Máltai Szeretetszolgálat

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Máltai Szeretetszolgálat

Imre atya igehirdetései

Kozma Imre atya a Szent István Kápolnában tart szentmisét.

Address: Budapest, II. Frankel Leó út 54.
Miserend: vasárnap és ünnepnapokon: 9:00, hétfőn, kedden és szerdán 17:30

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP A év 2017-08-29 00:00:00Szentmise bevezetése

Kit emlegetnénk annyit, mint az Istent,
az életünkben, ha hívő emberek vagyunk,
a templomban, amely az Isten háza!

Kedves Testvérek! A mai vasárnapon mintegy felszólítást kapunk mindannyian, - elsősorban mi, akik hívők vagyunk – hogy ki is nekünk az Isten? A világnak is van véleménye Istennel kapcsolatosan! A világnak ki az Isten? Ha hívő emberek vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy Istenhez tartozunk!
Kérjük az Istenhez tartozás kegyelmét!

A többi ebből a kapcsolatból kibontakozik! Ahogy az emberi életünkben is,
minden a kapcsolatainkból bontakozik ki! Tartsunk önvizsgálatot.

Szentbeszéd

Ki mondja el a világnak,
hogy Jézus a messiás?

Kedves Testvérek! Jézus a tanítványokra bízta ezt, amikor elküldi őket: Menjetek el az egész világra és hirdessétek minden teremtménynek az örömhírt! Mindenki vélekedik valamiképpen az Istenről! Nekünk, akik keresztények vagyunk, nekünk tudnunk kell azt, hogy ki az Isten, akihez tartozunk! Jézus nem véletlenül kérdezte a tanítványoktól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Kinek tartják az emberek az Istent? Akik közvetlen közelében voltak:
Ti kinek tartotok Engem?
Miért döntő ez a kérdés?

A hívő szemlélet szerint Isten a történelemben Isten! Nagyon határozott, szigorú keresztény üzenet: Isten a történelemben! Három egyistenhitű vallás van, a zsidó, a muszlim és a keresztény. Egyistenhitű vallások, de micsoda különbség van mindegyik vallás Istene között!

A zsidók Istene Jahve, aki értünk van, aki porba tiporja a zsidók ellenségeit. Nekem esetenként igen nehezemre esik imádkozni a papok napi imádságát. Ma reggel is erről volt szó a zsoltárokban, hogy a zsidók Istene megtapossa a zsidók minden ellenségét.

Itt vannak a muszlimok, az ő Istenük Allah. Allah nevét emlegetve, – Európa ma nap mint nap hallja – a jóságos Allah nevében gyilkolnak. A felfogásuk szerint, akik nem az ő vallásközösségükhöz tartoznak, azokat meg kell ölni, azokat ki kell iktatni!

A mi Istenünk a szeretet Istene. Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Mit gondolunk mi a szeretet Istenéről? Ti vagytok a világ világossága! – mondja Jézus! Menjetek el az egész világra és tegyetek tanúságot Rólam! Tegyetek tanúságot a szeretet Istenéről!
Ki a mi Istenünk
A mai vasárnap azt akarja tisztázni: ki a mi Istenünk? Mit gondol a világ Istenről? Nem mindegy, hogy mit gondol a világ az Istenről és mit mond róla, de a döntő az, hogy mi mit gondolunk, nekünk mit jelent az Isten? A kereszténységnek, a szeretet Istenének központi üzenete:
Isten szívügye az ember, az ember sorsa
és a teremtett világ sorsa!

Ez a kérdés izgatja a világot is! Hogyan gondolkodunk erről? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!

Jézus Krisztus az, aki az Isten programját elhozza a földre!
Jézus Krisztus az, aki az Isten tervét óhajtja megvalósítani a földön!
A krisztusi művet folytató Egyháznak az a küldetése:
Isten tervét megvalósítani ezen a földön!

