2019-ben indult és 2022 szeptemberében ér véget a Social Service for Schools (Társadalmi szolgálat iskoláknak) című projekt, amelyet az uniós Erasmus+ program keretében valósított meg öt középiskola és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A holland, spanyol, görög és olasz partneriskolák mellett a budapesti Európa 2000 Gimnázium vett részt a pályázatban. A projekt célja volt, hogy az önkéntességet és módszertanát komplexen, szakmai igénnyel bemutató és az iskolai keretek közt végzett önkéntes szolgálatot támogató tudásbázis jöjjön létre. A résztvevők arra törekedtek, hogy a tanulók önkéntes szolgálata (Magyarországon ez az IKSZ-ként emlegetett iskolai kötelező szolgálat) úgy legyen az iskolai élet része, hogy az pedagógiai eszközként, oktatási módszerként is hasznosuljon.

Az öt résztvevő iskola tanulói és pedagógusai többnapos tréningheteken látták vendégül egymást, amelyeken workshopok keretében cseréltek tapasztalatot saját önkéntesprogramjaikról, és együtt is végeztek különféle társadalmi szolgálatokat, reflektálva a tanulságokra. A gyerekek tanáraikkal együtt terveztek óravázlatokat, foglalkozásmeneteket, melyeket aztán ki is próbáltak saját intézményeikben. A közös munka alapja a Service Learning (szolgálva tanulás) tevékenységalapú oktatási módszer volt, amelynek lényege, hogy a tanulók a külső helyszíneken végzett társadalmi tevékenység során szerzett tapasztalatokat dolgozzák fel és hasznosítják tanórai (osztályfőnöki, de akár szakórai) keretek között. A projektben részt vevő oktatási szakemberek koordinátori megbeszéléseken dolgozták ki – a diákok tapasztalatait is felhasználva – az öt úgynevezett szellemi terméket: készült egy intézményi útmutató, egy tanári kézikönyv, egy digitális platform, egy standardizáló rendszer és komplex tréninganyag.

Az intézményi útmutató egy kalauz a tanulói önkéntesség intézményi szintű bevezetéséhez: az iskolákat segíti az önkéntesség helyi rendszerének, kereteinek, módszereinek kidolgozásában.

A tanári kézikönyv az önkéntességet koordináló pedagógusoknak, mentoroknak, szaktanároknak nyújt támogatást: óratervektől, tanmenetektől kezdve konkrét feladatokig, bevált jógyakorlatokig tartalmaz módszertani segédanyagokat az önkéntes szolgálat tapasztalatainak feldolgozásához, vagy épp a szolgálat konkrét lebonyolításához. A jógyakorlatok a társadalmi kapcsolódásra összpontosítanak, és építenek a leghatékonyabb „oktatási módszerre”, a példamutatásra is: sok feladat például a generációk találkozására alapul (pl. önkéntes szolgálat idősotthonban, tudáscsere az idősekkel), és hangsúlyosak az iskolán belül, folyamatos tanári jelenléttel megvalósuló szolgálatok (például szendvicsek készítése az ukrajnai háború elől menekülőknek).

A socialserviceforschools.org digitális platform és online önkénteskezelő felület az önkéntességet vállaló diákokat és az önkénteseket fogadó civil szervezeteket köti össze, de az adatbázisként is szolgáló felületre az iskolák is regisztrálhatnak, és menedzselhetik, dokumentálhatják, követhetik tanulóik önkéntes tevékenységét. A digitális platform egyaránt segít a tájékozódásban és a hatékony szervezésben, és általa a diákok egyénre szabott, az érdeklődésüknek megfelelő önkéntességi lehetőséget kereshetnek. Magyarországon ez oldhatja a közösségi szolgálat „kötelezőségéből” fakadó nyomást is, és lehetővé teheti, hogy a fiatalok és pedagógusaik ne nyűgként tekintsenek az önkéntességre.

A Máltai Szeretetszolgálat nem oktatási intézményként, de Iskola Alapítványa révén fenntartóként, illetve önkéntes szolgálatra alapuló civil szervezetként vett részt a projektben, az önkénteseket fogadók szempontjait hozva a közös gondolkodásba. A máltai szervezet dolgozta ki azt a két információs és képzési segédletet, amelyek az önkéntes tevékenység megfelelő kereteit, a résztvevők felkészültségét és biztonságát garantálják.

A karitatív szervezet szakemberei készítettek egy standardizáló rendszert, amely többek között tisztázza az iskolai önkéntességet mint jogi viszonyt (hiszen ez egy speciális munkaviszonynak tekinthető), rögzíti az önkéntesség alapfeltételeit, meghatározza az érintettek (diák, iskola, iskolai koordinátor/pedagógus, szülő, fogadó szervezet stb.) kötelességeit, jogait, felelősségi körét, és például a fogadó szervezetek által biztosítandó körülményeket is. A standardizációval egy önszabályozó rendszer kialakítása volt a cél. A feltételeknek megfelelő fogadószervezetek például védjegyet kapnak, amit feltüntethetnek a honlapjukon és a socialserviceforschools.org-ra történő regisztrációkor is, így mind a diákok, a tanárok és a szülők számára rögtön egyértelmű, hogy az adott szervezet biztonságos, és a megfelelő körülmények között vállalhatnak nála önkéntes szolgálatot a tanulók.

A Máltai Szeretetszolgálat által fejlesztett tréninganyagok a diákok, a tanárok és a fogadó szervezetek munkatársai előzetes képzését segítik, hogy minden résztvevő a szükséges tudással felvértezve érkezzen az együttműködési helyzetbe.

A Social Service for Schools projekt szellemi termékeinek legfontosabb erénye, hogy a korszerű tudást és az időtlen jószándékot folyamatosan alakítható, hatékony gyakorlatban kapcsolják össze. Olyan, az erőforrásokkal jól gazdálkodó, okosan tervezett rendszert kínálnak – és segítenek is helyi szinten adaptálni –, amely terhet vesz le a közösségi szolgálatot végzők (és szervezők) válláról, az önkéntességet pedig nem adminisztrációs és teljesítménycentrikus teherként, hanem élvezetes programként, hatékony tanulási eszközként és az személyiség kibontakozását, fejlődését is segítő, örömteli tevékenységként mutatják meg.

A projektben részt vevő intézmények, így az Európa 2000 Gimnázium és a Máltai Szeretetszolgálat is zárókonferencián mutatják be a projekt eredményeit, melyeket a socialserviceforschools.org weboldalon, illetve saját honlapjaikon tesznek elérhetővé.