Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

Húsvét 6.vasárnapja2017-05-21 00:00:00Szentmise bevezetése

Örvendező szóval hirdessétek a föld végső határáig az Úr megváltó, megmentő hírét!

Kedves Testvérek!

Ez a bevezető ének hatalmas perspektíva! Erre a küldetésre föl kell készülni! Ha valakit megkeresztelnek, akkor ahhoz hozzátartozik ez a küldetés! Ez nem kérdés, hogy vállalom, vagy nem vállalom, hanem parancs: Menjetek el az egész világra és hirdessétek!

Azon el kell gondolkodni, hogy az ember fölkészült-e erre a hivatásra, erre a küldetésre? Mindaz, amit ma tapasztalunk Európában, Magyarországon, mind-mind oda vezethető vissza, hogy ez a küldetés nem tudatosult bennünk! Ma azért vagyunk itt, hogy elmélkedjünk és fedezzük fel, mit jelent a keresztény élethivatásunk!

Ha ezt megismerjük, megtudjuk, akkor az életünk értelme is világos lesz! Megszűnnek a bizonytalanságok! Megszűnik az a kínzó kérdés,
hogy mi értelme van az életnek?

Ezt a szentmisét egy fiatalemberért ajánljuk föl, ő is keresi az élete értelmét! Azt tudom, - amennyire ismerem - hogy nem könnyen talál rá az élete értelmére. Imádságainkkal és ennek a szentmisének a kegyelmével segítsünk neki!

Szentbeszéd

Kedves Testvérek! Az öntudatos ember életét a felismert értékek, igazságok határozzák meg! Most a húsvét utáni időben vasárnapról-vasárnapra olyan szentírási részeket olvasunk fel, amelyek segítenek abban, hogy elmélyüljön bennünk keresztény hivatásunk, hogy teljesíteni tudjuk küldetésünket:

Menjetek el az egész világra és hirdessétek! Ez a küldetés a keresztény életünk lényege! Nincs keresztény élet ennek a küldetésnek elfogadása, elvállalása nélkül!

Ha Krisztus közelében élő emberek magatartását figyeljük, akkor nagyon sok tanulságot szerezhetünk! Amikor gondolkodtam a mai evangéliumon, akkor szó párok, érték, vagy igazság párok jutottak az eszembe: identitás, vagy önfeledt élet, identitás, vagy sodródás! Azt mondják, hogy a mi korunk emberének igazi problémája az identitásával kapcsolatos. A gondolkodók identitásválságot emlegetnek, ami túl nagy szó, de rendkívül fontos! Identitás nélkül, önazonosság nélkül nem lehet tudatos emberi életet élni!

Akkor önfeledten élünk, mint az állatok! Akkor sodródunk a pillanatnyi hatások, a benyomások, a vágyaink hatására! A mai vasárnapon ezt a kérdést kellene tisztázni magunkban!

Akik rendszeresen megjelennek ezen a szentmisén, - hiszen nem csupán mozaikszerű a közösségben való részvételünk - ahol egy felépített értékrend határozta meg az életünket!

Fontos kialakítani a saját értékrendet! Akik itt voltak nagyböjt vasárnapjain, a húsvét ünneplésének vasárnapjain, azoknak most földerül, hogy milyen sokféleképpen beszéltem arról, hogy önfeledten nem élhet az ember! Az emberi méltóságunkhoz hozzátartozik, hogy az ember reflektál – felel, számít - önmagára! Az ember elgondolkodik a saját maga reakcióin - válaszán – és próbálja kialakítani a maga értékrendjét, ezáltal meghatározni kapcsolatait egymással, a közösséggel, a társadalomban való elhelyezkedésével kapcsolatosan!

Az őskeresztények reflexiói – észrevételei
Ami történt, az őket nagyon mélyen érintette! Mire szólítja fel őket Krisztus feltámadásának eseménye! Mit jelent számukra a feltámadt Krisztussal való közösség, kapcsolat? Milyen lelki támogatásuk van? Visszagondoltak a feltámadás érthetetlen eseményére! Mit jelent az, hogy mi a feltámadt Krisztussal vagyunk kapcsolatban?  Mit jelent ez a kapcsolat? Milyen feladatot ró ránk ez az elkötelezett kapcsolat?Ezek azok a kérdések, amik a mi kérdéseink is!