Halálosan komoly kérdés ez! Egyéni sorsunkról, közösségeinkről van szó! Ne keresztény közösségekre gondoljunk, hanem emberi közösségekre, a társadalomra, a világra! Az emberi történelemről van szó! Milyen irányt vesz az emberi történelem?

Ebben a történéssorozatban hogyan áll a mi emberi sorsunk?
Jézus ezért kérdezi: Mit gondolnak Rólam az emberek?

Jézus elindította ezt a tanítást, tömegek hallgatták, számtalan üzenet, leírás van ezzel kapcsolatosan a Bibliában. Mit gondolnak az emberek Rólam és erről a programról? Van, aki Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának tart. A próféták az Isten üzenetét hordozták, legalább valami jót gondolnak Róla!

Keresztelő János az előfutár. Illés, aki a pogány papokkal harcol, mert ő Isten ügyének a prófétája. Jeremiás, aki rossz híreket hoz a népnek, mert nem tartják meg azt, amit az Isten vár és kér tőlük. Aztán a szent maradék, a kevéske, - aki megmarad azok közül, akik semmibe veszik az Isten szavát - akik életük vezérelvévé teszik az Isten üzenetét, azokban majd remélhetünk megújulást!
Íme Jézus!
Jézus, aki egyértelműen elhozza az isteni programot,
amire az emberek így reagáltak!

A mai világ reagálásai
Jézus a forradalmár, Jézus programja minden forradalomban megy tovább! Ezt Victor Hugo mondta. A párizsi forradalom idején azt mondták, hogy Jézus az első polgártárs. Az új polgárok azt mondták, hogy mi azért vagyunk vörösök, mert minket Jézus piros vére mentett meg. Sok mindent lehetne még mondani.

A mi vélekedésünk
Jézuskánk van, karácsonyi Istenünk van. A felnőttek talán automata Istenre gondolnak. Kérésük van, aztán tessék teljesíteni, még pénzt is adunk érte! Van egy külsőséges ismeret, így-úgy amúgy gondolnak emberek Istenre. Van egy bensőségesebb ismeret, ha arra gondolunk, ami a valóság!

A megmentődés útja
A mélységesebb istenismeretben a Jézus körül lévők, a vele lévők mondják a választ: Te vagy a messiás, az élő Isten Fia! Te vagy a Krisztus, ami azt jelenti, hogy megmentő! Te vagy a megmentőnk! Ebben a fogalomban bent van a megmentődés útja! Jézus rögtön igazolja is Péternek:
Boldog vagy Simon, János fia,
mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked,
hanem az Én mennyei Atyám!

A testvériség itt kezd bontakozni! A testre és a vérre nem lehet építeni semmit, vegyük tudomásul! Ez a világ, amelyben élünk, a testre és a vérre építkezik, az ember ösztönös világára, az ember hataloméhségére, az ember karriervágyaira. Ez a test és vér világa! Boldog vagy Péter, mert az Én mennyei Atyám nyilatkoztatta ki neked az igazságot! Mi az igazság?

Az igazság az, amire építhetjük az életünket!
Te szikla vagy Péter és erre a sziklára építem Egyházamat!

Péter a Szikla, akire épül az emberi közösség, a hívők közössége! Péter vallomása személyes kapcsolatot jelent a másik emberrel! Itt van helye a személyes kapcsolatnak!

Ez a személyes kapcsolat az Istennel:
Amit egynek tesztek, Nekem teszitek!

Erről szól az üzenet:
Személyes kapcsolata Istennel csak annak van,
akinek személyes kapcsolata van a másik emberrel!
Ez a személyes kapcsolat nem a testre és a vérre épül,
hanem a kegyelemre, az isteni szeretetre!

