Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Évközi 12. vasárnap2017-06-25 00:00:00Szentmise bevezetése

Az Úr az én fényem!

Szükségünk van a világosságra, hogy a világ sötétségében el ne tévedjünk!

Kedves Testvérek! Szép történetet olvastam a Calais-i toronyőrről, ahol most fájdalmas történésekkel találkozunk. Valaki megkérdezte a toronyőrt: Mi történik akkor, ha kialszik a fény? Azt mondta, az lehetetlen, mert én itt vagyok és az egész világ szeme rajtam van!

Mi itt vagyunk!
Ha úgy vagyunk itt, mint hívő emberek ebben a világban, akkor nem alszik ki a fény! Akkor Isten jelen van a világban és akkor eligazodik a világ! Különben nem! Kérjük Isten kegyelmét, hogy átérezzük ezt a hivatásunkat, ezt a küldetésünket!

Elkezdődött a nyár a gyerekek számára! Imádkozzunk azért ebben a szentmisében, hogy jó nyaruk legyen, gyarapodjanak szellemiekben, lelkiekben, testiekben. Ezt a szentmisét meghalt Gyula testvérünkért és felesége gyógyulásáért ajánljuk fel!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Nagy ünnepek után vagyunk. Elkezdődnek az évközi vasárnapok. Ezeknek a vasárnapoknak az a küldetése, hogy azokat a nagy titkokat, amelyeket az ünnepeken átelmélkedtünk, azokat valamiképpen életre váltsuk! Azt hallottuk:

Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete!

Amikor az emberek hallják ezt a kifejezést, már nem is értik. Miért olyan fontos az, hogy megjelenik a világban Isten emberszeretete? Azért fontos, mert az emberről van szó! Az embert az Isten szeretete igazolja! Nem számok vagyunk, hanem Isten számon tart bennünket!
Mennyit kínlódtunk és kínlódunk e miatt nap mint nap, hogy embereket számnak néztek a koncentrációs táborban, a gulágon, a börtönben, igen sokszor még a kórházakban is. Mondják, hogy az x szobában a ketteske, a hármaska, a kettes ágyon, a hármas ágyon.

Az ember nem szám, az ember számon tartott! Nektek minden szál hajatok számon van tartva! Istennek fontos a mi életünk!

Ez az egyik, amin igen komolyan el kell gondolkodnunk! A másik: Isten szeretete megjelent a világban és ez az isteni szeretet általunk az idők végezetéig jelen van, – ha jelen van – ez azt jelenti, hogy a társadalmak stabilak, hogy az emberi közösségeknek van lelki háttere!

Isten szeret bennünket
Mit jelent az, hogy az Isten szeretete megjelent a világban? Azt jelenti, hogy Isten számon tart bennünket!

Istennek fontos az ember! Isten megszólítja az embert! Isten szövetségesének tartja az embert! Isten az emberre olyan üzenetet bíz, amelyre a világnak szüksége van!

Isten szeret, ez azt jelenti, hogy igazol bennünket az Isten! Akit nem szeretnek, az légüres térbe kerül. Vágyakozunk arra, hogy valakinek fontosak legyünk! Az ember értéktudatának ez az alapja! Ha senki se szeret, akkor mit érek, miért élek?

Isten szeretete a történelemben
Az isteni szeretet megjelent már Krisztus előtt is a prófétákon keresztül. Megjelent kézzel foghatóan Krisztusban, aki értünk Emberré lett! Krisztus szólt az Istenről, Isten igazságait mondta, Istent mutatta meg, Isten szeretetét közvetítette az embereknek! Ez az isteni szeretet Krisztus küldetéstudatának elfogadásával folytatódik az Egyházban, a keresztények közösségében. Ez a folytatás az apostolok révén történik, aztán az Isten népe, a keresztény közösség révén.

Az apostoli Anyaszentegyház
Nagyon fontos, talán már oda se figyelünk, amikor a hiszekegyet imádkozzuk, az apostoli hiszekegyet! Az apostoli Anyaszentegyház hitvallását mondjuk! Apostoli! A küldetés az apostolok révén folytatódik! Mindenki valamiképpen apostol, aki ebbe a sorba beáll!

Tegyetek tanúságot
Mit jelent ma Isten szeretete a világban? Jelen van-e Isten szeretete a világban? Ezt a kérdést önmagunknak tesszük fel, mert mi vagyunk az Isten küldöttei! Tanúk vagyunk! Tegyetek tanúságot Rólam a Föld végső határáig! – mondja Jézus az apostoloknak, rajtuk keresztül minden hívő embernek! Ez a tanúságtétel történik szóval, tettekkel, néha az életünk kockáztatásával is!

Az egész élet kockázatvállalás! Ha az ember vállalja a szót, akkor kockáztat! Ha az ember vállalja az életet, akkor kockáztat! Ha az embernek az élet, vagy a halál között kell választani, az a legnagyobb kockázatvállalás!

A szó
Mondjátok el a Föld végső határáig! – bízza ránk Jézus az üzenetet! Minden szó valamiképpen az életről szól! Hallunk ilyeneket: Ne szólj szám, nem fáj fejem! Ez a megalkuvás legmélyebbje! Vétkesek közt cinkos, aki néma! Nem lehet lenyelni a szavakat! Nem oktatgatni, nem kioktatni kell, hanem vállalni kell a szót, amit ránk bíztak!

Az élet
Ti vagytok a világ világossága! A fény soha sem mondja azt, hogy elég! A fény a legnagyobb sötétégben is fény! A Calais-i toronyőrt említettem, aki azt mondja, nem aludhat ki a fény, az egész világ szeme rajtam van. A világ szeme rajtunk van! Őrizzük-e a fényt? Ti vagytok a világ világossága!

