Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Gondviselés Háza Idősek Otthona Fő utca

Gondviselés Háza Idősek Otthona Fő utca

Bemutatkozás

Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményünk elsősorban idős, beteg, önellátásra nem képes, de kórházi ellátásra nem szoruló időseket lát el. Állandó nővérfelügyelet, háziorvos, pszichológus és pszichiáter szakorvos segíti a lakók gondozását, ápolását. A gondos ápolás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mentálhigiénés ellátásra, foglalkoztatásra, képességek és készségek megőrzésére. Intézményünk foglalkozik demens betegek ellátásával is. Az ellátás térítési-díj köteles, melyet utólag, havonta kell megfizetni. A személyi térítési díj összege jövedelemfüggő. Tájékoztatást az intézmény vezetője és a főnővér ad személyesen. 

A fenntartó és az intézmény rövid történeti összefoglalója

1.) Fenntartó bemutatása

A fenntartó a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, jelmondata: „A hit védelme és a szegények szolgálata”.

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Jóllehet, az alapító atyák biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkről, és a szegények segítése is bizonyosan más tartalommal bírt a kezdetekben. Ettől azonban a jelmondat nem vált idejétmúlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma a keresztény közösségek megmaradásának támogatásával, példamutatással, gondoskodó szeretettel igyekszik szolgálni a szervezet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989-ben, a magyar rendszerváltás eredményeképpen újra szabaddá váló civil, egyházi légkörben jött létre. Megalakulása után nyomban történelmi események forgatagába került. Először a keletnémet menekültek megsegítése, majd a romániai forradalom és a balkáni háború állította feladat elé a magyar Máltaiakat. E nehéz első éveket követően a társadalmi szolidaritás konkrét megnyilvánulásait érzékelő közvélemény bizalommal fordult a Szeretetszolgálat felé, s a kormányzati szervek is olyan szociális feszültségek kezelését bízták rá, melyeket annak igazgatási, szociális és egészségügyi szervezetei nem, vagy csak részben tudtak megoldani.

(forrás: https://nemzetkozi.maltai.hu/rolunk/tortenetunk/)

A fenntartó napjainkban a szociális és gyermekvédelem területén 149 intézményt, 179 telephelyet és 277 szolgáltatást nyújt az ország különböző pontjain.

2.) Az intézmény bemutatása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Idősek Otthona 77 férőhelyes idősek otthonakéntműködik napjainkban, ahol átlagos szükségletű és demenciával élő lakók teljeskörű ellátását biztosítják a fővárosban, országos ellátási területtel.

Az intézményi ellátás gyökerei a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend történetéhez nyúlnak vissza.

A rendszerváltozás után a szerzetesrend visszakapta a Batthyány téri intézményét, ahol a jelenben idősotthoni ellátás mellett, 24 órás egészségügyi centrum, lábadozó, téli időszakban krízisférőhelyeket biztosító hajléktalan ellátás folyik, egyéb segélyezési tevékenységek mellett. 

A rendszerváltást követően Paskai László bíboros úr Ambrózia nővért nevezte ki magyarországi tartományfőnökének. 

A szerzetesrend tagsága akkor már idős, beteg nővérekből állt, ezért Ambrózia nővér Kozma Imre atya és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködését kérte a bentlakásos idősotthon fenntartásához.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a szerzetesrend magyarországi szellemi örököseként őrzi az Erzsébet apácákra jellemző szemléletet, amellyel a gondoskodásra szoruló betegeket és idős embereket ápolták. 

Ahhoz, hogy a Gondviselés Házában folyó idősellátás missziós küldetését meghatározzuk, érdemes visszanyúlni a gyökerekhez, ahogy a szerzetes nővérek végezték keresztény értékrendjükből fakadó szociális küldetésüket.

Az Erzsébet-nővérek a szegény és alázatos Krisztust követik Assisi Szt. Ferenc és Szt. Erzsébet példája nyomán, akik magukat a betegek szolgáinak tekintették, és a legnyomorúságosabb betegben is magát Krisztust látták.

A nővérek elsődleges feladata a betegek szolgálata volt. Kórházaik központi részét a nagy, közös kórterem alkotta, amelyben oltárt állítottak. A kórházhoz mindenhol gyógyszertár is tartozott. A kórház mellett egyes helyeken idős asszonyok ápolására szolgáló intézményeket is működtettek, mint például Budán a Marczibányi István által 1804-1805-ben fölépített „Reconvalescentenhaus”-t, azaz „lábadozók házát”. A betegeket ingyen ápolták, csak adományokat fogadtak el, és ferences módra alamizsnát gyűjtöttek,

A Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek, latinul: Ordo Sanctae Elisabethae, O.S.E.; illetve Szent Ferenc Szabályozott Harmadrendjének Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérei, Sorores Hospitalariae Sanctae Elisabethae Tertii Ordinis Sancti Francisci, S.S.E. a ferences harmadrend női ágának több kongregációja és társulata. 

Eredetileg az első kongregációt 1397-ben Angela di Marsciano alapította Folignóban, amely az Erzsébet-intézetekbenműködött. Jelenleg egyszerű fogadalmas szerzet, amely a ferences harmadrend regulája szerint működik. Jelszavuk: "Segítsünk, mint Szent Erzsébet!"

budai Erzsébet-apácák az aacheni Erzsébet-apácák (elizabetánusok) egy csoportja. A középkori olasz alapításokhoz nincsen köze. 

1785 és 1950 között Budán, a vízivárosi egykori ferences rendi kolostorban éltek. 

A betegápolás ügyének megoldására a város és II. József sürgetésére 1785. november 6-án, a bécsi kolostorból 20 nővér vette át a kiürített kolostort, és 20 ággyal megnyitották a város első női kórházát. A budai Erzsébet-apácák kórháza 1817. évtől működött, 1928-ban már 130 ággyal. 1944-ben betegség címén több mint 100 zsidót rejtegettek, és számos zsidót mentettek ki az óbudai téglagyárból is.

A rend feloszlatásakor, 1950-ben 69 fő Erzsébet-apácának kellett távoznia a házból. Miután a kommunisták feloszlatták a szerzetesrendet, a kiválóan képzett nővérek igyekeztek az egészségügyben elhelyezkedni. Templomukban rendszeresen találkoztak, így a lelki közösség kötelékeit is megőrizték.

1990-ben 25 fő Erzsébet nővér kezdte meg ujjászervezni a közösségi életet. 

Az időközben fővárosi fenntartásban működő szociális otthont visszakapták, mely jelenleg a Gondviselés Háza Idősek Otthonának is helyet ad 2000. év nyarától.

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9bet-ap%C3%A1c%C3%A1k

és https://szerzetes.hypotheses.org/noi-rendek/erzsebet)

3.) Missziós küldetés

Fentiekben bemutatott lelkiséget megismerve az intézmény missziós küldetése:

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak” Lk. 6,31

4.) Jövőkép

Intézményünk - a keresztény normákból fakadó szociális munka eszközeivel dolgozva - egy olyan intézmény szeretne lenni, ahol minden ember, kiemelten a demenciával élők, megnyugvásra lelhetnek életük utolsó szakaszában.

„Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenben hálaadással tudassátok kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, megőrzi szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézus által." 

Filippi 4, 6-7