet is ez igazítja el: Ne félj magadhoz venni Máriát, a Szentlélektől van áldott állapotban!

 

A társadalmunk emberi értékei

Ha elgondolkodunk azon a világon, amit az Isten Lelke határoz meg, akkor azt kell mondani, hogy mindegyikünknek értékei vannak, olyan értékei, amiket el kell ajándékozni, oda kell adni. Ez a tudós ismeretanyaga, aki rengeteg ismeretet, tudást összegyűjt. Mit akar? Tovább akarja adni azoknak, akik hallgatnak, figyelnek rá. Nem akarja elvinni magával a sírba.

 

Oly sokszor gondoltam arra, amikor nagy embert temettünk, mi mindent vitt el magával. Vagy egy mester, aki tapasztalatát át akarja adni a tanulóinak. A magyar nyelv egyszerűen így mondja: szaki, akinek szakismerete van, ezeket csak a mester közelében lehet megszerezni, tankönyvekből nem és aki a szaktudását át akarja adni!

 

Vagy egy lány, vagy asszony, akinek az életében a szeretet sokkal gazdagabb és színesebb, mint egy férfiember életében. Ezért az asszony örül, amikor áldott állapotba kerül, mert az élet talaja a szeretet, amiben ő gazdag. Gondoljunk az édesanyákra, akiknek a jósága túlárad, körülveszi a gyerekeket, családot, otthont teremt. Valahogy így szövődik össze a társadalom és lesz számunkra színes, gazdag, ezek által az értékek által.

 

Isten is oda akarja adni értékeit a társadalomnak

Isten gazdag, gazdagsága a Lélekkel fejezhető ki! Isten Lelke legyen, nemcsak a tudós tudása, nemcsak a szakember szakismerete, nemcsak az anyák szeretete! Az előfutár, Keresztelő Szent János mondja: Én csak vízzel keresztelek, de köztetek van, Aki Szentlélekkel keresztel benneteket! A társadalomnak erre a lelki gazdagságra szüksége van. Ezt a gazdagságot csak azok tudják kifejezni, akik az Isten Lelkét megkapták.

 

Isten az élet leheletét lehelte, olvassuk a teremtés történetben. Csakhogy az az élet lehelete. Egészen más a Lélek, az isteni Lélek. Az isteni leheletből az állat is kapott. Mikor elpusztul egy állat, azt mondjuk: szegény pára. Az embernek lelke is van. Amikor megkeresztelkedünk, akkor az isteni Lélekből azért kapunk, hogy ebben a világban legyen jelen az isteni Lélek gazdagsága, ne csak az ember tudása, az ember tapasztalata, az ember jósága!

 

Ne csak tudás legyen. Legyen hit!

Ne csak gazdagság, jólét legyen. Legyen erkölcs!

Ne csak igazság legyen. Legyen irgalom!  

Legyen jelen világunkban az isteni Lélek gazdagsága!

Mi lesz a világból, ha ezek a lelki ajándékok eltűnnek?

 

Mit jelent a lelki kincstár

Az Úr Lelke Rajtam! Fölkent! Hallottuk: örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a vakoknak látást, szívem szerint inkább így mondanám: belátást! A Lélek általunk árad szét a világban és teszi istenivé! Örömhír a szegényeknek. Miféle örömhír? Szegény, aki kiszorul a társadalomból, akin átnézünk, aki nem lesz vezető, nem lesz sikeres az emberek világában. Hogy lehet örömhírt vinni ezeknek az embereknek? Csak egy módon! Mi az, ami igazi öröm? Biztos, nem a nagy tudás, nem a siker, nem a karrier, nem a gazdagság. Nem ezek ellen beszélek, csak félő, hogy e közben, amíg mindezek a meghatározók, az összes többi igazi értéket elveszítjük! Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy mindez nem tudja helyettesíteni a lelki békét! Ezek nem szembeállíthatók, elgondolkodtatók!

 

Talán erre a szegények fogékonyabbak, mint akiknek e világ javaiból sok van. A foglyok szabadulása. Mindannyian foglyok vagyunk, önmagunk, önzésünk foglyai. Mikor tépik el, vágják el azokat a gubancokat, amik megkötöznek önzésünkkel bennünket? Megszabadulni ebből a börtönből, amely megakadályoz bennünket a szárnyalásban! Megakadályoz bennünket az élet értékeinek a felismerésében, legfőképpen egymás értékeinek a felismerésében, ami alapja annak, hogy emberi életet éljünk!

 

A vakoknak a látás! A lelki vakokra gondolok elsősorban, hogy belássa az ember, hogy hol is áll? Mit tesz? Hányszor tapasztaljuk, hogy már mindenki látja azt, ami a bajt jelenti, csak az nem, aki éppen abban benne van. Ez a lelki vakság. Mikor látjuk be, hogy mi az, ami az életünket szolgálja és mi az, ami veszélyezteti?

 

A mai vasárnapon erre az igazságra kell gondolni:

Ma beteljesedett az Írás!

Az élet beteljesítője az isteni Lélek!

 

A Lélek, amely átjárja Jézust, amely meghatározza gondolkodását, cselekedeteit, életútját! Mi, akik keresztények vagyunk, akik eljegyeztettünk Istennel, az Atyával, ezt a Lelket kell, hogy hordozzuk magunkban! Bennünk van, csak engedjük, hogy hatékony legyen!

 

Az isteni Lélek határozza meg az életünket,

hogy ebben az emberi világban

az isteni értékek jelen lehessenek!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Ebben az imádságban külön is kérjük a magunk számára, hogy legyünk az Ige hallgatói! Sajnos az igehirdető papnak az az érzése, hogy az emberek nem kíváncsiak az igazságra, az isteni igazságra legkevésbé. Néha az ember még azon is gondolkodik, hogy mi értelme van az igehirdetésnek? Ilyen csak rossz pillanataiban juthat eszébe az embernek!

 

De van egy ijesztő kettősség! Azt hisszük, hogy az Istennel való kapcsolatunk megfelelésével nem kell törődni, nem számít, de az egymással való kapcsolatunkban szeretnénk megfelelni. Nem megy, a kettő nem választható el egymástól, a mindennapok tapasztalata bizonyítja!

 

Legyünk az Úr igéjének hallgatói

 és Isten Lelkének segítségével

 a megvalósítói is!

 

Mi Atyánk…