Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA B év 2018-11-25 00:00:00Olv.: Dán 7,13-14 – Jel 1,5-8 – Jn 18,33b-37

         Jézus első kihallgatása

        

KOZMA IMRE OH ATYA SZENTMISÉJÉRŐL

Interneten: http://www.kozmaimre.hu/

 

Szentmise bevezetése

A kereszténység

Krisztus Királyságába hív bennünket,

a Lélek birodalmába!

 

Kedves Testvérek! Ma azért imádkozunk ebben a szentmisében, hogy Magyarország, Európa térjenek vissza Isten országába, abba a világba, ahol a Léleké az első szó! A Lélek hordozza az életet, a Lélek hordozza a világot! Ha a lelki értékek jelen vannak az életünkben, a világunkban, akkor Isten is jelen van! Ha nem…

 

Krisztus Király vasárnapján

- aki a mindenség Királya, ahogy az előbb énekeltük -

hívjuk vissza világunkba az Istent!

Minden rajtunk múlik!

 

Szentbeszéd

Az Egyház ezt az ünnepet

a háború borzalmainak tapasztalata nyomán

válaszként szánta!

 

Kedves Testvérek! Krisztus Király ünnepén gondoljunk arra, hogy ez fiatal ünnep.

Az elmúlt hónapokban oly sokat hallottunk az első világháború borzalmairól.

Az országok gyakran egymással hadban álltak, egymással versengtek,

ezek nehéz helyzetekbe hoztak egyes nemzeteket.

Mi magyarok történelmünk során megtapasztaltuk, mit jelent áldozatnak lenni!

 

 A mai ünnep sajátos válasz a világnak!

Száz évvel ezelőtt ez az ünnep sajátos keresztény válasz volt az akkori világnak!

Ki gondolta volna, száz évvel később még aktuálisabb ennek az ünnepnek üzenete!

Miről van szó? Tudásközpontú világban élünk, de fontos kérdésekre nincs válaszunk.

A világ szerzi ismereteit, egyre több lesz belőlük, egyre több titkát fölfedi a világnak. Ugyanakkor arra a kérdésre, mi életünk értelme, miért élünk, hogy kellene élnünk,

erre nincs a világnak válasza! A mai ünnep a válasz!

 

Hallottuk az evangéliumot, Pilátus és Jézus párbeszédét!

Király vagy Te? Pilátus nem kap választ. Valójában kérdést kap:

Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked?

Nem véletlen ez a jézusi válasz. Ha mások mondták ezt Pilátusnak,

vagyis a zsidók, akkor a jogra hivatkozva, Jézust meg lehet ölni.

Ha Jézus királynak tartja magát zsidó létére, akkor ez azt jelenti,

hogy szemben áll a császárral és akkor halállal lakoljon!

Pilátus érti Jézus megnyilatkozását és fölteszi a kérdést még egyszer.

Hivatkozik arra, hogy neki semmi köze nincs a zsidókhoz maximum annyi,

hogy ő a római birodalom zsidók nyakára ültetett vezetője. Mint minden megszálló

a megszállt népet szorongatja, kihasználja, kirabolja. Ez a világ sajátos rendje.

 

Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja: Én nem ebből a világból való vagyok!

Akkor tisztázódik Pilátus számára is a kérdés és újra fölteszi:

Tehát király vagy? Akkor Jézus válasza – hallottuk – Te mondod!

 

Ma Krisztis Királyságának üzenetével kell szembesülnünk.

Mit mondott Jézus?

Én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról!

Pilátus kérdezte: Mi az igazság? Ez itt a kérdés! Egyetlen igazság van!

Nagyon szeretném, ha a Testvérek ezzel az egyetlen igazsággal szembesülnének!

Mi állandóan az igazságra hivatkozunk, csak csupa emberi igazságra!

Igazságszolgáltatás, igazságtevés a világban?

Magunknak mondom: Átkozott, aki emberben bízik!

 

Krisztus Király üzenete: Én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról!

