Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA B év2018-04-29 17:00:00Olv.:  ApCsel 9,26-31 – 1Jn 3,18-24 – Jn 15,1-8
          Jézus az igazi szőlőtő          

 

Szentmise bevezetése
Szabaddá tette az Úr az ő népét!

Kedves Testvérek! Énekeltük, de ennyire? Nem szeretem ezeket a hosszú napokat. Nem a hitetlenekről van szó, hanem az Istenhez tartozó emberekről. Azt hiszem, hogy félreértésben vagyunk, mert a vasárnap megszentelése nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni. Ez csak az egyik rész: szolgai munkát nem végzünk, - de az Úr napját megszenteljük. Azért keserítenek a hosszú napok, - most négy nap egymásután – mert áldozatok lesznek még a hívő emberek is, úgy gondolják, hogy ezek csak olyan napok, amikor nem kell a munkahelyre bemenni.

Ez a kérdés is rámutat arra,
hogy miért tartunk ott, ahol tartunk!

E miatt is ajánljuk fel ezt a szentmisét a magyar kereszténység újjászületéséért! Talán nekünk még van fogódzópontunk! Tartsunk önvizsgálatot és kérjük az Isten segítségét!

Szentbeszéd
Készülünk a másik nagy ünnepre, pünkösdre,
amikor Jézus elküldi a Szentlelket,
hogy az Egyházban Isten Lelkének erejével
új életet tudjunk élni!

Kedves Testvérek! A húsvét utáni időket éljük. Jézus halálával megváltotta a világot és megalapította az Egyházat! Sokszor szóltam az elmúlt vasárnapokon arról: Az Egyház húsvéti Egyház! A kereszténység húsvéti kereszténység! Ez azt jelenti:

A feltámadt Jézus az Egyházban él tovább!
Ettől húsvéti az Egyház!
Ettől húsvéti a kereszténység!

Ezt az igazságot kell magunkévá tenni, ami a jézusi életet jelenti és ezt az életet kell nekünk felkínálni az embereknek! Ezt az igazságot a Biblia és Jézus tanítása a jó Pásztor és a Szőlőtő képeivel hangsúlyozza.
Ez az új élet
a Jézussal egységben való élet!

A jó Pásztor
Múlt vasárnap a jó Pásztorról elmélkedtünk és magunkról, a nyájról! A pásztor a nyáj életével azonosul, azért van pásztor, mert van nyáj. Akinek nincs nyája, az nem pásztor. Aki nem tartozik a pásztorhoz, az nem tartozik a közösséghez, mert ezek összefüggnek! Jézus azt mondja: „Én vagyok a jó Pásztor, ismerem enyéimet, enyéim ismernek Engem! Ennek az ismerem szónak a mélységét kell megértenünk:
Mit jelent az, hogy ismer bennünket a Pásztor és
mi ismerjük a Pásztort?

Ismerem
Ez a bibliai fogalom az egymással életközösségben lévő emberek ismeretét jelenti, amit azáltal szereznek, hogy egymással elkötelezetten összetartoznak!

Lehet ismereteket szerezni könyvekből, azokból sok mindent megtudhatunk.
Lehet ismeretet szerezni úgy, hogy valakivel találkozunk, megismerjük.
Itt nem ilyen ismeretről van szó, nem könyvből, vagy akármilyen hírközlő eszköz által felkínált ismeretről van szó. Nem emberi találkozásokban szerzett ismeretről van szó.
Az egymással elkötelezett közösségben élő emberek ismeretéről van szó!

Jézussal egységben
A magyar közmondás gyönyörűen fejezi ki: Lakva ismerjük meg az embert! Tehát ezek az ismeretek ebben az elkötelezettségben szerezhetők meg. Jézus azt mondja Szent Tamásnak: Tamás, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!

  A feltámadt Jézus az Egyházban tovább él!
Mi az Egyházhoz tartozók ismerjük Jézust:
Ismerjük Jézus személyének varázsát, tanítását, igazságait,
ezeket életünk igazságaivá tesszük!
A Pásztor, aki értünk van, ő határozza meg az életünket!
Ebben a kapcsolatban alakul ki az életfelfogásunk!
Sokszor elmélkedtük, a mai szentleckében is előjött:
Szeretetkapcsolatban lenni egymással!
Nem szavakban elhangzó vallomások által,
hanem cselekedetek által, egymásért hozott áldozatok által!
Így él tovább Jézus a világban, a keresztény közösségekben!