Azt jelenti, hogy mi emberek, akik külön-külön mindegyikünk egyéniség, megismételhetetlen egyed, de ugyanakkor mindegyikünk egy közösség tagja. A közösségben kell az embernek a helyét megtalálni! Az emberi kapcsolatok világában kell az embernek élni! Nem az egyediségét kell az embernek hangoztatni, hanem a kapcsolataink világát, amely kapcsolataink világát Jézustól tanultuk.

Egyetlen szempont van: a másikért élünk!

Nem lehet együtt élni embereknek úgy, hogy mindenki magának él! Ez a homokra épített élet, ez a test és a vér világa! Emberi kapcsolatokat csak Sziklára lehet építeni! Ez az a kapcsolati rendszer, amelyben az ember tudja, hogy adósa a másiknak! Tudja, hogy az emberi kapcsolatokat a másikért vállalt szolgálatok jelentik! E nélkül nincs kapcsolat!

Tessék körülnézni a világunkban!
Pusztul a világunk, mert a testre és a vérre épült világ,
nem a kegyelemre, nem Isten szeretetére,
nem arra, hogy egymásnak adósai vagyunk,
nem arra, hogy szolgálnunk kell a másik embert!
Ez a kapcsolatunk létrehozója és a fönntartója!
E nélkül nincs társadalom! E nélkül nincs közösségi élet!
Ebben van jelen az Isten! E nélkül kár idejönni!
Szép lassan elmaradoznak a templomból is az emberek azért, mert szégyellik, hogy nem tudják vállalni azokat az emberi kapcsolatokat, ahol áldozatokat hozunk egymásért!

Szégyellik beismerni azt,
hogy a testre és a vérre épített kapcsolatok összetörnek!

Isten tervét Jézus nyilatkoztatja ki
Isten tervét Jézus jeleníti meg! Jézus a szikla! Jézus az, aki segít nekünk abban, hogy mi egyetlen, megismételhetetlen életű lények egymással össze tudjunk tartozni! Egymással közösséget tudjunk alkotni! Nem véletlen, hogy a krisztushitű emberek, az Egyház igazi tagjai fölismerték azt, hogy az Isten keveseknek kell.

Isten kell a kicsinyeknek!

Isten kell a szegényeknek! Isten kell a kiszolgáltatottaknak! Isten kell a betegeknek! Isten kell a bűnösöknek! Ők tudják, hogy Isten a szeretet Istene, akinek szívügye az ő sorsuk! Isten azt akarja, hogy a kicsinyek emelkedjenek, a szegények életre jussanak, a kiszolgáltatottak méltó tagjai legyenek a közösségnek. A betegek ne maradjanak egyedül, jó esetben gyógyuljanak, de legyen mellettük mindig valaki. A bűnösök, akik beismerik azt, hogy vereséget szenvedtek, de nem adják föl az elvet, az eszmét!

Kinek tartják az emberek az Emberfiát?
Ti kinek tartjátok az Istent?
Isten a történelemben!

Ha az Isten nincs a történelemben, akkor nincs Isten!
Ha az Isten nincs a mi életünkben, akkor…
Ti vagytok a világosság! Ti vagytok a föld sója!
Ti vagytok a hegyre épült város!
Vannak fények? Vannak példák? Péteri példák!
Esendő emberek vagyunk, de az eszmét, az értéket nem adjuk el!
Erre mindig vissza lehet nyúlni, vissza lehet fordulni,
ha komolyan gondolkodunk önmagunkról és egymásról!

Nem mindegy,
hogy ki az Isten?
Nem mindegy,
hogy mit gondolunk az Istenről!
Nem mindegy,
hogy ki a mi Istenünk!

+  A M E N  +

Imaszándék a Mi Atyánkhoz

Kedves Testvérek! Ebben az imádságban gondoljunk külön is kedves Csabára, akinek ma van a születésnapja. Fiatalkora óta hűségesen szolgálja a közösséget, amelyben éppen él. Ez a közösség mindig az volt, amelyben én is voltam! Kérjük számára az Isten kegyelmét!

Mi Atyánk…