Keresztények vagyunk, a keresztény önazonosságunkat kell tisztázni! Mit jelent az, hogy megkeresztelkedtünk? Mit jelent az, hogy ebben a világban a keresztények közösségét alkotjuk, építjük? Mit jelent ennek a keresztény közösségnek a küldetése ebben a világban? Ezek életbevágó kérdések azon okok miatt, amiket ma tapasztalunk!

A felelősség kérdése
Az igehirdetőnek nem kell példázatokon gondolkodni, csak ki kell nyitni a szemét. Ki kell nyitogatni egymás szemét, hogy lássuk azt, ami körülvesz bennünket! Gondolkodjunk el azon, hogy mennyi itt a mi felelősségünk! Felelősek vagyunk önmagunkért!

Aki önmagáért felelős, az átérzi a felelősséget a másik emberért és a világért!

A felelőtlen ember, aki felelőtlenül éli az életét, az nem tud felelősséget vállalni a másik emberért! A mi világunk tragédiája a felelőtlen emberi kapcsolatok, ideig tartók, amíg azok az én érdekeimet szolgálják. Már régen nem foglalkozunk a kapcsolatok árával! Minden kapcsolatnak ára van! Minden emberi kapcsolatban bent van az ember áldozata! Apró tettek egymásutánjában az életünkkel fizetünk! Különben kapcsolatról nincs szó!

Jézus az Atyával való kapcsolatért az életével fizetett! Jézus az Atya erejéből támadt föl

Az őskeresztények számára kiderült, mit jelent Jézus feltámadása! Eszükbe jutott az az igazság, amit Jézus mondott! Jézus nem feltámadt, hanem az Atya feltámasztotta! Ez a döntő! Az Atyának, a teremtő Istennek az ereje van az ember új élete mögött! Nem lehet élni az Atya ereje nélkül! A hitetlen ember, a hitetlen világ a maga erejére támaszkodik, az eredményen ne csodálkozzunk! Világos lett az őskeresztények számára, hogy a föltámadt Jézus az Atya erejéből él új életet!

Az őskeresztények Jézus szavára reflektáltak, - válaszoltak – Jézus kijelentéseit elevenné tették a maguk számára: Én és az Atya egy vagyunk! Ahogy szeret engem az Atya, úgy szeretem Én is az Atyát! Maradjatok meg szeretetemben, akkor Atyám szeretetében lesztek! Új, rendkívül fontos felismerés! Az isteni erő jelenik meg az ő egyéni életükben! Ez az isteni erő a kapcsolatban jelenik meg! Amit mondok, nem az Én szavaim, hanem amit az Atya bízott rám! Amit teszek, nem Magamtól teszem, az Atya ereje működik Bennem! Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket! Az emberi kapcsolatokban a szeretet jelenik meg!

Rendkívül fontos magyarázat! A mi új keresztény életfelfogásunk, önazonosságunk azt jelenti, a Krisztussal való kapcsolatunkban megjelenik az a remény, az a bizalom, ami megjelent Krisztus által ebben a világban! A sértett az Isten! Jézus Krisztus kiengesztelte az Atyát az emberek helyett! Isten bizalmát kell visszaszereznünk! Isten kész a velünk való bensőséges kapcsolatra, csak mi bizalommal forduljunk hozzá!

Az istenfiúság kérdéséről van szó
Isten fiai azok, akikben Isten Lelke lakozik! Az istenfiúság Lelkét kaptátok! Ez kapcsolatot jelent az Istennel! Ebben a kapcsolatban egy másfajta élet születik meg, ahogy minden kapcsolatban, ha az igazi! A kapcsolatban az ember benne van! A kapcsolatban csak úgy lehet benne lenni, hogy egymásnak ajándékozzuk magunkat! Isten nekünk ajándékozza magát az erejével, a szeretetével! Erre válaszolnunk kell! Amikor a küldetésünkről gondolkodunk, akkor ilyen kapcsolatokat építünk egymással! A bizalom alapjára építő kapcsolatokról van szó!