Akkor, száz évvel ezelőtt ebből valamit sejtettek. Ma ránk szakadt a tapasztalat,

ránk szakadt az emberi igazságok világa és agyonnyom bennünket!

 

Mi az igazság? Isten a szeretet! Nincs más igazság!

Az embernek arra van szüksége, hogy szeressék,

hogy elfogadják! Éhezünk a szeretetre!

 

Isten azért teremtette a világot és azért teremtette az embert, mert ő a szeretet Istene!

Amikor szeretnénk fölfogni ennek a krisztusi üzenetnek a lényegét,

akkor bizony le kell hajtani a fejünket!

 

Az Ószövetség Pásztor Királya

Kicsit a világosabban látás irányában azt mondom,

hogy az ószövetségi vezető Pásztor Király volt.

Az Ószövetség népének, az akkori világ embereinek ez világos válasz volt:

Pásztor Király, ahogy a pásztor gondját viseli a nyájnak,

ugyanúgy a vezető Pásztor Király, aki gondját viseli az embernek,

a rábízottaknak gondját magáévá teszi!

 

Az Újszövetség Királya - ez nekünk szóló üzenet

Ma már az ószövetségi Pásztor Király képe egyre távolabb van tőlünk.

Sajnos már a falusi gyerekek - a városi gyerekekről nem is szólva –

talán nem is láttak életükben birkát,

vagy csordáról hazajövő disznókat, gulyával hazaérkező teheneket.

 

Az Újszövetség Királya szolgaformájú Király!

Csak ez a fogalom képes megközelíteni Jézus üzenetét!

 

Horváth Sándor professzor

A világhírű, de minimum Európa hírű dominikánus professzor,

amikor az Egyház elrendelte Krisztus Király ünnepét,

akkor sorozatbeszédet tartott és könyve jelent meg.

A könyv egyik fejezetének címe: Jézus a szolgaformájú Király!

Világosan és egyértelműen kifejezi az üzenetet!

 

A szolgálat szentírási utalásokban

Jézus, amikor az asztalnál együtt ül a tanítványokkal,

akkor fölteszi a kérdést: Ki a nagyobb? Ki az úr?

Számukra egyértelmű, hogy Jézus a legnagyobb, ő az Úr!

Akkor Jézus: fölállok és szolgálok nektek!

Ez a válasz azért fontos, mert a szolgálatnak csodálatos karizmát ajándékoz!

 

Jézus a szolgálatnak elsőbbséget, fönséget ajándékoz!

A szolgálat természetében van valami fönséges!

Amikor valaki igazából szolgál, akkor az emberek meghajolnak,

a tiszteletet, az elismerést indítják fel a szívükben!

Jézus a szolgálatnak ezt az elsőbbségét jeleníti meg!

 

Jézus országa a Lélek birodalma

Amikor Jézus azt mondja: Az Én országom nem ebből a világból való,

akkor ez azt jelenti, amit a szentmise bevezetőjében mondtam:

Jézus országa a Lélek birodalma!

Jézus országában a Léleknek királyi méltósága van!

A Lélek királyi méltósága abban áll,

hogy uralomra jut ebben az országban Krisztus Királyságának üzenete!

 

            Jézus mondja: Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról.

Igazság az Isten szeretete!

Jézus életében az Isten szeretete jelenik meg

a tanításában, a tetteiben, emberi kapcsolataiban. Szolgál!

Mi az igazság? Ezen a jézusi válaszon kell elgondolkodni.

Jézus azt mondja magával kapcsolatosan, hogy tanúskodom erről!

 

Minket is erre hív. Nekünk ezen kell elgondolkodni:

Ehhez az országhoz tartozunk-e?

A Lélek birodalmához tartozunk-e?

Jézus nem azt akarja, hogy mi utolsók legyünk.

Jézus azt akarja, hogy mi elsők legyünk.

Meg is mutatja az utat, ami ehhez az elsőbbséghez vezet.

Ez a szolgálat! A szolgálattal semmi nem tud versenyezni!

