Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

The Social Service for Students, as a Complex Institutional Innovative Programme

The Social Service for Students, as a Complex Institutional Innovative Programme

Bemutatkozás

A projekt címe: The Social Service for Students, as a Complex Institutional Innovative Programme’’ ERASMUS+ project
A projekt azonosítója:  2019-1-HU01-KA201-061250
A projekt időtartama: 2019.október 1. - 2022. szeptember 30. (36 hónap)A projekt koordinátora: Európa 2000 Középiskola, Budapest

A projektet a Nemzeti Iroda, a Tempus Közalapítvány 280.751 EUR támogatásban részesítette.

 

The Social Service for Students, as a Complex Institutional Innovative Programme címet viselő ERASMUS+ projekt a budapesti Európa 2000 Gimnázium koordinálásában, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat partnerségével és 4 külföldi középiskola együttműködésével valósítja meg a köznevelést fejlesztő programját. A projekt témája a tanulók által végzett önkéntes tevékenységek (itthon a közösségi szolgálat „iksz”) oktatási rendszerbe történő integrálása, a service-learning nemzetközi kidolgozása.

 

ERASMUS+ projektazonosító: 2019-1-HU01-KA201-061250 pályázat bemutatása
A projekt témája a tanulók által végzett közösségi szolgálat oktatási rendszerbe történő integrálása, a service-learning nemzetközi szintéren való kidolgozása és adaptálása. A nemzetközi partnerség összetétele a céloknak megfelelően olyan iskolák bevonásával jött létre, amelyeknek a témában jártassága, működő programjai, komoly tapasztalatai, röviden, megosztható „jó gyakorlatai” vannak. Az alapötlet szerint ezeknek a nemzeti szintű, egyedi és egyéni „jó gyakorlatokanak” a megismeréséből és megosztásából kiindulva olyan szellemi termékeket kívánunk fejleszteni a témánkkal kapcsolatosan, melyek alkalmazásával egy komplex intézményi innovációt hozhatunk létre, mely lehetőséget teremtene alkalmazójának a módszertani, és szemléletbeli fejlődésre.

Projektünk nemzetközi szükségeségét az indokolja , hogy Európa szerte számos próbálkozás és kezdeményezés történt arra, hogy az iskolai önkéntesség és/vagy a közösségi szolgálat témáját felvállalja, de ezek közül nagyon kevés tudott sikeres, hosszútávú eredményt elérni, sőt a legtöbb nem lépte át az országhatárokat. Mi ezek közül a „jó gyakorlatok” közül válogatva, azokat megismerve kívánunk egy határokon átívelő programot megalkotni, amely képes az intézményi és oktatásbéli (pedagógiai-tanári-tanulói) fejlődés megteremtésére.

Nem egy egyedi probléma megoldására keresünk válaszokat, hanem egy európia szinten is adaptálható lehetőséget kínálunk fel projektünk eredményeivel. Egy olyan hiányt kívánunk pótolni ezzel a komplex programmal, amely a későbbiekben hasznára válna az európai, de akár az Európán kívüli köznevelés bármely résztvevőjének.

A Z generáció szociális érzékenysége folyamatosan gyengül, embertársaik, és kortársaik felé való közeledésük és emberi kapcsolataik a digitalizáció és az on-line térben töltött idő miatt fejlesztésre szorul, ezért pályázatunk egyik fő célkitűzése a szociális érzékenyítés, a társadalmi elfogadás és felelősségvállalás erősítése a lehető legtöbb szinten (befogadás, elfogadás, önkéntesség, közösségi szolgálat).