Az ember üdvössége
Befogadtuk-e az Istent, aki az ember üdvösségét akarja? Az ember üdvössége azt jelenti, hogy beengedjük életünkbe az Isten szeretetét! Ez a szeretet átalakít bennünket! Ezt a szeretetet adjuk tovább a velünk együtt élőknek! Ez a küldetésünk és ez az üdvösség!

Ebben az esetben győzött a jó a rossz fölött! Az ember története és a világ története üdvtörténet! A kérdés azon dől el, hogy a jó győz, vagy a rossz győz?

Ha az Isten szeretetét befogadtuk, - Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket! - akkor ez a szeretet átalakít bennünket, akkor ezt a küldetést képesek vagyunk teljesíteni!

Ha ez nem történik meg, akkor álom, hogy egy küldetést tejesítsünk! Hogyan? Hogyan?

Ha az ember nem lett Isten szeretete révén az Isten barátja, akkor hogyan akar tanúságot tenni a szeretetről? Lehetetlen és kockázat!

A jó győzelme
E nélkül nem lehet egymással összetartozni, egymással élni! Az üdvösségünkről van szó, külön-külön mindegyikünk életéről, hogy a jó győzedelmeskedik az életünkben, vagy a rossz! Ha a jó győzedelmeskedik, akkor ez nemcsak azt jelenti, hogy jó emberek vagyunk, hanem a világban nem haszontalanul élünk! Ha a rossz győzedelmeskedik, akkor még rosszabb lesz a világ helyzete! A jó és a rossz közötti küzdelem a világvégéig tart!

Nem egyszerű a szó szoros értelmében ezt vállalni! Viszont ez az önértékelésünk alapja! Aki nem a szeretet, nem a jó oldalán áll, az semmire értékeli magát! Engedjük néha ezeket a kemény következtetéseket érvényre jutni az életünkben! Különben hamiskodunk, különben játszadozunk az életben, az élettel és egymással is!

Ne féljetek, a lelket nem tudják megölni
Jézus mondja: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket nem tudják megölni! Az a fontos, hogy a lelket nem tudják megölni! A Lélek az üdvösséget jelenti, azt jelenti, hogy a jó oldalán állunk! A Lélek az erkölcs! Erkölcsi vállság, csak senki se tudja mit jelent. A Lélek, az erkölcs azt jelenti: az egészséges léleknek van felelősségtudata! E nélkül nincs erkölcs, nincs Lélek, nincs lelki élet! A felelősség a világért, ezért a gyönyörű világért, ami nem a mienk, az Istené!

Felelősek vagyunk a világért és egymásért! Ez a Lélek kérdése!

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket nem tudják megölni! Ez tőlünk függ, ez nem az ellenfeleinktől függ, hogy mi erkölcsös emberek, lelki emberek vagyunk-e! Komoly kérdések ezek! A III. évezred elején ez élet-halál kérdése!

Amikor Krisztus révén megjelent a kereszténység, akkor forradalmi változással szinte fölrobbantotta a világot! A pogány istenekben nem hittek már az emberek. Kiüresedett a pogány istenek világa! Erről szinte soha se hallunk, mert ez kényes kérdés! Ezzel a birodalom stabilitása megszűnt! Ha egy birodalomnak, egy országnak nincs lelki háttere, akkor nincs stabilitása! Annak a világnak meg kellett szűnni, egyszerűen kiégett, hiteltelenné vált, mert nem volt lelki háttere tovább! Ebben a világban jelent meg Jézus és megjelenített egy új fogalmat, a szeretetet! Az akkori világ szeretetlen világ volt! Abban a világban a szeretetet nem ismerték, ott az erő dominált! Aki erősebb, az győz, aki gyenge, az hullik! Ebben a világban megjelent Jézus az Isten szeretetével! Ezzel a szeretettel az istenhívők világa a betegek, a szegények felé fordult! Ezáltal győzött és stabilitást adott annak a világnak!

Most a XXI. században hol állunk
Azt mondják, a kereszténység kiégett, a kereszténység hiteltelen. Azt nem mondják ki, hogy a világ elveszítette a stabilitását, a világ elveszítette lelki hátterét! Mindenki bizonytalan, mindenki panaszkodik, mindenkinek baja van. Ugyan! Csak arra kell gondolni: tudjuk-e, hogy az Isten szeret bennünket? Vagy? Istent kiűztük a világunkból, még csak a nevét se halljuk! A szeretet fogalmát is kiűztük a világunkból! Már csak szolidaritásról beszélnek. A szeretetet ki se merjük mondani!

Az életünkről van szó! Az üdvösségünkről van szó
Jelen van-e a jó, vagy csak a rossz van jelen a világban? Ez azon múlik, hogy rádöbbenünk-e arra, hogy az életünk csak a Lélek felől értékelhető! Ez a világ már eljutott oda, hogy elveszítette az összes biztos pontját! Mi is megalkudtunk, mint keresztények. Csak akkor vagyunk keresztények, ha a bensőnkben vállaljuk a jó és a rossz harcát!

Ha a jó győz bennünk, akkor a Lélek győzedelmeskedik! Akkor a Lélek jelen lesz a világban, mert a világot csak a Lélek élteti, ahogy minket, embereket is!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Isten szeretetéről kell nekünk tanúságot tenni ebben a világban!

Kedves Testvérek! Ijesztő, ami történik a világban! A pogány világ gyilkolja a keresztényeket, be akarják fejezni az Isten elleni küzdelmüket, az Egyház elleni küzdelmüket, a hívők elleni küzdelmüket. Gondoljunk a vértanúkra és imádkozzunk értük, akik azért halnak meg, mert hívő emberek!

Mi Atyánk…