.

A III. évezed elején, amikor Krisztus Királyságának ünnepét üljük,

akkor a hűséges tanúra, Jézusra figyelünk, aki elhozta nekünk az igazságot,

aki napnál világosabbá tette, hogy ő a világ világossága.

Ez azt jelenti, hogy meg tudta mutatni az Isten szeretetét!

Ennek csak egy útja van, ahogy Isten a mi életünket szolgálja,

úgy az istenhez tartozó emberek egymás életét szolgálják!

Ez az isteni birodalom alaptörvénye!

 

Magyarország, Európa a krisztusi értékrendet hagyta el,

a kérdés az, vissza tudjuk-e hozni? Egyetlen úton, a szolgálat útján lehetséges!

Krisztus Királynak ez az üzenete! Krisztus életével, halálával, feltámadásával

váltotta meg a világot. A kereszt, amire fölfeszítették, az egész világnak hirdeti,

három nyelven írták föl, latinul, görögül és héberül: Jézus a zsidók királya,

Ma a világ minden emberének szól: Jézus a világmindenség Királya,

szolgaformájú Király! Hív bennünket egymás szolgálatára!

 

+  A M E N  +

 

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

 

Kedves Testvérek! Bátorkodunk ajkunkra venni azt az imádságot, amit Jézus tanított nekünk, az Úr imádságát. Gondoljunk arra, amit a szentmise bevezetője lelkünkre köt: Isten az egész világot Jézus hatalma alá tette. Jézus hatalmat szerzett azzal, hogy az egész világot szolgálja! Tudomásul kell venni, hogy aki szolgál, az hatalomra jut az emberek élete fölött. Az emberek értékelik-e ezt? Általában nem, legtöbbször hálátlanok. Akkor is ez az igazság!

 

Erőszakkal, hatalommal, kivagyisággal nem lehet hatalomra jutni! Jézus azt akarja, hogy hatalmunk legyen ebben a világban. Ennek egyetlen útja van. Nem kell kicsinek lenni, legyetek naggyá! Növekedjetek, legyetek elsők! Ennek útja a szolgálat! Imádkozzunk!

 

Mi Atyánk…

 

Szentmise befejezése

Krisztus Király ünnepével

rátesszük a koronát egész évi ünnepléseinkre!

 

Kedves Testvérek! Az egyházi év alatt, adventtől-adventig üdvösségtörténetünk – Isten és ember közös története – legfontosabb eseményeit átelmélkedtük, már akit érdekelt. Az embereket ez valójában nem is érdekli, ennek oka az Istentől való elidegenedés! Mindenki úgy gondolja, megoldja ő az életét jobban, mintha odafigyelne az Istenre is. Ha ez igaz lenne, akkor a világ másmilyen lenne! Az istennélküli világ rengeteg programot ajánl vasárnapra. Ezek az elterelő rendezvények.

 

Krisztus Király országába kell eljutni mindnyájunknak

Ezért járunk ide. A mai vasárnappal elgondolkodhatunk azon, hogy hova jutottunk, hol tartunk? Eljutottunk-e Isten országába, a Lélek birodalmába, ahol azok az értékek a legfontosabbak, amelyeket átelmélkedtünk?

 

Jövő vasárnap advent első vasárnapja

Elkezdünk egy újesztendőt, bejárjuk azt a lelki utat, hogy boldogok legyünk, mert erről van szó! Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, ehhez jobban kellene Istenre figyelni! Minden évben szoktunk szombaton adventi, rorate szentmisét tartani. Jövő vasárnap megbeszéljük. Bízunk benne! Hol vannak a régi vidéki, ötórai hajnali szentmisék? Azok az emberek sokkal többet dolgoztak, mint a városi emberek, mégis arra képesek voltak.

 

Nagy szeretettel befejezzük ezt az évet!

Köszönjük meg a Jóistennek, hogy itt lehetünk!

Jövő vasárnap próbáljunk egy újat kezdeni!

 

 +  Á L D Á S  +