A Szőlőtő és szőlővessző kapcsolata
A mai vasárnap egy másik gyönyörű képet állít elénk: a szőlőtő és szőlővessző kapcsolatát.
Itt biológiai egységről van szó a szőlőtő és a szőlővesszők között!

Ha lemetsszük a szőlővesszőt a tőről,
az biztos nem fog gyümölcsöt hozni! Csak az hoz gyümölcsöt,
amelyik a szőlőtővel élő egységben marad!
Azok maradnak meg, akik ezt az élő egységet vállalják,
ők azok, akik maradandó gyümölcsöt teremnek!
Ne szóval szeressétek egymást, – hallottuk –
  hanem tettel, vagyis hozzatok gyümölcsöt!

Zelk Zoltán, aki az istenkereső útján ezt a rövidke mondatot írta le: Szélfútta levél a világ, de ki az ág, hol az ág? A mai evangéliumi kép, a szőlőtő és szőlővessző képe arról szól, hogy az ember nem szélfútta levél. Lehetnek viharok, lehetnek belső felindulásaink, de ha az ember vállalja ezt az egységet, ezt az ilyen összetartozást Jézussal, - mint az életünk forrásával - akkor beletartozunk az ő szeretetegységébe, szeretetközösségébe és ez jelenti az életünk biztonságát! Az embernek komolyan kell venni azt, hogy maradjatok Bennem, ahogy a szőlővessző rajta marad a szőlőtőn és kapja tőle az élet forrását, hogy kiteljesedjen a gyümölcshozásban! Ha ezt nem vesszük komolyan, akkor nagyon nagy baj van!
Jézus még azt is hozzáteszi:
– amikor ezt a képet állítja az emberek elé –
„Nélkülem semmit sem tehettek!”

Nagyon nagy a baj
Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy Jézus nélkül is sokat tehetnek. Itt van az ember nagy tévedése! Ha megszakítjuk ezt az élő kapcsolatot, akkor ez azt jelenti, hogy lemondtunk erről a forrásról! Akkor nem gondolhatjuk azt, hogy olyan eredménye lehet az életünknek, olyan gyümölcseink lehetnek, amilyeneket Jézus kíván tőlünk!

Magyarországon, Európában csak azon gondolkodhatunk, hogy mire is számíthatunk? Mire számíthatunk itt Magyarországon, ahol voltak kommunista évtizedek, amikor harcos ateizmus dúlt! Csak ezt úgy elfelejtettük! Ki foglalkozik azokkal, akiket megnyomorítottak! Ünnepeljük május elsején Brenner János boldoggá avatását! Ujjongva köszöntjük, de micsoda áldozatot hozott ő akkor, amikor csak a Jézussal való élő kapcsolata volt az egyetlen „bűne”! Csak reménykedhetünk. Európa, amely a kereszténységen nőtt fel, teljesedett ki, az az Európa elűzte a Pásztort, szétverte a nyájat! „Megverem a Pásztort és elszéled a nyáj!”

Csak reménykedhetünk. Azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy úgyis az Istenhez tartoznak, hogy a nyájhoz meg nem, ez önellentmondás! A nyájban levés nélkül nem lehet az Istenhez tartozni! Ilyeneket mondtak: Isten igen, Jézus igen, Egyház nem, mert az Egyház mi vagyunk. Akik ilyen kijelentéseket tesznek, azok úgy gondolják, hogy ők nem tartoznak az Egyházhoz! Ők nyugodtan szidhatnak bennünket, mert mi vagyunk az Egyház! Csak reménykedhetünk. Akik tudatosan lemetszették a szőlővesszőket a Tőről, - azt hallottuk, hogy tűzre vetik a lemetszett szőlővesszőt – az milyen kereszténység, ahol emberek maguk is tudatosan leváltak Jézusról, vagy csak emlegetik, mert lelki nyugalmat sejtet számukra.

A kereszténység húsvéti
A húsvéti Jézus, a hit Jézus Krisztusa él a világunkban a keresztények által! A keresztények olyan nyájat, olyan közösséget alkossanak, amely fényként jelenik meg a világunkban és vonzza a sötétből az embereket!