Kiengesztelődtünk egymással! Ez kockázatos! A világ kérdéséről van szó, kockázatot vállalunk mindenben, mindent elhiszünk! Éppen a leglényegesebb kérdésekben, a szeretetre, szerelemre épülő kapcsolatainkban bizonytalanodunk el olyan könnyen! Hiszünk a banknak, hiszünk a televízióban elmondott szavaknak. Sodródunk, facebookunk van, virtuális kapcsolatok, teljesen belemerülünk ezekbe. Sodródunk és valójában senkihez se tartozunk!

Az igazságokat újra kell gondolnunk! Az igazságokat magunkévá kell tenni! E nélkül nincs istenes élet! E nélkül nincs új identitástudat! E nélkül sodródunk a világban! Áldozatai leszünk a világnak, amely csak hasznot akar húzni belőlünk. Ez nem a virtuális világban, az emberi kapcsolatainkban érvényesül! Reflexió! Reflektálni kell! Mit jelent nekünk Krisztus tanítása? Mit jelent nekünk Krisztus példája? Mit jelent nekünk a kapcsolat az Atyával és Jézussal? Ebből építkezve mit jelentenek az emberi kapcsolataink?

Az identitásunkat keressük! Ára van! Ingyen nem szerezhető meg! Jézus azt mondja: Elküldöm nektek a Szentlelket, veletek lesz, vígasztal, mellettetek áll! Görög nyelven beszéltek akkor, az volt a kultúrnyelv. Elküldöm nektek a Parakletost. A Parakletos az ügyvéd, az értetek harcoló! Ennek ellentéte a diabolos, a csaló, az ármánykodó, aki csak egyet akar, megszüntetni az igazi kapcsolatokat, hogy zűr-zavar legyen. Jézus megígéri, elküldi a Parakletost, hogy meg tudjuk jeleníteni segítségével ebben a világban az egységet egymással!

A minta Jézus és az Atya egysége! Az élet forrása Jézus és a mi kapcsolatunk! Mindebben erősít bennünket az Isten Lelke! Micsoda perspektíva, ha ezt komolyan gondoljuk!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Az elmúlt kedden ünnepeltük Gazsi 70. születésnapját. Köszöntöttük őt és imádkoztunk érte! A múlt vasárnapi szentmisén nem említettem előre ezt a keddi ünnepünket, azért ezt az imádságot most ajánljuk fel érte! A Jóisten adjon neki még sok kegyelmet, hogy küldetését tudja teljesíteni!

Mi Atyánk…

Szentmise befejezése

Kedves Testvérek! Minden szentmise Krisztus tanításának az aktualizálása! Sajnos megfeledkeztünk arról, hogy a tanítás kötelező feladata a szentmise bemutatásának! Két része van a szentmisének, a tanító rész és az áldozati rész, amikor dicsőítjük Istent és visszaidézzük az istendicsőítés legnagyobbját, Krisztus áldozatát! Talán e miatt is tartunk ott, ahol tartunk! A templomba járó emberek zöme is szinte csak ezzel foglalkozik, - ahogy hallják a papok – miért beszél annyit! A tanítás azért fontos, hogy tudatosuljon bennünk a küldetésünk! Ha nincs tanítás, akkor összejövünk, jó esetben jól érezzük magunkat, találkozunk a barátainkkal, egymással, de a szentmise misztériuma ennél sokkal több!

Isten segítsen bennünket, hogy istenkapcsolatunk az isteni igazságok alapján bontakozzon ki!

Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe, aztán pünkösd ünnepe lesz. Pünkösdvasárnap este Rómából a Generális Atya jön el hozzánk! Rómában igen nagyra tartják a magyarországi Irgalmasok erőfeszítéseit a gyógyításban. A Generális Atya is kíváncsi ránk! Ha sikerül új kórházat építeni, akkor ez még inkább felénk fordítja a figyelmet. Pünkösd-hétfőn a reggeli szentmisén vesz részt a Generális Atya, mert pünkösdvasárnap este érkezik. Ha találkozni akarunk vele, erre akkor van lehetőség!

+  Á L D Á S  +