Stratégiai célok:
• Egy európai szintre integrálható program megalkotása, amely összekötő kapcsot képez az oktatás (iskola – tanárok – tanulók) és a fogadó intézmények (társadalmi, civil és egyéb non-profit szervezetek) világa között.
• Egy olyan közösségi szolgálati rendszer megalkotása, amely a tanulóra fókuszált, élményszerű, a mindennapi élettel összekapcsolható alternatív-komplex nevelést tesz lehetővé.
• Olyan, a közösségi szolgálattal (service learning) összefüggő rendszer és oktatási program kidolgozása, amely beépíthető az iskolák pedagógiai programjába, a mindennapi pedagógiába.

Elméleti célok:
• Szemléletformálás – attitűdváltás – személyiségfejlesztés – érzékenyítés
• Rendszerszintű formálódás - szervezeti kultúra fejlesztése
• Tudásmegosztás, tapasztalatcsere – „jó gyakorlatok” megismerése, átadása, adaptálása
• Digitális, szociális és egyéb kompetenciák fejlesztése - társadalmi felelősségvállalás erősítése

Programunk középpontjában a középiskolás korú diákok állnak, akik az elsődleges célcsoportot képezik. Segítik a projekt eredményeinek létrehozását, és a projekttel kapcsolatos tevékenységekben is főszerepet játszanak.
Másik fő célcsoport a tanárok, oktatók köre, akiknek oktatási és képzési anyagokat készítünk, amelyek lehetővé teszik a hallgatók elsődleges célcsoportjának fejlesztését.
Harmadik célcsoportunk a fogadó intézmények és alkalmazottaik köre, akik a tanulók társadalmi és közösségi szolgálati tevékenységeit támogatják.
A projekt szellemi termékek fejlesztését tűzte ki a pályázati tevékenységek lebonyolítása mellett. A pályázati projekt nyelve az angol, mint ahogy a pályázati eredmények és innovációk is angol nyelvűek.
A szellemi termékek egy koherens rendszert alkotnak, de önmagukban is kezelhetőek, terveink szerint egytől-egyig kiválaszthatóak lennének az adaptálásra és a kiterjesztésre.

Fejleszteni kívánt szellemi termékekeink:
• Intézményi protokoll, útmutató;
• Tanári Kézikönyv (oktatási segédanyagok);
• e-Pack (digitális önkénteskezelő felület és e-Learning anyagok, digitális segédanyagok)
• Tréning anyagok
• Standard minősítés a fogadó partnerintézményekre

Az alkalmazott módszertant illetőleg törekszünk a projektszemlélet alkalmazására az intézményi protokoll bevezetése kapcsán. Az intézményi útmutató egy folyamatot mutat be, melynek lépése, mérföldkövei, mérési pontjai vannak, amit követni kell. A mérések, az ellenőrzések, a rendszeres beszámolók olyan visszacsatolást biztosítanak, mely tanulságokat a véglegesítés során be tudjuk építeni. Alapelvünk a gyakorlat-orientál, tanulói tevékenységre fókuszált nevelés. A téma még jobban kiemeli az informális oktatás, az alternatív pedagógiai módszerek erősítését.

A részvevők felé elvárt hatások kapcsán is a holisztikus szemléletet követjük, kompexen szemléljük a projektünk eredményeit. Projektünk missziója a köznevelés fejlesztése az által, hogy a tanulók számára olyan rendszert kínál fel, melyben az önkéntes, közösségi tevékenység révén nő a társadalmi felelősségvállalásuk, szociális érzékenységük és aktív állampolgárságuk.
Innovációnk (szellemi termékeink) és az azokat kiegészítő projekteredmények elsősorban abban rejlenek, hogy nem készült még a köznevelési szektorban egy európai szinten is adaptálható komplex rendszer (programcsomag) és oktatási-képzési anyag, amely fókuszában a tanulói közösségi szolgálatnak és a tanulói önkéntességnek olyan integrált tevékenysége (service-learning) áll.

Máltai Szeretetszolgálat

Intézményi adatlap

IRSZ: 1011
Település: Budapest
Cím: Bem rakpart 28.
Telefonszám:: +36(1)3914700
Vezető: Lázár Alpár