Ugyan mit tud mondani az élet erejéről az,
aki tudatosan hátat fordított az Istennek?
Az önmagának bizonygathatja, hogy én azért ettől jó ember vagyok,
- még lehet is - csakhogy a küldetéstudat elveszett,
mert a küldetéstudathoz hozzátartozik mindaz az áldozat is,
amivel az jár, hogy én egy közösség tagja vagyok!
Néha nagyon nehéz egymással is közösségben lenni,
de e nélkül nem lehet tanúságot tenni a közösség éltető erejéről!

Néha nagyon nehéz megtenni azt, amit a szőlőtő Jézusa, az életadó Jézus vár tőlünk, de ha ezt nem vállaljuk, akkor hogy gondolhatjuk azt, hogy vannak gyümölcseink? Ma Európa ettől szenved, gondoljunk arra, hogy az európai alkotmányból is kihagyták az Istent! A múltunkat sem vállaljuk, persze jelenünk sincs! Vannak, akik csak Istent emlegetnek, ilyeneket mondanak: hiszek a magam módján. Tudjuk ez mit jelent!

A mai vasárnapon azon kell elgondolkodnunk,
hogy a húsvéti kegyelem, a húsvéti Egyház nagy lehetőség!

Ne kritikával éljünk a közösséget illetően,
az Egyházhoz tartozókat illetően! Mi is ahhoz tartozunk!
Tartozzunk igazán a Pásztorhoz és ez által
egymással akkor is vállaljuk a közösséget, ha az nem könnyű!
Az elkötelezett embereknek egymás ismeretéről van szó!

Tartozzunk a szőlőtőhöz akkor is,
ha ez az odatartozás sok mindent tilt nekünk,
de az élet mindennél többet ér!

Ma abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk, el kell ezeken a képeken gondolkodni, ezeknek az üzenetét magunkévá kell tenni, valahogy úgy, ahogy Saul tette! Milyen aktualitása van, Damaszkuszt emlegeti a Biblia, azt a Damaszkuszt, ahol évek óta azok a szörnyűségek vannak, amiket hallunk! Ilyen az istennélküli világ!

Ne felejtsük el, a Damaszkuszi út egyirányú
A keresztényeket üldöző Saulból Damaszkuszban Szent Pál lett, a nemzetek apostola! Ez a damaszkuszi út iránya! Bárcsak - ha másképp nem - az ilyen damaszkuszi úton válna mindegyikünk Istenhez tartozó emberré, kereszténnyé, a missziós Egyház tagjává, akik elvisszük Istennek azt a szeretetét, amiről így fogalmazott ma a Biblia:

Ne szóval szeressétek egymást,
hanem tettel, áldozatkészséggel!
Ha az ember erre igent tud mondani,
akkor életet nyer! Aki ezt ki akarja kerülni,
az olyan, mint aki eltévelyedett a nyájból,
az olyan, mint aki lemetszette magát a szőlőtőről!

Nem könnyű Isten akaratát magunkévá tenni!
Nem könnyű Isten igazságai szerint élni!
Tökéletesen nem is vagyunk erre képesek,
de mindegyikünk lába alatt tudhatja a damaszkuszi utat!
Mindegyikünk visszafordulhat őszinte önismerettel,
őszinte bűnbánattal, őszinte elhatározással,
hogy a szeretet hordozója lesz Isten segítségével,
mert Isten nélkül nem tehetünk semmit,
de Istennel mindent, mert Isten nagyobb a szívünknél!

+  A M E N  +
Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Isten áldása segítsen bennünket abban, hogy a találkozásaink gyümölcsözők legyenek. Az emberek valamit megsejtsenek a velünk való találkozáskor az Isten jóságából, szeretetéből! Emlékezzünk, hogy Szombathelyen, május1-én Brenner Jánost boldoggá avatják, azt a 26 éves korában agyontaposott, csontjait összetört, 37 késszúrással megölt fiatal papot! István tíz éves önkéntes betegkísérő szolgálat után szeretne elköszönni, 80 évesen nyugdíjba megy. A főépületben fog tovább szolgálni, mint betegápoló. Köszönjük Istvánnak az eddigi szolgálatát!

+  Á L D Á S  +